Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP), som ble presentert mandag formiddag.

«Dette blir en helt ny måte å legge til rette for sykkeltrafikk. For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene», ifølge etatene.

Disse strekningene i Trondheim foreslås å bygges ut med sykkelekspressveier:

* Trondheim: E6 Tiller og Heimdal-Rotvoll

Resten av landet:

* Oslo-regionen: E6 Bryn-Lillestrøm og Rv163 grense Akershus-Økern

* Bergen: E39 Rådal-Bergen sentrum

* Nord-Jæren: E39 Stavanger-Sandnes

* Nedre Glomma: Grålum-Kalnes

* Buskerudbyen: E134 Gulskogen-Mjøndalen

* Grenland: Rv36 Vabakken-Gråtenmoen

* Kristiansand: E18 Vollevann-Oddemarka-Tordenskjolds gate

* Tromsø: E8 Solligården-Tromsgården-Tomasjord

LES MER (PLUSS): Miljøsatsing ga mindre bil og mer sykkel

Vil halvere transportutslipp innen 2030

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i forslaget.

– Null- og lavutslippskjøretøyer skal ha fordeler som er store nok til å sikre et raskt skifte. I klartekst betyr dette at de aller fleste som kjøper ny personbil om ti år, velger en nullutslippsbil, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

LES MER (PLUSS): - Trønderbanen før planen

Superveier for sykler

I tillegg må flere personer som bor i byområder, slutte å bruke bil og heller gå, sykle eller ta kollektivtransport, skriver etatene.

Blant annet vil etatene legge til rette for dette ved å bygge sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen ved landets ni største byer.

Målet er nullvekst i privatbilismen i byer og byområder, og at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030.

I juni i fjor ble det åpnet en 750 meter lang sykkelekspressvei mellom Leangbrua og Rotvoll.

Momsfritak for elsykler

Økt sykling forutsetter attraktive sykkelanlegg av høy kvalitet som sikrer sammenhengende reisekjeder står det i rapporten.

Det er også viktig med attraktive sykkelparkeringsanlegg ved kollektivknutepunkter. For eksempel må sykkelhotell ha gode fasiliteter som sikker parkering, sykkelpumpe og lading for elsykkel.

Transportetatene anbefaler at det vurderes momsfritak for elsykler. Sykkelekspressveger vil stimulere til flere elsyklister.

Klimavennlige busser og båter

I tillegg må nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy, skriver etatene i forslaget.

Ved å øke satsingen på godstransport på jernbane og sjø skal etatene også sørge for at

For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.

Etatenes forslag skal nå ut på høring fram til 1. juli.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.