- Dette er Davids kamp mot Goliat, vi blir bare kjørt over.

- Vi er ikke blitt invitert til et eneste møte. Dette er bare blitt lempet over på oss, sier Astrid Lydersen, som er nærmeste nabo til det kommende tilbygget på Rosendal Teater.

Tilbygget er planlagt reist på østsiden av teateret, mot firemannsboligen i Innherredsveien 75 der Lydersen bor.

Ettersom det nye bygget er både høyt og bredt og kun ligger én meter fra nabogrensen i øst, har utbygger søkt om dispensasjon fra blant annet plan- og bygningsloven. Det er denne søknaden rådmannen nå foreslår å godkjenne.

foto
Nye Teaterhuset Avant Garden skal stå ferdig i 2019, med et stort tilbygg mot øst og uteservering på vestsiden. Denne skissen viser hvordan bygget kan bli seende ut.

- Jeg er ikke overrasket, dette går hånd i hånd med garantien som er gitt til byggelån. Vi har fått påpekt ulempene våre godt, men føler ikke at vi blir hørt. Vi har soverom og bad ut mot det nye bygget og har bedt om en lydutredning. Det har vi ikke fått, sier Lydersen.

Mister all sol på tomten

Lydersen har fått laget et sol- og skyggediagram som viser at all sol kommer til å forsvinne fra tomten om planene gjennomføres, bortsett fra på en flekk i hagen.

I forbindelse med den nye superbusstraseen foran huset planlegges også en ny bilvei seks meter unna huset, gjennom beboernes bakhage. I tillegg kommer et parkeringsanlegg.

Odd Helland, som også bor i Innherredsveien 75, deler Lydersens skepsis til planene.

- Vi synes dette kommer alt for nært oss. Når det i tillegg kommer en ny vei gjennom vår hage, blir enda mer ødelagt. Vi synes det er feil at vi må ta alle ulempene. Vi får ingenting igjen for det, sier Helland.

Etter at Astrid Lydersen påpekte at konsekvensene for naboene når det gjelder sol- og skyggeforhold ikke var godt nok utredet, utsatte formannskapet behandlingen av saken, etter et initiativ fra kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H).

Frostet glass i foajeen

Siden har rådmannen behandlet saken på nytt, i lys av de nye innspillene.

I en supplerende merknad til vedtaket skriver rådmannen at det er under sterk tvil at plasseringen av tilbygget godkjennes «da det er betydelig reduksjon av kvaliteten på naboens uterom», og at «tilbygget presser grensene for hva som kan aksepteres».

Konklusjonen er likevel den samme: Fordelene ved å gi dispensasjon i saken er klart større enn ulempene.

Den eneste endringen beskrevet i merknaden er at foajeens østlige yttervegg vil utføres med frostet glass, nettopp for å redusere innsyn mot naboene i Innherredsveien 75.

Lydersen sier beboerne føler de ikke har blitt hørt verken av kommunen eller utbygger. Da de inviterte bygningsrådet på befaring på tomten, var det bare én person som møtte opp. Naboen i Innherredsveien 77 har nå lagt ut leiligheten for salg, forteller hun.

KOMMENTAR: En rotete historie som har pågått altfor lenge, ser ut til å få en lykkelig slutt: Endelig blir det liv i Rosendal Teater

- Positivt for bydelen

Trine Lill Johansen, bygningssjef på byggesakskontoret i Trondheim kommune, sier de har vektlagt søkers argumentasjon om at forholdene for naboen vil innfri minimumskravene i den overordnede arealplanen.

foto
Bygningssjef Trine Lill Johansen.

- Dermed vurderer vi at hensynet bak avstandskravet i loven ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ut fra et byutviklingsperspektiv vil dette være svært positivt for bydelen og for Trondheim by, sier Johansen.

Når det kommer til støy bemerker hun at tomten er regulert til offentlig formål, og at Rosendal Teater har vært etablert der som en kulturinstitusjon siden 1921.

- Støy fra bygget vil bli ivaretatt i henhold til de byggetekniske forskriftene. Støy fra forplass vil være begrenset i og med at uteservering er planlagt på byggets vestside. Noe mer aktivitet og støy fra publikum må kunne aksepteres i sentrum, sier Johansen, som ikke ser noen grunn til at naboene skal føle seg overkjørt.

- Vi har vært oppmerksom på at naboens syn skal komme fram i vår behandling av saken, og mener dette gjenspeiles i vårt tilleggsnotat.

Ferdig i 2019

Det er planlagt å bruke 70 millioner kroner på tilbygget og totalrenovasjon av den gamle kinoen som har stått ubrukt siden 2010. Kulturbygget får to scener, en prøvesal, samt en kafé.

Ifølge styreleder Ottar Michelsen i Teaterhuset Avant Garden blir det ferdige huset et fleksibelt flerbruks kulturhus à la Dokkhuset, med plass til 200 sittende eller 600 stående publikummere.

Byggingen skal starte til høsten, og Avant Garden planlegger å flytte inn i 2019.

Saken blir trolig behandlet i bygningsrådet førstkommende tirsdag.

- Vi har fått signaler om at det er uenighet om saken i bygningsrådet. Jeg håper de setter seg godt inn i saken før de rekker opp hånda og stemmer, sier Astrid Lydersen.