Ved årsskiftet kunne Trondheim kommune notere seg et innbyggertall på 187 353, en økning på 2393 personer på ett år. Det er en økning på 1,3 prosent, noe som er den laveste siden 2005.

- Det som er litt spesielt er at det er en lav vekstrate relativt til siste år, men høy om en ser det i litt lengre perspektiv, sier Svein Åge Relling, planlegger i Trondheim kommune.

Arbeidsinnvandring

En av årsakene til den lave veksten i folketall er det kommunen kaller netto innvandring fra utlandet; altså hvor mange som kommer inn til Trondheim i forhold til hvor mange som reiser.

- I 2004 ble det åpnet for arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, noe som førte til sterk økning i innvandring i årene etterpå. En stor gruppe arbeidsinnvandrere er svensker. I perioder hvor økonomien i Norge har gått bedre enn økonomien i Sverige, har det kommet mange, men de drar gjerne tilbake når det snur, sier Relling.

Han forteller at netto innvandring har hatt en sterk nedgang de siste årene.

- I løpet av de tre siste kvartalene i 2011 og det første i 2012 var det en netto innvandring på 1900 til Trondheim kommune, mens det de siste fire kvartalene bare var 836 personer.

Færre fødsler...

I den andre enden av skalaen er fødselsoverskudd og netto innflytting. Når det gjelder fødsler endte kommunen med drøyt 1100 barn i pluss, og fra andre norske kommuner kom det 444 nye trondhjemmere i løpet av fjoråret.

- Den innenlandske tilflyttingen var høy i fjor, men enda høyere i 2014. Da var den på hele 693 personer. Og i 2006 var det en vekst på 1355 innflyttere fra andre norske kommuner. Men de siste årene har det svingt fra nesten 1400 til litt under null, sier Relling.

Når det gjelder fødselsoverskudd presiserer han at dette ikke er et resultat av yre trondhjemmere.

- Det som er litt spesielt er at fødselstallet har vært overraskende lavt i forhold til hva vi hadde forventet. For fem års tid siden ble det født 2500, men den siste tiden har det tallet ligget jevnt rundt 2300 fødsler, sier han.

- Det er en prognose vi har bommet på i flere år, og som har gitt oss hodebry. Det er flere kvinner i den alderen hvor det har vært normalt å føde, men det har ikke blitt flere fødsler.

Men fødselsoverskuddet stiger fremdeles, og årsaken er enkel. Færre dør.

...og færre dødsfall

- Det handler om aldersfordelingen i befolkningen. Vi er fremdeles i en periode hvor de eldste kommer fra de lave fødselskullene fra mellomkrigsårene. Med en gang vi kommer til en fase hvor etterkrigsgenerasjonen kommer opp i høy alder vil også dødstallene øke, sier Relling, og legger til:

- Statistisk sett lever folk lengre regnet fra fødsel, men levealder fra 80 år og oppover vil ikke endre seg så veldig av den grunn. Det at snittalderen øker har mest med at dødeligheten generelt har gått ned. Det er rett og slett færre som dør i ulykker og flere som overlever alvorlig sykdom, avslutter han.

Men selv om Trondheim nå kan juble over å ha passert 187 000 innbyggere vokste våre naboer i øst, Malvik og Stjørdal, sterkere i 2015.

Når det gjelder landets største byer var det bare Oslo som vokste raskere enn Trondheim i fjor med en vekstrate på 1,7 prosent. Både Bergen og Stavanger måtte se seg slått med sine vekstrater på henholdsvis 0,8 og 0,4 prosent.

Tar en med omegn er rekkefølgen den samme, selv om tallene blir noe annerledes. Oslo-regionen vokste med 1,6 prosent, trondheimsregionen med 1,2 prosent. Bergens- og Stavanger-regionen vokste med henholdsvis 1,2 og 1,0 prosent.

Når det gjelder Stavanger med omegn pekes det på oljenedturen som årsak til de svakere befolkningsveksten.