NTNU er i startgropa for å bygge og rehabilitere omkring 200 000 kvadratmeter. Kanskje innen ti år.

1. januar blir NTNU Norges største universitet i fusjonen sammen med høyskolene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Samtidig planlegger NTNU det største campusprosjektet i landet. Dragvoll skal fraflyttes og Høgskolen i Sør-Trøndelag skal smelte sammen med NTNU. Før jul ansetter NTNU prosjektsjef for campus. Så skal det bli fart i prosessen - hvis pengene kommer.

- Vi sikter mot byggestart i 2020, sier prosjektleder Lindis Burheim. – Forhåpentligvis betyr det av vi er ferdig i 2025, altså innen en tiårsperiode.

Her er NTNUs hjemmeside for campusprosjektet

Faglig tautrekking

Akkurat nå foregår høringsrunden om hvordan det fusjonerte NTNU skal organiseres faglig. I dag har NTNU syv fakulteter, men når tre høyskoler skal fases inn i den faglige kabalen, blir det store endringer. Den faglige inndelingen vil påvirke hvor det skal bygges – og hvordan. NTNUs viktigste føring er at lokalisering og utforming av byggene skal fremme den faglige aktiviteten. Bygningene skal være fleksible for å kunne tilpasse seg endringer i organisasjonen.

Ingen Dragvoll-kopi

Når Dragvoll flyttes skal det ikke lages en kopi i Gløshaugen-området der de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene flytter inn. Mange av fagene vil trolig fortsette å være naboer, men neppe alle. For eksempel er det god grunn til å tro at økonomimiljøene orienterer seg mot Hesthagen der Handelshøyskolen i Trondheim (Hist) allerede ligger.

Kanskje havner psykologi i det planlagte bygget for psykisk helse ved St. Olavs Hospital. I NTNUs overordnede campusplan ønsker man å samle kunst, arkitektur og musikk i et kompleks bak Studentersamfundet. Det vil i så fall inneholde to fagområder som tilhører humanistisk fakultet.At teknologi fortsatt skal ligge på Gløshaugen er opplagt, men her også er det aktuelt med rokeringer.

Foreløpig sier campusplanen at det skal bygges omkring 130 000 kvadratmeter nybygg, og at 80 000 – 90 000 skal rehabiliteres. Miljøprofilen i prosjektet sier at campus skal nå nullutslippsnivå i 2050.

Hist-fusjonen påvirker

Allerede før fusjonen er Høgskolen i Sør-Trøndelag på god vei til å få sin campusplan i havn. Teknologibygget står ferdig neste år på Kalvskinnet og i 2018 skal lærerutdanningene flytte fra Rotvoll til Kalvskinnet. Hist er også godt i gang med prosjektet for å få reist et bygg for helse- og sosialfagene i nabolaget til St. Olavs Hospital.

Det er imidlertid god grunn til å vente seg rokeringer også i de gamle Hist-miljøene. Siden planene ble laget, er det vedtatt å fusjonere høyskolen med NTNU. Hvis de meget store og sentrale miljøene teknologi og lærerutdanning ved Hist og NTNU blir splittet mellom to steder vil det være helt i strid med ambisjonen om faglig samling.

Tester ut nye former

For å teste ut ideer for hvordan fremtidsrettede lokaler skal se ut og fungere, er NTNU i gang med to pilotprosjekter. Et 1000 kvadratmeter stort biliotekareal som har vært brukt til reoler for bøker og tidsskrifter i Realfagbygget skal ryddes. I stedet skal det innredes et uformelt læringsareal som kombinerer sosial og faglig møteplass med arealer for verksted og innovasjon.

Dette skal være åpent for alle. Pilotprosjekt nummer to kommer i det «nye» elektrobygget der vrimlearealer i glassgårdene bygges om til læringsarealer for uformell og organisert bruk for studentene ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon.

Neste år skal nye pilotprosjekter etableres. Ambisjonen er å trekke lærdom som blir nyttig i campusutviklingen.

Et grep for å gjøre campus mer levende, er å bygge om de to ti tietasjes høyblokkene (Sentralbygg 1 og II) på Gløshaugen til studentboliger. Blokkene kan til sammen huse 300–350 studenter. Om studentene ønsker å bo slik, har planleggerne ikke undersøkt ennå.

foto
Levende: Rekker av reoler er skiftet ut med et yrende miljø. Sånn håper arkitektene det blir når NTNUs første pilotprosjekt for nytt campusmiljø blir bygd i vinter. Foto: Eggen Arkitekter
foto
Før: Bibliotekarealene har ikke vært blant de meste spennende.
foto
Før: Ikke så fryktelig spennende arealbruk.
foto
Kontakt: Møteplasser er stikkord for utviklingen av campus på NTNU. Foto: Bergersen Arkitekter AS