Det er Fiskeridirektorat som har tildelt Norway Royal Salmon (NRS) 7,7 utviklingstillatelser for maksimalt 5990 tonn laks i to merder, for å utvikle prosjektet Arctic Offshore Farming.

- Dette skal løse arealutfordringer for videre vekst for næringen. I dag eksisterer ikke anlegg designet for sjøtilstander som det Arctic Offshore Farming vil bli. Merdene skal tåle tøffere sjø sammenlignet dagens utstyr. De skal også ligge lenger til havs, slik at det miljømessige fotavtrykket blir lavere, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

Mens fisken i vanlige merder kan bevege seg opp til havoverflata, vil den i NRS nye merd oppholde seg på dypere hav, fra ti meter under havoverflata og ned på 50 meters dyp. Fisken vil dermed oppholde seg lavere enn lusebeltet også.

foto
Merd: I den nedsenkbare merden er det et «lokk», som gjør at fisken oppholder seg på ti meters dyp og under. Notposen hvor fisken svømmer, kan være så stor at den går ned til 50 meters dyp.

Fisk i merden i 2020

Selv om det nye anlegget vil ligge mer utsatt til for vær og vind enn merder ligger i dag, er det andre miljøforhold som er svært attraktive for laksen, ifølge NRS. God vannutskiftning vil sikre bedre fiskevelferd, tilvekst og miljømessig bærekraft.

Mens dagens merder vanligvis lages i plast, skal den nye merden til NRS lages av stål, slik at den tåler mer. NRS har som mål at de første fiskene kan setters ut i den nye merden sommeren 2020.

Frøya-selskapet Salmar fikk den første utviklingskonsesjonen, og har utviklet sin havmerd som ligger i Frohavet.

Til Troms

Opprinnelig skulle NRS teste ut den nye merden i åpent hav, og hadde behov for fire merder og dermed 15 utviklingstillatelser. I det justerte konseptet er det foreslått å teste den ut i en fjordmunning, med to merder.

- Den første lokaliteten ligger i en fjordmunning i Troms, men er likevel mer eksponert en dagens anlegg, og er designet for 6,5 meter signifikant bølgehøyde, sier Høstlund.

foto
Når merden er hevet, har man har tilgang til not og utstyr som befinner seg på nedre pontong, som fortøyningsinnfesting og kunstige lufteflater. Det kan være opptil 3000 tonn fisk i en slik merd.

Røkke-selskap ut av prosjektet

Aker, hvor Kjell Inge Røkke er hovedeier, skulle opprinnelig være med i pilot- og realiseringsfasen av prosjektet Arctic Offshore Farming. Men siden NRSs utviklingskonsesjon ble halvert sammenlignet med det selskapet søkte om, og kapitalbehovet dermed er redusert, valgte Aker å ikke være med videre inn i pilot- og realiseringsfasen.

Men ingeniørfirmaet Aker Solutions kontor i Oslo er med videre, som teknologi- og samarbeidspartner.

- Det er en betydelig investering, foreløpig på 650 millioner kroner. Etter hvert som det stiger frem, vil vi få mer nøyaktige tall. Men det er et viktig steg for å realisere fremtidens oppdrettsanlegg, sier Høstlund.

Utfordrer teknoselskaper Trondheim

Kontraktene på å bygge den nye merden og levere utstyr til den, er ennå ikke delt ut.

- Vi ønsker å få teknologileverandører med på laget. Det blir et betydelig nivå på investeringer og utstyrsutvikling fremover. Det er en utfordring til bedrifter på teknologi i Trondheimsregionen. Dette er et spennende prosjekt med nyvinninger, og det er et viktig steg å få realisert det, sier Høstlund.