Samme dag som det var 666 dager siden Fosen-dommen ble avsagt i Høyesterett, annonserte regjeringen planer om elektrifisering av gassplattformen til Hammerfest LNG på Melkøya i Finnmark. Olje- og energiminister Terje Aasland omtaler elektrifiseringen av Melkøya som «en gladsak». Med det velger han igjen å ignorere de betydelige negative konsekvensene forslaget har for natur og samisk reindrift.

Henrikke Sæthre Ellingsen og Tina Andersen Vågenes Foto: Kollasj

Industri som LNG-produksjon krever store mengder kraft. Elektrifiseringen av Melkøya er planlagt gjennom en rask utbygging av vind- og vannkraft i hele Finnmark, sammen med en utvidelse av 420-kilovoltlinjen for å forsyne strøm til anlegget. I tillegg til kraftlinjen fra Skaidi til Hammerfest planlegges det gruvedrift fra Nussirfjellet og etablering av ammoniakkfabrikk ved Repparfjord. Det vil bety flere store arealinngrep i reinbeitedistriktene Fiettar og Fálá. Ulike arealinngrep i samiske reinbeiteområder kan virke små i seg selv, men kombinert legger de et samlet press som gjør tradisjonell samisk reindrift vanskelig. Samiske reindriftsområder over hele Sápmi bygges ned bit for bit. Områdene blir gradvis redusert av kraftproduksjon, industri, infrastruktur og hyttetomter ikke bare i Finnmark, men i hele Sapmi.

Sametinget har tidligere denne uken uttalt at de har etterspurt konsultasjoner, men ikke fått noe svar fra regjeringen. Dermed har Sametinget ikke gitt sitt samtykke, det har heller ikke de to berørte reinbeitedistriktene i området, Fiettar og Fálá. Den manglende muligheten til å gi et fritt, informert og forhåndsdefinert samtykke fører til at reinbeitedistriktene ser seg nødt til å ta staten til retten. Lærdommen fra Fosen-dommen og Fosen-aksjonene virker fraværende hos den sittende regjeringen. Fiettar reinbeitedistrikt har allerede varslet at de vil gå til søksmål mot staten. Nils Mathis Sara, nestleder i Fiettar, peker på de lange linjene i kampen for å beholde den samiske reindriften i området. Det koster tid, penger og krefter å kjempe mot alle arealinngrepene, ressurser som i stedet burde vært viet reindriften. Presset fra ulike arealinngrep gjør at reindriftsutøverne frykter for fremtidige generasjoners mulighet til å fortsette driften.

Når skal regjeringen lære av Fosen-dommen? Elektrifiseringen av Melkøya er ikke et grønt eventyr, tvert imot er det en forlengelse av oljealderen og CO2-utslipp vi ikke tåler mer av, som kreftene i ekstremværet «Hans» har vist oss. Prosjektet er en åpenbar miljøkatastrofe, men kan også bli en menneskerettighetskatastrofe. Vi ser det i sak etter sak - oppfølgingen av Fosen-dommen har vært en katastrofe for reindriften i Fovsen-Njaarke, utbyggingen av vindkraft på Øyfjellet er en katastrofe for Jillen-Njaarke og nå skal Fiettar og Fálá gjennom samme usikkerhet knyttet til overlevelsen av den samiske reindriften i Norge. Med dette bakteppet er det alvorlig at Sametinget ikke har blitt konsultert eller holdt informert. Sametingspresident Silje Karine Muotkas presisering om at konsultasjoner ikke bare bestemmer hvordan utbygginger skal skje, men også om utbygging kan settes i gang, ignoreres av regjeringen. Samlet sett viser disse sakene at samiske perspektiver med vilje ekskluderes fra den norske energiomstillingen. Videre tap av samiske områder til arealinngrep representerer en fortsettelse av fornorskningen og vil bidra til å ytterlige slite på tilliten til norske myndigheter.

Kom til valgfest i Nordre gate!

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!