Andelen ansatte på Gløshaugen som kjører bil til jobb er halvert siden 2013, mens sykkelbruken øker tilsvarende.

Også på Dragvoll er det stadig flere som velger sykkel fremfor bil når de skal til jobb, viser en undersøkelse av ansattes reisevaner som er gjort ved NTNU.

– Hvis tallene gir et riktig bilde, er det i dag omkring 800 færre bilturer til og fra Gløshaugen og Dragvoll daglig sammenlignet med for to år siden. Nå ser man med det blotte øye nesten tomme parkeringsplasser der det før var tettpakket med biler, sier miljørådgiver Ottar Michelsen ved NTNU.

Sammenlignet med undersøkelsen fra 2013, har prosentandelen som bruker bil til jobb gått fra 36 til 22. Samtidig har andelen som sykler til jobb økt fra 24 til 33 prosent. Undersøkelsen bygger på ca. 430 svar.

Sykkel om sommeren

NTNU har undersøkt de ansattes reisevaner i samarbeid med Miljøpakken. Et utvalg ansatte svarte på spørsmål om jobbreisingen sin på en bestemt dag i april.

– Det er færre som sykler til jobb om vinteren enn i sommerhalvåret. Men bedre vintervedlikehold av sykkelveiene har økt andelen syklister også om vinteren, sier Michelsen.

Ved NTNU er det rundt 6000 ansatte.

– Det NTNU gjør for å tilrettelegge for økt bruk av sykkel betyr mye for at Trondheim skal nå målene om å bli en bedre sykkelby, sier Michelsen.

Miljørådgiveren tar forbehold om at undersøkelsen kanskje ikke gir et helt ut korrekt bilde av sykkelbruken.

– Jeg har en mistanke om at det er en overvekt av syklister blant dem som har svart, men det er ikke tvil om at at sykkelbruken er i økning, sier han.

Undersøkelsen viser også at det har vært en liten økning i andelen som tar buss til Dragvoll, sammenlignet med 2013.

Flere forklaringer

Michelsen peker på to faktorer som er med på å forklare den økte overgangen fra bil til sykkel. Etter undersøkelsen i 2013 har NTNU innført parkeringsavgift for ansatte. Tidligere kunne de parkere bilen gratis, nå koster det tre kroner per time. I tillegg er det satset mye på å tilrettelegge med garderober for dem som sykler, og det er flere parkeringsmuligheter for syklene.

– Parkeringsavgiften har nok virket som det ekstra «dyttet» som skulle til for at flere velger sykkel. Ved NTNU er det brukt 25 millioner kroner på å tilrettelegge for økt bruk av sykkel de siste årene. Men det er klart vi har fått drahjelp av den generelle sykkeltrenden og veiene for syklister i Trondheim. Her fortjener Miljøpakken honnør.

I undersøkelsen ble de ansatte spurt om hva som er viktig motivasjon for å gå eller sykle til jobben. Over halvparten peker på trim er bra for helsa. Nesten like mange legger vekt på at å gå eller sykle gir en fin start og avslutning på arbeidsdagen. For ca. 40 prosent er hensynet til miljøet en viktig motivasjon. Langt færre sier pengene de sparer ved å la bilen stå er viktig.

– For mange tar det kortere tid å komme seg til jobb med sykkel enn med buss. Godt over halvparten av de som sykler bruker under en halv time på å komme seg til arbeidsplassen med sykkel. Mange av disse ville ha brukt lenger tid dersom de hadde tatt buss, sier Michelsen.