Adresseavisen har tidligere fortalt at skolebarn fra Sjetnmarka daglig busses uten setebelter på E6 hvor fartsgrensa er 80 kilometer i timen.

Skolebarna fraktes til midlertidige skolelokaler på Brøset fordi gamle Sjetne skole skal rives før det skal bygges ny skole.

Flere har uttalt seg kritisk til at skoletransporten foregår uten setebelter, blant annet fylkesleder i Trygg trafikk, Knut Ove Børseth:

- Vi mener at alle som blir transportert til skole i offentlig regi må transporteres på en trygg måte i busser med setebelte, sa Børseth til Adresseavisen i mars.

Også lederen i trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug (KrF), var i mars kritisk til praksisen. Hun mente situasjonen var uholdbar, og tok til orde for at det måtte ryddes opp.

- Dagens situasjon forsvarlig

Adresseavisen slet i mars med å finne ut av om det er fylkeskommunen eller kommunen som har det overordnede ansvaret for skoleskyssen av barna fra Sjetne skole.

Nå sier fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, at det er fylkeskommunen som har ansvaret for skoleskyssen og at fylkeskommunen har delegert oppgavene videre til Atb.

- Hva synes du om dagens situasjon?

- Ulykkestallene for busspassasjerer i by er ekstremt lave. Derfor mener jeg at dagens situasjon er forsvarlig, sier Solem.

foto
- Forsvarlig: Fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, mener dagens situasjon er forsvarlig. Foto: Håvard Haugseth Jensen

- Bybusser fritatt fra setebeltekrav

Han peker på at reglene ikke setter krav til setebelter i bybusser.

- I by tar skoleunger vanlige busser, og bybusser er fritatt fra krav om setebelter. Attraktiviteten til bussen vil gå ned hvis bussen må vente på at alle tar på seg setebelte på alle bussholdeplasser, fremholder Solem.

- Men her er det jo ikke snakk om 5’a fra sentrum til Buenget, men om busser som kun frakter skoleunger fra Skjetnmarka til Brøset. Blir det da relevant å snakke om bybusser?

- Ja, dette har vi fått vurdert. Det er i henhold til regelverket, sier Solem.

- Konflikt mellom to samfunnsmål

Han legger til:

- Det er en konflikt mellom to samfunnsmål i dette. Trafikksikkerhet og høy kollektivandel. På grunn av ekstremt lave ulykkestall er hensynet til å gjøre kollektivtrafikken attraktiv prioritert.

Tar grep

Fylkesdirektøren karakteriserer imidlertid dagens situasjon som «ekstraordinær». Nå har fylkesrådmannen bedt om en vurdering av muligheten for at skoleskyssen fra Sjetne til Brøset enten kan foregå i en annen trasé med lavere hastighet, eller om det er mulig og forsvarlig å ettermontere setebelter i bussene som benyttes.

- Hva består det ekstraordinære av?

- Det handler om at så mange barn hver dag fraktes på denne ruta med høy hastighet, sier Solem.

- Hva er problemet med det?

- Det er ikke noe problem. Men vi gjør en ekstra vurdering siden det er snakk om så mange barn. Vi sier ikke at vi skal gjøre tiltak, men at vi gjør en vurdering av dette, sier Solem.

Han regner med at vurderingen vil foreligge i løpet av kort tid.

Krav om setebelter på skolelinjer fra 2019

Fra 2019 kommer det nye krav til blant annet setebelter i busser som brukes til skoletransport. I det såkalte konkurransegrunnlaget for skoleskyss i Trondheim for perioden 2019-2029, er det lagt inn et krav om at alle busser som blir benyttet på «rene skolelinjer» skal ha setebelter. I tillegg ligger det inne krav om setebelte på enkelte andre linjer.

- Med dette blir det slutt på denne type situasjoner, der hele skoler blir transportert til og fra skolelokaler i busser uten sikkerhetsbelter, sier Solem.

Han avviser at det finnes et krav om setebelter i anbudsgrunnlaget som gjelder for innværende periode.

- Nei, det er ikke krav til dette i dagens anbudsgrunnlag for busser som kjører i byer, det som kalles busser klasse én, sier Solem.

- Setebelter må på plass

FAU-leder ved Sjetne skole, Odd Harald Ulvan, mener setebelter i bussene må på plass.

- Det er positivt at man nå vurderer å ettermontere setebelter, det bør være på plass helt uavhengig av trasévalg. Det vil ikke være et fullgodt alternativ om bussen kjører en annen rute, så lenge setebelter ikke er tilgjengelig. Ingen legger ut på tur med personbil uten setebelte selv om de kjører andre steder enn på motorvegen, fremholder han.

Han mener det ikke vil være greit å vente til 2019 før setebelter er på plass, og peker på at deres midlertidige transportbehov snart vil være slutt på det tidspunktet.

- Vil nok være best med setebelter

Nylig deltok Ulvan i et møte om saken med blant andre lederen for fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Karin Bjørkhaug, Atb, og Trygg trafikk. Det var Bjørkhaug som tok initiativet til møtet etter at Adresseavisen omtalte saken tidligere i år.

- Jeg synes det er bra at vi får orden på dette fra 2019. Det er også bra at man i tillegg har bedt om en vurdering av alternativ trasé eller ettermontering av setebelter også for perioden før 2019, og jeg avventer svar på dette. Det beste vil nok være om vi får ettermontert setebelter, sier Bjørkhaug.

foto
Karin Bjørkhaug (KrF) leder trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag fylke. Foto: Geir Tønset

- Kan ikke vente to år før noe skjer

Fylkesleder i Trygg trafikk, Knut Ove Børseth, mener også noe må skje før 2019.

- Vi kan ikke vente i 2 år uten at noe skjer. Jeg ønsker den faglige vurderinga velkommen. Jeg er overbevist om at både alternativet med endret trasé og alternativet med ettermontering av setebelter vil bedre situasjonen, men det er ingen tvil om at vi helst ønsker oss ettermontering av setebelter, sier Børseth.

foto
Kritisk: Distriktsleder i Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag, Knut Ove Børseth. Foto: Trygg trafikk

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.