Kronikk

Fem tiltak for bedre nærpoliti

Lensmannskontorenes store kvalitet er at de er nær befolkningen. Hvordan dette skal sikres i den nye nærpolitireformen, er ganske ubesvart.

Nærpolitireformen: Hvordan skal forebyggende arbeid lokalt sikres?, spør artikkelforfatteren. Her politioverbetjent Arne Henrik Ulvin og lensmann Marit Helene Stigen på Stjørdal som arbeidet for å endre alkoholkulturen i kommunen. 

I disse dager er politiet i dialog med kommunene i Trøndelag for å sikre innspill til innholdet i nærpolitireformen. Prosessen mellom politiet og kommunene har vært god, og politiet har vært bevisst på å involvere kommunene i arbeidet. Involvering har skjedd både ved at ordførere har deltatt som medlemmer av styringsgruppen for reformarbeidet, og gjennom samlinger mellom politiet og flere representanter for alle kommunene i Trøndelag.