Norge har nådd en million pensjonister, hver sjette nordmann er pensjonist. I fremtiden, mot 2030 og 2040, vil vi oppleve at det blir flere eldre i Norge og færre personer i yrkesaktiv alder som bidrar med skatteinntekter til velferdsstaten.

Ifølge SSB var andelen personer i yrkesaktiv alder på 63,5 prosent i 2022. Denne andelen forventes å være på 62,7 prosent i 2030 og 59,7 prosent i 2040. Med en økende andel eldre i Trondheim vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke, samtidig som antallet yrkesaktive per alderspensjonist vil synke. Det vil medføre økte kostnader til helse- og omsorgstjenester i Trondheim kommunen.

Det er viktig at helse- og omsorgstjenestene i Trondheim forblir offentlig finansiert og ikke privatiseres. Arbeiderpartiet har som oppgave å utvikle kvaliteten og sikre at tjenestene er tilgjengelige for alle innbyggere med lave egenandeler, selv om kostnadene for kommunen vil øke.

For å håndtere utfordringene i eldreomsorgen må kommunen utforske ulike tiltak og modeller som tar hensyn til de tilgjengelige menneskelige ressursene. Det forventes en mangel på kvalifisert helsepersonell i årene som kommer, og SSB anslår et underskudd på omtrent 14 000 årsverk i helse- og omsorgstjenestene i 2040. Trondheim kommune må derfor sikre tilstrekkelig antall sykepleiere og helsefagarbeidere for å opprettholde kvaliteten i eldreomsorgen.

En viktig strategi er å arbeide for god rekruttering av kompetanse og arbeidskraft innen helse- og omsorgstjenester. Kommunen må øke antallet lærling- og praksisplasser for å møte den fremtidige mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere. Trondheim kommune jobber også for å lette overgangen fra studier til yrkeslivet for sykepleiere gjennom mentorordningen.

Trondheim bruker 594 kr mindre per innbygger på eldreomsorg enn snittet blant de ti største kommunene. Bystyret har vedtatt en eldreplan som har som mål å øke bemanningen i Trondheim til nivået til de ti største kommunene innen 2025.

Arbeiderpartiet lovet i valgkampen i 2019 å ansette minst 300 nye ansatte i eldreomsorgen, og dette løftet ble oppfylt.

På grunn av den økende eldrebefolkningen, vil Arbeiderpartiet prioritere 100 nye sykehjemsplasser i Trondheim i årene som kommer. Kommunen har allerede bygget mange nye sykehjem og rehabilitert eksisterende bygg de siste 20 årene. Neste store prosjekt er byggingen av Heimdal helse- og velferdssenter i 2028, og deretter planlegger kommunen å bygge sykehjem hvert år.

Ved å legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengre, gjennom tiltak i regjeringens folkehelsemelding, kan kommunen bidra til å opprettholde en god folkehelse og livskvalitet for eldre samtidig som behovet for institusjonsplasser reduseres.

Årsaken til de økte behovene for helse- og omsorgstjenester skyldes en betydelig økning i antall eldre som har bedre helse og lever lengre enn tidligere. Det er også flere medisinske muligheter for å behandle alvorlige kroniske sykdommer og diagnoser, noe som fører til at flere eldre overlever. Derfor er det viktig å prioritere flere sykehjemsplasser til innbyggere over 80 år, samtidig som de yngre pensjonistgruppene kan dra nytte av digitale hjelpemidler, avlastningsplasser, hjemmetjenester og et godt aktivitetstilbud.

Eldre over 80 år har større behov for helse- og omsorgstjenester på grunn av økt sannsynlighet for å utvikle sykdommer som demens, og de vil kreve omfattende oppfølging og omsorgsbehov. Kommunen må derfor ta hensyn til denne økende gruppen som vil ha behov for sykehjemsplasser.