- For E.C. Dahls er aktivitet rundt bryggeriet superviktig, et bryggeri er ingenting uten lokalmiljøet, sier bryggeriambassadør Kristian Berger ved E. C. Dahls.

Sammen med eierne av naboeiendommene Jarleveien 4 og Strandveien 41 og 43, Dora, Obos og Veidekke, har Ringnes startet planleggingen av den nye bydelen. Planen kalles Reina, etter det gamle industriområdet her, og ligger mellom Nyhavna, Lilleby og Lademoen.

Utbyggerne er i disse dager i sluttfasen med forslag til planprogram, for det til sammen rundt 80 mål store området. Den delen av tomta som er bryggeri, pub, restaurant og kulturarena, skal fortsatt være det.

- Mulighet for 1000 boliger

På Reina kan det komme mange boliger, forteller regiondirektør Pål Aglen i Veidekke Eiendom.

- Det er ikke umulig å bygge 100 000 kvadratmeter med boliger på 80 mål. Det er imidlertid avhengig av hvor mange offentlige og allmennyttige formål som skal bygges her, og hvor mye som skal være til næring, sier Aglen, som antyder at det kan bety drøye 1000 boliger.

Ringnes eier den største tomta, og som er på drøyt 50 mål. Etter at det er satt av areal til bryggeriet, er det fortsatt nesten 40 mål igjen til utvikling.

foto
I planforslaget beskrives Reina i dag som er et næringsområde, med stor grad av midlertidighet over seg etter at opprinnelig industri er flyttet eller lagt ned.

- Må ikke eie eiendommen

Direktør for kommunikasjon, samfunnsansvar og myndighetskontakt i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad, sier det foreløpig ikke er klart om og eventuelt når Ringnes vil selge eiendommen til andre.

- Det vi kan er øl og bryggerivirksomhet. Det skal vi fortsette med i Trondheim og på E. C. Dahls. Men vi er ikke avhengig av å eie eiendommen for å fortsette med det. Framtidig eierstruktur og når vi eventuelt igangsetter en slik prosess, er det for tidlig å si noe om. Det som er og blir viktig for oss, er at E. C. Dahls bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted for Trondheim og trøndere flest, skriver Rostad i en e-post til Adresseavisen.

River verkstedbygg

Strandveien 41 er tomta hvor verkstedbedriften Langland & Schei holdt til frem til 2010. Eiendommen er i dag eid av Strandveiutsikten AS, som Veidekke Eiendom og Dora eier halvparten av hver. Verkstedbygget her skal etter hvert rives. Dora eier også Jarleveien 4, hvor det i dag er vaskeri og kontorer.

Obos eier Strandveien 43. Prosjektsjef Torry Eilertsen i Obos opplyser at næringsbygget som står der skal beholdes, og at det på resten av tomta er aktuelt å bygge flere kontorbygg eller en kombinasjon av boliger og næring.

foto
E.C. Dahls Bryggeri, som ble etablert i 1856, sett fra Strandveien. I det grå, eldre bygget ut mot Jarleveien, holdt såpeprodusenten Lade Fabrikker til fra 1918. I dag er det kontorer og vaskeri her. Til høyre i bildet sees Obos kontobygg i Strandveien 43. Strandveien 41, bygget hvor Langeland & Schei holdt til, er ikke med på bildet, som ble tatt sist høst.

40 000 besøkende

Industrien som tidligere lå i området er for en stor del flyttet ut. E.C. Dahls Bryggeri produserer i dag kun øl under egen merkevare på flasker, tank og fat. Dahls-øl på boks blir produsert på Ringnes anlegg på Gjelleråsen utenfor Oslo.

I 2016 åpnet det nye E. C. Dahls Bryggeri med pub, restaurant og kompetansesenter for øl. Bryggeriambassadøren forteller at det har vært en suksess.

- Det er åpent her og folk kan komme inn, og det er viktig å vise frem bryggeriet. I første hele driftsår har vi hatt over 40 000 besøkende i bryggeriet. Med serveringsstedet har vi fått nye folk til å besøke bydelen, sier Berger.

Han peker på at det nå går en utelivsløype fra Solsiden via Ramp på Svartlamoen, Taqueros i Mellomveien og til nye Credo og Jossa på Lilleby og E. C. Dahls Pub og Kjøkken.

- Kultur og arbeidsplasser

På Lilleby har Veidekke fått med seg restaurantene Credo og Jossa, som har flyttet fra Midtbyen til den nye bydelen, som under bygging. På Reina ønsker utbyggerne å legge til rette for mer aktivitet rundt bryggeriet, og det skal romme offentlige formål.

- God byutvikling er ikke bare boliger, men kulturopplevelser, arbeidsplasser og servicetilbud er også viktig. Bryggeriet blir navet i bydelen, som også inkluderer Nyhavna, Østbyen og andre nye områder som skal bygges, sier Aglen.

- Bryggeriet er kjernen. Utbyggingen skal understøtte det Ringnes har fått i gang. Dahls er en del av historien, som de aller fleste har et positivt forhold til, sier administrerende direktør Geir Halmøy i Dora.

Selskapet eier Dora 1 og andre bygg på Nyhavna. Politikerne har vedtatt at Nyhavna skal omgjøres fra industrihavn til sentrumsnær bydel med boliger og næringsliv.

- Nullvekst i bilkjøring

Utbyggerne bak Reina viser til at en utbygging her vil knytte sammen Midtbyen og Nyhavna med Lilleby og Lade.

- Bor det mye folk på Nyhavna og Reina, forsterker det aksen fra Midtbyen og styrker målet om nullvekst i biltrafikken. Herfra kan man gå til Midtbyen og på jobb. Alle daglige behov kan dekkes i gangavstand, sier Aglen.

Når planprogrammet for Reina er klart, skal det ut på høring før det vedtas av politikerne. Utbyggerne håper å starte arbeidet med en reguleringsplan eller områdeplan til høsten.

- Deretter går det to-tre år før vi er ferdige med planleggingen, sier Aglen.

På Reina må det settes av areal til nytt dobbeltspor for jernbanen, trasé for kollektivtransport, bydelspark og areal til lek og idrett. Hvor det eventuelt kommer barnehage, skole og helse- og velferdssenter må sees i sammenheng med bydelene Østbyen og Nyhavna.

Nylig anbefalte rådmannen i Trondheim også at politikerne sier ja til at Heimdal Bolig får bygge 520 boliger i området som kalles Nyhavna øvre.

foto
På forsiden: Ordfører Rita Ottervik (Ap) kjempet for å bevare arbeidsplassene ved E.C. Dahls Bryggeri. Da Ringnes varslet at de ville legge ned brusproduksjonen på halvlitersflaske i 2011, advarte Ottervik Ringnes mot å tro at tomten kunne omreguleres til boliger. Nå går det likevel mot boligbygging.

- Ikke klosser

Utbyggerne på Reina har foreslått ulike byggehøyder, og viser til Lilleby hvor det bygges ut i to til åtte etasjer.

- Vi skal ikke bygge klosser som er like høye. Det skal være variasjon i bebyggelsen, og det skal være slik at hele befolkningen kan bo her, sier Halmøy.

I tillegg til boliger, ønsker utbyggerne handel, kultur og næring i området.

- Vi ønsker aktivitet i første etasje, med bygater og kvartalsbebyggelse, og det bør være en dagligvarebutikk her, sier Halmøy.

Konserter i sommer

Trondheim Concerts arrangerer i juni festivalen Trondheim Rocks på Dahls-tomta, den første av flere planlagte konsertarrangement samme sted.

- Avtalen vår er at vi kan bruke tomta til konserter i noen år, inntil det kommer boliger. Så dette er vi informert om og forberedt på, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts.