I kommunestyremøtet ved Hitra kommune 7. april orienterte avdelingsleder for hydrogen ved TrønderEnergi, Ingrid Johnsen, om mulighetene for et hydrogenknutepunkt i Midt-Norge.

– Vi jobber nå i et forprosjekt der vi utreder mulighetene for å lage et hydrogen-knutepunkt. Formålet med dette er blant annet at Enova har utlyst en konkurranse der de vil støtte mellom to og fire knutepunkt med opptil 150 millioner kroner. Dette skal gå til å støtte utbygging av hydrogenproduksjon og infrastruktur basert på fornybar kraft, såkalt grønt hydrogen, til maritim transport men det er også ansett som en fordel om prosjektet kan bidra til hydrogen for landtransport, sier Johnsen i orienteringsrunden.

Øyregionen har fordeler

Johnsen forteller videre at TrønderEnergi og Statkraft med flere andre partnere og Hitra kommune jobber i fellesskap med et forprosjekt om hydrogenproduksjon på Hitra.

– I dette arbeidet gjør vi tekniske analyser av hvordan vi skal rigge et produksjonsanlegg og markedsanalyser for å se på etterspørsel og de behovene lokale aktører vil ha for å ta i bruk hydrogen. Hydrogen per i dag er ikke lønnsomt sammenlignet med marine gas oil, også kalt bunkers eller tungolje. Det vil ta tid for å finne en modell der dette blir lønnsomt for bedriftene. TrønderEnergi og Statkraft er svært opptatt av sikkerheten i dette. Vi gjør grundige utredninger og er blant annet i dialog med direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette for å se på hva et anlegg for hydrogenproduksjon vil si for hensynssoner og alt annet som berører logistikken ved hydrogen, sier hun videre.

I orienteringen forteller Johnsen at Øyregionen har noen fordeler for hydrogen. Blant annet krever hydrogenproduksjon mye strøm, noe det produseres mye av her.

– Det er etablert et industriområde og det er stor aktivitet i havbruksnæringen. Fartøyene til havbruksnæringen seiler i stjerneinformasjon. Dette gjør det enklere å forsyne fartøyene med drivstoff fra ett sentralt punkt. Alternativt kan det også være et sentralt produksjonsanlegg og forskjellige steder for distribusjon av drivstoffet. En annen viktig fordel for hydrogenproduksjon i Øyregionen er at det ligger rett ved hovedskipsleden mellom Nord- og Sør-Norge. Det går også mye tungtransport ut av Hitra som er aktuell for å fraktes med hydrogen, sier hun.

– Helt utslippsfritt

Det er for å nå nullutslippsmålene at det det er aktuelt å se på hydrogenproduksjon, forteller Johnsen.

– Batteri og elektrifisering vil ikke kunne løse alle utfordringene. Hydrogen er helt utslippsfritt og lettere enn luft, batterier er tunge. Dette er en fordel i en del situasjoner, eksempelvis ved frakt av tung last over lengre avstander.

Ifølge forskning.no, er framstilling av hydrogen med strøm fra vannkraft, solceller eller vindturbiner helt CO2-fritt.

Johnsen orienterer også om hydrogenets utfordringer som er viktige å løse for at det skal bli tatt i bruk i utstrakt grad:

– En av utfordringene er at det trengs infrastruktur for å fylle hydrogen. En annen utfordring er at hydrogen opptar mye plass. Skip som er bygd for å gå på hydrogen blir ofte lange for å løse plassutfordringen.