På strekningen mellom Trondheim og Stjørdal skal togene på strøm, mens resten av den nye Trønderbanen fortsatt skal forsynes med diesel. Det er anbefalingen fra Jernbanedirektoratet i et internt notat sendt til Samferdselsdepartementet som Adresseavisen har fått tilgang til.

Jernbanedirektoratet, Stortinget, og et samlet politisk miljø i Trøndelag har tidligere anbefalt at man elektrifiserer hele Trønderbanen. Fylkestingsrepresentant og leder i Jernbaneforum Trøndelag Arnfinn Brechan (Ap) er svært kritisk til at Jernbanedirektoratet endrer sin anbefaling.

- Det er håpløst at direktoratet kommer med en slik endring nå. Elektrifisering av Trønderbanen er ferdig utredet, og denne snuoperasjonen risikerer å kaste hele prosjektet ut i uvisshet, understreker Brechan (Ap).

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Unngår sprekk

I notatet redegjøres det for tre mulige alternativer for utbedring av Trønderbanen. Her fremgår det at elektrifisering av hele trønderbanen er mulig med de om lag 3,8 milliardene som er tiltenkt utbedring av Trønderbanen i Nasjonal Transportplan (NTP), men da er det ikke penger til å gjennomføre opprustning av strekningen for å få til en frekvensøkning, som gjør at man får to togavganger i timen på strekningen Trondheim og Steinkjer.

Jernbanedirektoratet anbefaler derfor en løsning der hele Meråkerbanen, men bare deler av Trønderbanen, blir elektrifisert. Denne løsningen innebærer at strekningen mellom Trondheim og Stjørdal kan gå på strøm, mens det blir kjørt med diesel mellom Stjørdal og Steinkjer. Ved å ikke gjøre hele Trønderbanen elektrisk, holder man seg innenfor de økonomiske rammene i NTP, samtidig som man frigir midler til å gjennomføre forbedringer på Trønderbanen som gjør det mulig å gjennomføre halvtimesfrekvens mellom Trondheim og Steinkjer.

- Stoler blindt på uprøvd teknologi

Togene som vil gå på Trønderbanen hvis det blir en delvis elektrifisering er såkalte bimodale tog – en hybridmodell som både kan kjøre på strøm, men som også har en vogn med dieselaggregat. Jernbanedirektoratet argumenterer for at dieselmotorene kan byttes ut med hydrogenmotorer i fremtiden, når teknologien er moden for det.

Brechan liker dårlig at til at man åpner for teknologi som han anser ikke er ordentlig utprøvd, i stedet for vanlige elektriske tog.

foto
Arnfinn Brechan (Ap) er svært kritisk til at Jernbanedirektoratet endrer kurs. Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

- De som nå åpner for å ikke elektrifisere hele Trønderbanen leker seg med et alternativ vi ikke er sikre på om kommer til å fungere, fremholder Brechan, som sår tvil rundt om de hybridtogene kan håndtere Trønderske forhold.

- De stoler blindt på at uprøvd teknologi kommer til å fungere på norske vinterforhold, fremholder Brechan, som mener elektriske tog er et langt mer utprøvd og sikkert alternativ.

Ikke et kompromiss

Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) er uenig i at Jerbanedirektoratets anbefaling er en usikker løsning.

- I denne saken er det viktig å lytte til fagfolk. Jernbanedirektoratet har nå lagt frem sin anbefaling. Da mener jeg det er naturlig at man lytter til dem, understreker Gunnes.

I Jernbanedirektoratets notat slås det fast at full elektrifisering på hele Trønderbanen er den sikreste og mest miljøvennlige løsningen, men at det vil koste rundt en milliard kroner mer en det rammen i NTP åpner for, hvis man i tillegg skal tilrettelegge for to tog i timen på strekningen. Gunnes er likevel ikke enig i at Jernbanedirektoratets nye anbefaling er et kortsiktig kompromiss for Trønderbanen.

- Jeg mener dette er en fremtidsrettet løsning. Her får Trøndelag mulighet til å være i forkant, og til å bli et laboratorium for fremtidens teknologi. Det er en mulighet vi burde gripe, fremholder Gunnes, som mener Jernbanedirektoratets anbefaling er det alternativet som gir regionen mest for pengene.

- Vi er nødt til å forholde oss til den økonomiske rammen vi har. Jernbanedirektoratets anbefaling vil gi Trønderbanen et reelt løft i nær fremtid, som både er mer miljøvennlig, samtidig som det sikrer en frekvensøkning til to tog i timen. Her synes jeg vi får maksimalt ut av de midlene vi har til rådighet, understreker Gunnes.