Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Under en pressekonferanse i Oslo torsdag formiddag ble det klart at utvalget foreslår å flytte en rekke oppgaver fra staten over til fylkeskommunene.

- Handler om mennesker

Mæland vil nødig rangere i den omfangsrike oppgavelisten fra ekspertutvalget som er ledet av professor Terje P. Hagen.

- Det er ikke lett å rangere i dette. Alt bli vanskelig. Og krevende. Desentralisering av makt er noe alle liksom er for, helt til det skal gjennomføres. Da er det krevende, sier Mæland.

Torsdag gjorde hun sitt ytterste for å ta ned forventningene til gjennomføringen av Hagens ekspertforslag.

- Dette handler ikke bare om oppgaver, men også om mennesker. Til de mange som føler utrygghet i dag, kan jeg forsikre om at vi nå skal gjøre en grundig prosess, drøfte og høre. Jeg vil minne om at dette bare er forslag, sier Mæland.

Hun har fått Kommunenes Sentralforbund med på en forkortet høringsfrist på seks uker.

Berører 4760 årsverk

Utvalget skriver i sin rapport at forslagene samlet sett vil medføre en overføring i størrelsesorden 23,5 milliarder kroner fra staten til fylkeskommunene. Om lag 4760 årsverk blir direkte berørt av forslagene. Også årsverk i Trøndelag blir berørt.

Disse statlige etatene foreslås nedlagt, og flyttet til fylkeskommunen:

* Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

* Selskapet for industrivekst (SIVA)

* Kompetanse Norge (tidl. VOX)

* Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

* Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)

I tillegg foreslås det å legge ned Barne, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Nedenfor er et utvalg av oppgaveoverføringene som er foreslått til fylkeskommunen:

Næring

* Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret. I Steinkjer er det ni ansatte. Distriktssenteret nedlegges.

* Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent.

* Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva (Selskapet for industrivekst). Siva nedlegges.

Siva et trondheimsbasert statlig foretaket med 42 ansatte. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

* Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning som i dag ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale forskningsfond.

* Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruks- og matdepartementet til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge.

* Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting. Utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan overføres til ansvarlig departement. IMDi nedlegges.

Samferdsel

* Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i dag ligger til Jernbanedirektoratet.

* Fylkeskommunen får ansvar for kjøp av ruter på Trønderbanen. Det betyr at fylkeskommunen i mye større grad kan samkjøre kollektivtilbudet (buss, båt, tog)

* Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Klima

* Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.

* Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til oppfølgingen av klimaloven.

Kultur

* Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.

* Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forutgående behandling i Kulturdepartementet.

* Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger til Riksantikvaren.

Helse

* Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen.

* Ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Statped nedlegges.

* Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Bufetat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet.

* Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.

Andre utredninger

Utvalget mener også at regionreformen legger grunnlag for ytterligere utredning av endringer:

* Overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, til fylkeskommunen.

* Overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkeskommunene.

* Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunene med sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen.

* Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.

Les hele rapoporten her (ekstern lenke)

Utvalgsleder, professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo Foto: Simen Granviken
Slik ser utvalget for seg fylkeskomunens ansvarsområder.