Det sier bystyrerepresentant Niklaus Haugrønning (H). Høyre foreslo dette på møtet i byutviklingskomiteen, men ble nedstemt med to mot ni stemmer.

- Vi vil foreslå dette på nytt når årsbudsjettet for Miljøpakken skal behandles av bystyret 1. mars. Det vil gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst å få bedre flyt i trafikken på Nordre avlastningsvei, fremholder Haugrønning.

Han understreker at fotgjengerkryssingen av Nordre avlastningsvei ved Tollboden skaper store køer, spesielt i rushtrafikken. Derfor foreslår Høyre at det igangsettes planlegging og bygging av en planfri kryssing for fotgjengere på dette stedet.

Haugrønning sier at som leder for et transportfirma vet han hvor viktig det er med god flyt i trafikken. Stopper trafikken mer eller mindre opp, som på Nordre avlastningsvei, velger mange trafikanter andre veier.

Ledes utenfor Midtbyen

- Meningen med å bygge Nordre avlastningsvei mellom Brattøra og Ila var å lede trafikken utenom Midtbyen, men da må det ikke være flaskehalser som gjør at flere likevel kjører gjennom sentrumsgatene, sier Haugrønning.

Han har ikke regnet på hva en planfri kryssing ved Tollboden vil koste. Den enkleste løsningen blir kanskje å bygge en overgang for ikke å komme i konflikt med containertrafikken, men da kreves universell utforming med heis. Og det kan bli dyrt.

Haugrønning foreslår at man kan flytte på de fire millionene som er satt av til planlegging av Byåsentunnelen på inneværende års budsjett. Det kan man godt gjøre i og med at det ikke blir byggestart på tunnelen før i 2029.

Han legger til at det er viktig å få mest mulig trafikkflyt på veiene utenom Midtbyen når Olav Tryggvasons gate blir stengt for gjennomkjøring. Fra før er Innherredsveien stengt for gjennomkjøring.

Fireårige handlingsprogram

Miljøpakken har de siste årene behandlet fireårige handlingsprogram, som er revidert årlig. For 2018 utarbeides nå et eget årsbudsjett som skal klarere aktiviteten i Miljøpakken 2018, både når det gjelder nivået på innsatsen i pågående prosjekter og igangsetting av nye, påpeker rådmannen overfor bystyret.

Handlingsprogram for de etterfølgende år vil være viktig for å få frem helheten i satsingen de nærmeste årene, men fremmes ikke samtidig med årsbudsjettet denne gang. De siste årene har partene i Miljøpakken ikke vedtatt omforente fireårsprogram, og den langsiktige satsingen i Miljøpakken har dermed ikke vært avklart. Noen hovedproblemstillinger har vært utsatt i påvente av nye mål for Miljøpakken og en større revisjon av pakken. Det er likevel vedtatt flere betydelige satsingsområder som vil ha konsekvenser for økonomien i flere år fremover.

Må låne penger

Den samlede økonomien de nærmeste årene står derfor overfor betydelige utfordringer, og det blir nødvendig å avklare behov for å ta opp lån allerede fra 2018–2019. Den store innsatsen knyttet til metrobuss, drift av kollektivtrafikk, E6 Jaktøyen – Sentervegen, riksvei 707 Nydalsbrua og en rekke mindre prosjekt medfører en stor topp på ressursbruken 2019–2021. Dette resulterer også i et betydelig underskudd i 2025, selv med økning av bompengetakstene fra 2018. En samlet avklaring av satsing og rammer må dermed skje gjennom en revisjon av innholdet i Miljøpakken. Denne situasjonen gjør at man fremmer et årsbudsjett nå, går det frem av rådmannens redegjørelse til bystyret.

foto
Planfritt: Høyre foreslår å legge fotgjengerfeltet enten under eller over Nordre avlastningsvei ved Tollboden. Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen
foto
Flaskehals: I rushtrafikken oppstår lett lange køer på begge sider av fotgjengerfeltet like ved rundkjøringen på Brattøra, like ved den gamle Tollboden. Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen
foto
Trenger flyt: Niklaus Haugrønning (H) sier at som leder for et transportfirma vet han hvor viktig det er med god flyt i trafikken. Stopper trafikken mer eller mindre opp, som på Nordre avlastningsvei, velger mange trafikanter andre veier. Foto: Kjell A. Olsen