Breivik-dommen:

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Soningsforholdene for Anders Behring Breivik representerte en krenkelse av menneske-rettighetskonvensjons artikkel 3. Det konstaterer Oslo tingrett i en dom avsagt i dag.

Anders Behring Breivik på vei inn i rettssalen i april.  

Saken oppdateres.

Behring Breivik gjorde onsdag ettermiddag det kjent at han ikke vil anke dommen.

Breivik har saksøkt staten fordi han mener høysikkerhetsregimet han soner under er i strid med menneskerettighetene. Breivik mener graden av isolasjon og omfanget av sikkerhetstiltak han er underlagt, krenker flere artikler i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

LES OGSÅ DENNE KOMMENTAREN (PLUSS): Et forsvar for fornærmelsen

Brevik stevnet staten for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonens §§ 3 og 8.

I artikkel 3 heter det at ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 8 lyder slik:  Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Tok ikke nok hensyn

I dommen, som ble offentlliggjort onsdag ettermiddag, heter det at retten kom fram til at soningsforholdene ved de to fengslene representerte et brudd på EMK artikkel 3. Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.  I tillegg la retten vekt på at hans psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig hensyntatt ved fastleggingen av soningsregimet.

LES OGSÅ (KRONIKK): Rettssikkerhet også for Breivik

- Videre ble rutinemessige nakenundersøkelser etter lufting i luftegård og som ledd i jevnlige uvarslede kontroller av ham ikke ansett som tilstrekkelig begrunnet ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv. Sett i sammenheng med de andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som nedverdigende behandling i konvensjonens forstand, heter det i dommen.

Medhold på ett punkt

Staten fikk medhold i at brev- besøks- og telefonkontrollen ikke er et brudd på EMKs artikkel 8.

- Staten frifinnes derfor på dette punktet. Her skriver blant annet retten at "når formålet med inngrepet er bekjempelse av eller forebygging av terrorisme, må staten tilkjennes en vid skjønnsmargin, selv i forhold til inngrep i den innsattes nære eller særlig beskyttede relasjoner", heter det fra Oslo tingrett.

LES OGSÅ (KOMMENTAR): Fire vonder dager i mars

Vil bryte isolasjonen

– Å bryte isolasjonen har vært vårt hovedpoeng hele veien. Han har vært isolert så lenge, så det er vårt hovedformål med saken, sa Breiviks advokat Øystein Storrvik til NTB på vei inn i Oslo tingrett onsdag morgen.

Storvik gikk gjennom dommen med Breivik onsdag formiddag. Onsdag ettermiddag ble det kjent at Breivik ikke anker dommen. Det er fortsatt ikke kjent om staten vil anke dommen.

Håper staten anker

Randi Johansen Perreau, som mistet en sønn på Utøya 22. juli 2011, sier til adressa.no at hun håper staten anker denne dommen.

- Jeg håper staten sørger for at rettsinnstanser høyere opp i systemet vurderer dette på nytt. Jeg er enig i at vi må følge meneskerettighetene, men det burde være en diffrensiering når det gjelder slike ekstreme terrorhandlinger. Dette er et paradoks, men det burde være bestemmelser i konvensjonen som åpner for at  terrorhandlinger straffes på en annen måte enn mer ordinære forbrytelser, sier Johansen Perreau.

Dommen etter Breiviks søksmål mot staten
  • Oslo tingrett konkluderer med at menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 er krenket overfor Anders Behring Breivik under hans fengselsopphold i Ila fengsel og i Telemark fengsel i Skien.
  • Artikkel 3 lyder: Ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Oslo tingrett mener isolasjonens lange varighet, manglende begrunnelse for tiltaket og begrensede klagemuligheter samlet representerer et brudd på artikkel 3.
  • Staten er frifunnet for å ha brutt artikkel 8, som gjelder rett til respekt for privatliv og korrespondanse.
  • Retten mener imidlertid Breivik ikke synes å ha tatt påviselig skade av soningsforholdene.
  • Retten stiller spørsmål ved nødvendigheten av så mange nakenundersøkelser av Breivik ettersom han var underlagt et så strengt sikkerhetsregime
  • Staten dømmes til å betale Breiviks sakskostnader med 330 937,50 kroner.
Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic ga Breivik medhold i at hans soningsforhold er en krenkelse av menneskerettighetskonvensjonen.  

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic ga Breivik medhold i at hans soningsforhold er en krenkelse av menneskerettighetskonvensjonen.  

På forsiden nå