Havbruk- og fiskeribedriftene som kontrolleres av Witzøe hadde i fjor samlede inntekter på drøyt åtte milliarder kroner, viser konsernregnskapet til familiebedriften Kvarv AS.

Det er en økning på 2,3 milliarder kroner sammenlignet med 2012, noe som i hovedsak skyldes økt omsetning hos oppdrettsselskapet Salmar på Frøya. Selskapenes overskudd før skatt endte på 2,4 milliarder kroner, en økning på to milliarder fra året før.

– Noe er skapt av gode ansatte, noe skyldes gode beslutninger, og vi har hatt medvind i et marked der produktene våre et etterspurt, sier Witzøe til Adresseavisen.

Den gjennomsnittlige lakseprisen var i fjor på snaut 40 kroner per kilo, en økning fra rundt 27 kroner året før. Men Witzøe vil ikke se seg blind på de gode resultatene. I år har prisen igjen falt ned mot 30 kroner, etter at Russland stengte grensene for norsk fisk. Han sier at markedsadgang fortsatt er deres største bekymring.

– Russland var lenge det raskest voksende markedet, men så ble det stengt på dagen. Det samme har skjedd andre steder tidligere, sier Witzøe.

Investeringsteam

I tillegg til en eierandel på drøyt 53 prosent i Salmar, har Witzøe-familien også store eierandeler i blant annet fisk- og sjømatselskapet Lofotprodukt, fiskeri- og fiskeproduktselskapet Pelagia og Nutrimar som produserer lakseolje, laksemel og proteinkonsentrat fra restene av Salmars oppdrettslaks. Investeringene forvaltes gjennom Kvarvs datterselskap Kverva AS, som har et eget investerings-team som holder til på Brattørkaia i Trondheim.

I fjor ble eierandelene i fiskevaksineselskapet Pharmaq og eiendomsselskapet Nordskag Næringspark solgt, og i konsernregnskapet bokføres en aksjesalgsgevinst på 750 millioner kroner.

De gode fjorårsresultatet betyr at Kvarv-konsernet har en opptjent egenkapital på 3,6 milliarder kroner, og Witzøe sier at de nå er bedre posisjonert enn noen gang til å være med på veksten i sjømatnæringen.

– Vi har lagt stein på stein helt siden vi startet, og kommer det interessante prosjekter så er vi beredt, sier Witzøe, som sier at de vil satse der forutsetningene for å lykkes er best.

– Så langt har det vært innen sjømat, men ingen ting er skrevet i stein, sier han.

Klaget på konsesjonstildeling

Gjennom Salmar har det også blitt brukt store summer på å utvikle en laksemerd for oppdrett langt til havs. Anlegget vakte oppsikt utenfor Norges grenser, men da Fiskeridirektoratets faggruppe i sommer delte ut ti konsesjoner for uttesting av ny teknologi, prioriterte de lukkede anlegg på eller nært land. Salmar har klaget på vedtaket, og det blir nå Nærings- og Fiskeridepartementet som avgjør om selskapet får realisert anlegget.

I årsberetningen skriver Witzøe om Salmar at det er «krevende å få rammebetingelser som legger til rette for en helt nødvendig utvikling». Han bekrefter at det er konsesjonstildelingen han sikter til. Salmar anser merden som rømningssikker, samtidig som de mener luseproblemet ville blitt redusert, som følge av sterke havstrømmer og beliggenhet langt unna elvemunningene og fjordsystemene.

– Hvis vi hadde holdt til i EU, så tror jeg vi ville fått tilskudd til å utrede slike teknologisk banebrytende konstruksjoner, sier Witzøe.

Han mener uansett at norsk oppdrettsnæring driver godt og bærekraftig, på tross av at kostnadene har økt kraftig de siste par årene på grunn av lakselus og andre sykdommer.

– Vekstpotensialet er fortsatt stort, særlig hvis vi tilrettelegger for produksjon ute i havet hvor fisken naturlig er, sier han.

Utbytte til formuesskatt

Formelt er det sønnen Gustav Magnar som sitter med formuen, ettersom han eier 97 prosent av aksjene i Kvarv. Men faren eier 40 av de 50 stemmeberettigede a-aksjene i selskapet, og har dermed full kontroll på investeringene. Witzøe senior er også eneste styremedlem.

Familien tar ut 70 millioner kroner i utbytte, men pengene går utelukkende til å betale formuesskatt på drøyt 50 millioner og utbytteskatten på 27 prosent som betales på pengene som må tas ut for å betale formuesskatten, ifølge Witzøe. Resten av overskuddet går tilbake til virksomhetene

– Jeg tror ikke det er mange som har forstått hva formuesskatten innebærer. Jo høyere markedet priser aksjene på Oslo Børs, desto større blir verdien på selskapet som er grunnlag for beregning av formuesskatt. Disse pengene kunne i stedet blitt brukt på utvikling, og det kunne vi gjort dersom jeg hadde bosatt meg på Kypros eller i London, som den største eieren hos vår hovedkonkurrent, sier Witzøe, med henspill på Marine Harvest' storeier John Fredriksen.

Årsregnskap
Kvarv AS konsern
Millioner kroner20132012Endr. i %
Inntekter8056577639,5
Driftsresultat1403386,9-
Res. før skatt2407361,5-
foto
Etterspurt: Rekordhøye laksepriser ga oppdrettsselskapet Salmar en omsetning på 6,2 milliarder i 2013. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Ikke valgt: Salmars havmerd er testet ved Marintek, og det blir nå opp til regjeringen om selskapet får realisert anlegget. Foto: Ocean Farming / Illustrasjon