- Det er ikke større forskjeller i kostnader mellom innskudds- og hybridpensjon, enn at det var et reelt alternativ for oss hvis vi fikk de rette forutsetningene, sier viseadministrerende direktør Reidar Bye i Sintef.

Forskningsstiftelsen i Trondheim er blant de første og største bedriftene som har valgt å gå over til hybridpensjon for 1500 ansatte i fire selskaper. Tidligere hadde de ytelsespensjon. Ledelsen i Sintef bestemte seg, som mange andre bedrifter, for å bytte ut ytelsespensjonen fordi den var for dyr og uforutsigbar.

Ytelsespensjon garanterer de ansatte hvor mye de vil få i samlet pensjon, vanligvis rundt 66 prosent av sluttlønn. Arbeidsgiver må betale inn ekstra dersom forventet avkastning ikke er høy nok til å dekke bedriftens fremtidige pensjonsforpliktelser. Lave renter de siste årene har ført til lavere avkastning, og mange bedrifter har fått store og uforutsigbare ekstra regninger fra forsikringsselskapene sine.

- For dyrt

Personalsjef Martin Stølevik i Sintef forteller at ytelsespensjonen ble stadig dyrere.

- Ytelsespensjon er så krevende i et lavrenteregime, at den ikke er et alternativ. I perioden 2001–2015 hadde Sintef en gjennomsnittlig årlig økning i pensjonskostnadene med 18,5 prosent, sier Stølevik.

Alternativet til ytelsespensjon var frem til 2014 kun innskuddspensjon. Den mente de ansatte i Sintef var for dårlig. I innskuddsordningen setter arbeidsgiver av en viss prosentandel av lønna til pensjon, og innskuddet plasseres i ulike fond. Hvor mye man får utbetalt i pensjon, avhenger av hvor mye som er betalt inn og avkastningen på pengene. For arbeidstaker er dette mer uforutsigbart enn ytelsespensjon.

- Kuttet kostnadene med 30 %

I 2014 ble Lov om tjenestepensjon innført, og med den kom hybridpensjonen.

- De ansatte ønsket hydrid. Vi måtte bruke tid for å se om det var et realistisk alternativ. Som arbeidsgiver vurderte vi det som attraktivt for våre ansatte. Det var ikke større forskjell i pris mellom innskudd og hybrid enn at vi anbefalte det for vårt styre, sier Bye i Sintef.

Stiftelsen valgte tilbudet fra Sparebank 1, med en årlig premie på 120 millioner kroner.

- Forutsigbarheten var det viktigste for oss, nå vet vi hvilke pensjonskostnader vi har. Samtidig er kostnadene våre til pensjon redusert med minst 30 prosent, sier Bye.

Hybriden er livsvarig

Hybridpensjon er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon. Den ligner innskuddspensjon i opptjeningsfasen, ved at pensjonsinnskuddet er en prosentvis andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber.

Hybridpensjon ligner ytelsespensjon fordi den i de fleste tilfeller betales ut så lenge du lever. Innskuddspensjon derimot får du vanligvis utbetalt i kun 10 eller 15 år. Tar du ut pensjon fra folketrygden og innskuddpensjon fra du er 62 år, vil pensjonen etter at du er 77 år kun være alderspensjonen fra folketrygden.

Sikrer kvinner lik pensjon

Med innskuddspensjon kommer kvinner i snitt dårligere ut en enn menn, fordi de lever lenger og dermed har flere år hvor de kun får utbetalt pensjon fra folketrygden. Siden hybridpensjonen er livsvarig, betyr det lik årlig pensjonsutbetaling for kvinner og menn.

- For Sintef var dette viktig, fordi vi ønsker å rekruttere flere kvinner, sier Bye.

Bedriftene betaler et tillegg for kvinner på 15,5 prosent.

- Tror hybrid er for dyrt

I dag er det kun Sparebank 1 og Storebrand som tilbyr hybridpensjon. Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN mener liten kunnskap om valgmulighetene gjør at få bedrifter velger den.

- Det er liten oppmerksomhet om hybridpensjon, bedriftene tror den er for dyr. Men det er ikke nødvendigvis slik. Det viktigste for mange arbeidsgivere er at de får flyttet usikkerheten rundt avkastningen på pengene til arbeidstaker, og det er mulig også med hybridpensjon, sier Reite.

Han viser til at bedriften kan velge innenfor en meny i hybridordningen.

- Man kan ta aktive valg, slik at den er nær ytelsesordningen, men at man flytter litt av risikoen til de ansatte. Man kan også ha investeringsvalg som i en innskuddsordning, og kanskje få høyere avkastning, sier Reite.

Han forteller at de få arbeidsgiverne som har valgt hybridpensjon er bedrifter som Sintef, som har hatt ytelsespensjon.

Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN sier bedriftene som har valgt hybridpensjon er bedrifter som har hatt ytelsespensjon tidligere.

Posisjonert for offentlig pensjon

Arbeidstakerorganisasjonen LO er en av eierne i Sparebank 1 Gruppen. Det forplikter, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN.

- Når Banklovkommisjonen har utredet en hybridpensjon, var det viktig for oss som har en relasjon til LO at det ikke bare ble en utredning, men at vi tilbyr hybridpensjon, sier Haugan.

Han synes også det er viktig å posisjonere seg, fordi banken ser for seg et større marked for hybridpensjon etter hvert når offentlig sektor skal endre dagens ytelsespensjon.

- Selvfølgelig. Offentlig sektor er i prosess. Mange AS har valgt eller er i ferd med å velge hybrid, sier Haugan.

I tillegg til Sintef, har Kirkens Bymisjon, Norsk senter for samfunnsforskning, Frischsenteret, Modum Bad og forskningsstiftelsen Fafo byttet fra ytelses- til hybridpensjon. LO selv vurderer også dette.