Hagen er saksøkt av styret i fondet Viking Venture III, nå omdøpt til Signord, som i februar i 2020 sa opp forvaltningsavtalen de hadde med Viking Venture.

Ingen av partene ville kommentere innholdet i anklagene da rettssaken ble kjent i november i fjor. Saken skal opp for Trøndelag tingrett i månedsskiftet februar/mars, og nå viser advokatenes sluttinnlegg hva anklagene består i.

Hagen er partner og daglig leder i Viking Venture, men er saksøkt på bakgrunn av rollen han også hadde som daglig leder i Viking Venture III.

Fondet mener dette satte Hagen i en dobbeltrolle, der han etter hvert satte interessene til investeringsselskapet foran interessene til fondet.

«Ved flere anledninger har Hagen helt tilsidesatt og neglisjert Signords interesser, og urettmessig tilgodesett VVs (Viking Venture, journ.anm.) interesser på bekostning av Signord», skriver fondets advokat Daniel Sipsos i sitt sluttinnlegg til retten.

– Usedvanlig tynt belagt

Anklagene avvises i sluttinnlegget fra Hagens advokat Emanuel Feinberg, der det står at samtlige «kritikkpunkter fremstår som ettertidige oppkonstruerte innsigelser».

«Søksmålet anlagt mot Hagen er usedvanlig tynt belagt, og kan kun forstås som en taktisk manøver i et større sakskompleks», skriver Feinberg.

Hagen sier til Adresseavisen at han ikke har noen kommentarer til innholdet i sluttinnleggene, men peker på konflikten rundt fondets oppsigelse av forvaltningsavtalen.

Investeringsselskapet har bestridt oppsigelsen, og denne saken skal opp for voldgiftsretten senere i år.

– Viking Venture III var så vellykket at de ønsket å spare gevinstbonus ved å sparke oss, og det er en sak som kommer opp senere. Som ledd i dette har de tatt ut søksmål mot meg personlig, og det synes vi er ganske spesielt, sier Hagen.

Investerte i trønderske selskaper

Tidligere skjedde Viking Ventures forvaltning av investorenes penger gjennom en fondsmodell, der de hentet inn en pott som ble investert i flere ulike selskaper.

Ett av fondene er Viking Venture III som ble etablert i 2008 med en forvaltningskapital på 563 millioner kroner, og som blant annet har investert i de trønderske teknologiselskapene Signicat og Asolvi.

To av anklagene fra styret i fondet mot Hagen knytter seg også til disse to selskapene:

For det første mener de at en oppfølgingsinvestering i Signicat gikk tapt fordi Hagen insisterte på fullt suksesshonorar for Viking Venture, noe fondet mener var i strid med deres interesse.

For det det andre mener de at Hagen ikke opplyste om en mulighet til å reinvestere pengene da fondet solgte sine aksjer i Asolvi, men at dette ble tilbudt andre investorer hos Viking Venture.

De mener i tillegg at Hagen burde sørget for at fondet var representert med en egen advokat, og at disse tre påståtte misligholdene har påført fondet et tap både hver for seg og samlet.

«Dersom alle forholdene omtalt ovenfor hadde vært fullt ut kjent for Signord på oppsigelsestidspunktet, ville Signord i stedet for oppsigelse ha erklært heving av rådgivningsavtalen med VV», skriver advokaten, og påpeker at Viking Venture da ville mistet halvparten av suksesshonoraret.

– Altfor sent

I sluttinnlegget fra Hagens advokat avvises alle de tre forholdene på fire grunnlag, blant annet at Hagen ikke har brutt plikten til å virke for fondet. Ingen av forholdene har heller ført til noe økonomisk tap for fondet og det er uansett reklamert for sent, skriver han.

«Alle faktiske forhold som påberopes som grunnlag for mislighold, var godt kjent for Signord høsten 2019. Dette har ikke Signord engang søkt å bestride. Det er altfor sent å fremme dette som en rettslig misligholdsinnsigelse nå», skriver advokaten om oppfølgingsinvesteringen i selskapet Signicat.

Det påpekes det samme rundt reinvesteringen i Asolvi:

«Styremedlemmer i Signord ble i 2019 orientert om at investorene i Viking Venture 14 hadde reinvestert i Asolvi. Dette ble også styrebehandlet i Signord uten at forholdet ble fulgt opp. Når temaet ikke ble fulgt opp, er det fordi Signord ikke anså forholdet som kritikkverdig», skriver advokaten.

Sluttinnlegget viser at Hagen blant annet å ønsker å føre investor og Motor-Trade-sjef Frithjof Anderssen og tidligere sjef i Sparebank 1 SMN Invest, Reidar Stokke, som vitner i saken.

Signords styreleder, forretningsadvokaten Peter Hammerich, sier at han ikke har noen kommentar utover det som står i sluttinnlegget.