Samene og vindkraftutbyggerne på Fosen er dypt uenige om hvor omfattende og langvarige utredninger som trengs for å avklare om vindturbinene på Storheia og Roan eventuelt må rives.

Samene i de to reinbeitedistriktene på Fosen mener vindturbinene må rives når Høyesterett har slått fast at de er ulovlig satt opp. Olje- og energidepartementet har bedt de to selskapene Fosen Vind og Roan Vind om ny kunnskapsinnhenting. Inntil videre blir de omstridte vindturbinene stående.

Først varslet Fosen Vind et langvarig utredningsarbeid for å finne ut hva som skal skje etter dommen i Høyesterett i oktober. Nå gjør Roan Vind det samme.

LES OGSÅ: Fosen Vind vil utrede Storheia i flere år

LES OGSÅ: - Jeg forstår at denne saken er en belastning for reindriftssamene på Fosen

- Uaktuelt å bidra til dette

- I praksis er det snakk om et enormt og langvarig forskningsprosjekt, sier Jon-Andreas Lange. Han er advokat for nordgruppa i Fosen reinbeitedistrikt.

- For Nord-Fosen siida er det helt uaktuelt å bidra til dette. Det er kun et forsøk på å komme seg rundt dommen fra Høyesterett. Siidaen vil ikke medvirke til noen del av et slikt prosjekt.

Høyesterett konkluderte i oktober med at konsesjonene og byggingen av de to vindkraftverkene i Roan og på Storheia var ulovlig. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet(OEDI har begge vindkraftselskapene varslet hvordan de skal vurdere hvilke endringer i konsesjonene som er nødvendige for å sikre reindriftens folkerettslige vern. Departementet ønsker ny behandling, ny utredning og gjøre nye vedtak.

LES OGSÅ: - Det samene forteller, gjør veldig sterkt inntrykk på meg

Kan ta flere år

Departementet ber de to vindkraftkonsesjonærene gå i dialog med Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida og utarbeide et forslag til program for kunnskapsinnhenting og utredning, som skal oversendes OED.

Nå har Roan Vind kommet med sitt forslag til hvordan de skal gjøre denne kunnskapsinnhentingen. Det er underskrevet daglig leder Ragnhild Remmen Bull. Hun skriver at utredningene tidligst kan være klar i midten av 2023. Blant annet forutsetter arbeidet feltarbeider med reindriften vinterstid, skriver hun til departementet. Roan Vind planlegger en forskningsbasert utredning for å «fremskaffe beslutningsrelevant kunnskap om status og utvikling for reindriften på Fosen. Deler av dette arbeidet kan utføres innenfor foreslått utredningsprogram, mens andre deler kan ta mer tid, antagelig opptil flere år», ifølge planen Roan Vind har sendt til Olje- og energidepartementet.

LES OGSÅ: Forskere sier Storheia vil bli viktigere som vinterbeite

- Overprøver Høyesterett

Selskapet skriver det kan være aktuelt å overvåke beiteslitasje, GPS-merking av rein, aktiv inndriving av rein til nærområder ved vindkraftverk, erfaringer fra bruk av andre beiteområder med videre.

Advokat Jon-Andreas Lange mener Roan Vind med dette prøver seg på en omkamp etter Høyesterett og skal bruke egne folk til å se på hele saken på nytt.

- Forslaget viser at Roan Vind ønsker en total overprøving av Høyesteretts dom. Siidaen forventer at regjeringen nå skjærer igjennom og avviser forslaget. Det er stort behov for at regjeringen nå trekker et klart skille mellom OEDs oppfølging av dommen, og en eventuell ny konsesjonssøknad fra eierne. Det har vært nok samrøre mellom OED og eierne i denne saken, det kan ikke tillates å fortsette.

LES OGSÅ: Koster 165 millioner å reparere Storheia

- Menneskerettsbrudd har pågått lenge

Advokat Lange mener det foreslåtte utredningsprosjektet går langt utover det OED har mandat til.

- Det er å avklare om det finnes avbøtende tiltak som ikke er vurdert av Høyesterett og som kan eliminere menneskerettsbruddet. Noen slike tiltak finnes ikke, og det vet man allerede. Det trengs ingen utredning for å avklare dette. Regjeringen er forpliktet til å sørge for en rask ulovlighetsoppfølging, menneskerettsbruddet har allerede fått pågå urimelig lenge.