- Dette er en aktuell og viktig stilling som Politidirektoratet (POD) pålegger alle politidistrikt å opprette, sier leder for Felles enhet forebygging i Trøndelag politidistrikt, politiinspektør Sivert Rannem.

Stillingen er for så vidt ikke ny, både tidligere Nord-Trøndelag politidistrikt og Sør-Trøndelag politidistrikt har hatt en slik stilling siden 2014/2015. Men nå samordner det nye politidistriktet sine funksjoner og stillingen er utlyst som en felles stilling. I rammer og retningslinjer fra POD er det beskrevet hvilke stillinger de enkelte politidistriktene skal ha, og der inngår radikaliseringskontakten.

I de sammenslåtte politidistriktene har ingen rett eller plikt til å beholde sine stillinger, derfor må man søke på nytt. Det er i Trøndelag politidistrikt også utlyst en stilling som såkalt SARA-koordinator ved Felles forebyggende enhet i Trøndelag politidistrikt. (Risikovurderingsverktøyet SARA står for Spous sal Assault Risk Assesment).

Ifølge Rannem skal vedkommende jobbe for å forebygge vold i nære relasjoner, primært partnervold. Vedkommende skal også vurdere bruk av mobil voldsalarm og hvor store faren er for fremtidig vold i parforholdet.

Viktig å forebygge

Politiinspektøren fremholder at kriminalitetsforebygging er en primærsatsing for politiet. Mye av arbeidet foregår i samarbeid med kommunene, Fylkesmannen, Nav, Helse Midt-Norge, krisesenter, barnevern, konfliktråd og andre naturlige samarbeidspartnere. Rannem understreker at forebyggende arbeid ikke er å lett å måle, i motsetning til saker der politiet griper inn når noe har skjedd.

For Trøndelag politidistrikt er det ekstra aktuelt å ha en radikaliseringskontakt. Sommeren og høsten 2014 reiste tre etnisk norske personer fra Verdal og Levanger til IS i Syria. En av dem skal ha omkommet i kamp i februar 2015 i Syria. En 34-åring fra Verdal ble i november i Oslo tingrett dømt til fengsel i sju og et halvt år deltakelse i Den islamske stat (IS) og for inngåelse av terrorforbund. Dommen er anket.

Innkalles til samtaler

Radikaliseringskontakten er politidistriktets spesialist innen arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Vedkommende skal følge opp, kvalitetssikre og koordinere forebyggende tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Politimannen / -kvinnen skal gjennomføre samtaler med personer det er mistanke om ekstreme holdninger/gjerninger. Politioverbetjenten skal også være politidistriktets faglige kontaktledd mot PST.

Sivert Rannem leder en avdeling på 16 medarbeidere. Den største i Felles forebyggende enhet er Barnehuset med 10 medarbeidere. Barnehuset er lokalisert i egne lokaler på Piren i Trondheim. Barnehuset er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Samtalen foregår på tomannshånd med en fra politiet som er spesielt utdannet til å snakke med barn og ungdom.

Forebyggende enhet har også en næringslivskontakt, fag- og opplæringsansvarlig, mangfoldskoordinator og politi på nett, i tillegg til radikaliseringskontakt og SARA-koordinator. Enheten har også fagansvar for politikontaktene rundt omkring i kommunene.

foto
Koordinatorer: Sivert Rannem leder Felles forebyggende enhet med 16 medarbeidere. Nå søker de etter radikaliseringskontakt og fagansvarlig i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Foto: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT