Utvalget mener at kompetansen og kapasiteten i styret må vurderes og at dialogen med fylkeskommunen som eier må styrkes.

Kontrollutvalget behandlet rapporten fra selskapskontrollen på sitt møte for noen dager siden. Saken blir nå sendt til fylkestinget for videre behandling, men må først innom bl.a. fylkesutvalget.

Trondheim bussterminal AS ble opprettet i 1993 av fylkeskommunen for å ivareta fylkeskommunens interesser i utbyggingen av en ny fellesterminal i Trondheim. Selskapet skal i tillegg stå for drift av bussterminalen og hurtigbåtterminalen. Samtlige aksjer i selskapet eies av fylkeskommunen. Daglig leder er Thor Eggen, og styreleder siden 2004 er Arnfinn Brechan (Ap).

- Styret har ikke rapportert godt nok, bl.a. er egenkapitalen tapt. Det blir opp til fylkestinget å avgjøre om man skal finne et styre med bedre kompetanse. Kontrollutvalget roper et varsko, noe må gjøres, sier Tove Eivindsen, fylkestingsrepresentant for Sør-Trøndelag Venstre og leder av kontrollutvalget.

Skal utvikle Brattøra

Helt siden etableringen av selskapet har utvikling av eiendomsmassen på Brattøra vært en viktig oppgave. Arbeidet skjøt fart i 2013, da fylkeskommunen, ROM eiendom og Trondheim kommune slo sammen sine respektive eiendommer på stasjonsområdet og opprettet Trondheim stasjonssenter AS. Selskapet skal kjøpte tomter, bygge ut og utvikle stasjonsområdet, bl.a. gjennom å utvikle terminal for buss, tog og båttrafikk.

Trondheim stasjonssenter på Brattøra blir som en egen bydel, med en ny terminal for tog, buss og båt, butikker, kontorer og 500 boliger. I området mellom Sjøgangen og Nidelv bru vil det de nærmeste årene reise seg nybygg på mellom 80 000 og 90 000 m².

- Revisjonsrapporten viser at arbeidet med å utvikle stasjonsområdet ikke har hatt den ønskede fremdriften. Kontrollutvalget mener at fylkeskommunen som eier burde ha gått inn i årsakene til forsinkelsene gjennom tett dialog med selskapet, sier Eivindsen.

Mangler ressurser

Hun legger til at ifølge revisjonsrapporten har styret i Trondheim bussterminal hatt for små ressurser og for smal kompetanse med hensyn til oppgavene det var satt til å løse.

Kontrollutvalget mener at fylkeskommunen burde ha tatt eieroppgaven mer alvorlig og sørget for at styret i Trondheim bussterminal fikk tilført nødvendige ressurser for å løse oppdraget. En tettere og mer formalisert dialog med styret ville bidratt til å avdekke behovet for kompetanse og kapasitet i styret. Fremdriften i arbeidet med stasjonsområdet ville trolig også blitt bedre.

- Trondheim bussterminal forvalter store verdier på vegne av stasjonsområdet. Ferdig utbygd kan verdien av stasjonsområdet være verdt milliarder. Området er også strategisk viktig for fylkeskommunen. Kontrollutvalget mener derfor at fylkestinget må sørge for tett oppfølging av Trondheim bussterminal fremover, sier Tove Eivindsen.

Positiv konklusjon

Styreleder Arnfinn Brechan synes det er positivt om fylkeskommunen vil tilføre administrasjonen og styret større ressurser.

- Konklusjonen i rapporten er positiv. Jeg er fornøyd. Når det gjelder fremdriften av Trondheim stasjonssenter hadde ikke kommunen kapasitet til å behandle reguleringsplanen før sommeren. Men nå er det meningen at bygningsrådet kan få reguleringsplanen til første gangs behandling i november, sier Brechan.

Når det gjelder styrets sammensetning, mener Brechan medlemmene har god erfaring i å samarbeide med fylkeskommunen. – Vi er ikke på utsiden, understreker han. De to øvrige styremedlemmene er Rune Venås, eiendomsdirektør i fylkeskommunen og Janne Sollie, adm.dir. i AtB.

Ifølge revisjonsrapporten er egenkapitalen i selskapet negativ, med minus 3,99 millioner kroner i 2016, og har vært negativ de siste fire årene. Bedriften har mer gjeld enn eiendeler.

Brechan sier egenkapitalen er knyttet til den gamle Trondheim bussterminal. – Det er en teknisk greie. Ressursene er ikke brukt opp. Verdien av området overstiger egenkapitalen, sier Brechan.

Gir et godt bilde

På vegne av styret skriver daglig leder i Trondheim bussterminal, Thor Eggen, at rapporten gi et godt bilde av selskapets arbeid og gir gode retninger for å styrke det kvalitative arbeidet med gjensidig informasjon. Han er enig i at det alltid bør foreligge skriftlige referater fra møter mellom Trondheim bussterminal og fylkeskommunen. Evaluering av selskapets virksomhet og kompetanse ble første gang gjort i forbindelse med generalforsamlingen i 2016, og det ønsker styret å videreføre.

Kontrollutvalget foreslår overfor fylkestinget at fylkesrådmannen rapporterer om oppfølgingen av selskapskontrollen i egen sak til fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune innen 30. juni 2018.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

foto
Positiv: Styreleder i Trondheim bussterminal, Arnfinn Brechan (Ap), synes det er positivt om fylkeskommunen vil tilføre administrasjonen og styret større ressurser. Foto: Jonas Skybakmoen