– Dette er ei kraftig varsellampe, og svært negativt for Forsvaret sitt omdømme, sier Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund til Bergens Tidende.

Aldri før har militærpolitiet i Forsvaret blitt varslet om så mange seksuallovbrudd av personer i militær tjeneste som i fjor.

I 2011 ble det registrert åtte seksuallovbrudd i Forsvaret. Fem år senere har tallet økt til 32. Bakgrunnen for disse tallene er Militærpolitiets årsrapport for 2016, utarbeidet av Forsvarets Militærpolitiavdeling.

– Veldig spesielt

Terje Raknerud, sjef for militærpolitiets etterforskingsavdeling har jobbet med etterforsking av blant annet seksuallovbrudd i over 15 år.

Han sier den største økningen av saker på seksuallovbrudd, handler om seksuell handling uten samtykke, og seksuelt krenkende atferd.

Slike saker ble det rapportert om henholdvis seks og 15 ganger i fjor.

– Det er ganske spesielt at de fleste andre lovbrudd i Forsvaret går ned, mens seksuelle lovbrudd går opp, forteller han til Bergens Tidende.

Raknerud har selv etterforsket mange av sakene. Dette er noen av hendelsene som ble varslet til militærpolitiet i fjor:

  • Et kvinnelig befal varslet om et befal som skal ha voldtatt henne ved to anledninger. Hendelsen ble varslet flere måneder etter at det skjedde. Mannen nektet for forholdet. Saken ble henlagt av politiet.

  • En kvinnelgg vernepliktig varslet om et befal som skal ha utnyttet sin posisjon og presset kvinnen til å ha sex. Saken ble avgjort disiplinært etter kvinnens ønske. Befalet bekreftet hendelsen, men hevdet at det i stor grad var av fri vilje. Befalet fikk refs i form av bot.

  • Seksuell handling med barn under 16 år. Soldater skal ha tatt med seg jenter under 16 år tilbake til leiren og hatt seksuell handling med jentene. Dette ble oppdaget av vaktene. De vernepliktige innrømte forholdet, men hevdet de ikke visste at jentene var under 16 år.

  • I 2016 ble det fire ganger rapportert om soldater som kjøpte sex på reiser i militær tjeneste.

  • Ved ett tilfelle skal soldater på tjenestereise ha kjøpt sex i Danmark. Under permisjon i København skal soldatene ha oppsøkt horehus og kjøpt sex. Et befal på turen varslet militærpolitiet. Soldatene innrømte forholdet, og minst én av sakene ble avgjort med forenklet forelegg.

Sjef for militærpolitiet, Terje Myhre, sier han ser alvorlig på funnene i rapporten.

– Vi har stort fokus på dette. Spesielt etter den allmenne verneplikt. Kvinner og menn skal bli behandlet likt.

– Skuffende

Ved ressurssenteret for voldtektoffer, Dixi-senteret, blir dagleg leder Rannveig Kvifte Andresen skuffet når hun får høre om funnene i rapporten.

– Jeg ble veldig skuffa. Forsvaret har vært veldig opptatt av å få inn flere kvinner. Dette er baksida av medaljen.

Hun frykter rapporten vitner om dårlige holdninger.

– Når det er en økning i rapporterte seksuallovbrudd, kan det tyde på at det er et kulturproblem i Forsvaret.

– Jeg håper det stemmer at dette blir tatt på alvor. Hvis det er slik at det er blitt lavere terskel for å varsle om slike saker, er det selvsagt bra, men det er likevel skuffende å høre om sakene som blir rapportert, sier Kvifte Andresen.

– Fullstendig uakseptabelt

Trond Kotte, assisterande personalsjef i Forsvaret, sier resultatet av undersøkelsen kom uventet.

– Jeg ble overrasket. At norsk lov blir brutt av folk i Forsvaret, er fullstendig uakseptabelt. Når det gjelder seksuell trakassering, har Forsvaret nulltoleranse.

Kotte er likevel ikke enig i at det vitner om et kulturproblem.

– Både vernepliktsundersøkelsen og den siste medarbeiderundersøkelsen viser at det er færre som opplever seksuell trakassering nå enn ved tidligere undersøkelser. Blant vernepliktige er dette en reduksjon vi har sett over flere år.

Kotte mener en av årsakene til økningen, kan være at det er flere som rapporterer som følge av et økt fokus på seksuell trakassering.

– Flere kvinner i Forsvaret kan også være en årsak til høyere tall.

I 2015 ble det registrert 25 saker på seksuallovbrudd hos militærpolitiet. Det har med andre ord vært en jevn økning de siste fem årene. Men hva denne økningen skyldes, gir ikke rapporten noe svar på.

– Dette kan skyldes flere forhold, som bedre rapportering, større vilje til å melde til politiet og høyere kvinneandel, står det i rapporten.

– Og det tar vi på alvor. Det blir jobbet systematisk med dette, sier Kotte.

– Tallene må ned

Tillitsvalgt Bongo sier økningen er alarmerende.

– Det er alvorlige saker det er snakk om. Flere av sakene er av en slik karakter at ansatte har blitt sagt opp.

– Vi er bekymret og har uttrykt bekymring til ledelsen, men har tiltro til at tiltakene fra arbeidsgiver er tilstrekkelig. Disse tallene må ned, sier forbundsleder Bongo.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter