Det skal være snakk om krenkelser som har pågått over tid, kanskje helt fra første klasse.

Den negative adferden skal ha skjedd på skolen, på SFO og i fritiden. Trondheim kommune slo alarm før påske etter at et barn  hadde fortalt en voksen om seksuelle krenkelser begått av medelever.

Betydelig omfang

- Saken har et betydelig omfang. Jeg vil ikke overdramatisere, men dette er krevende for barna, skolen og foreldrene. Saken er spesiell. Vi har ikke opplevd lignende før, sier rådmann Morten Wolden.

- Er det mistanke om at eldre elever eller voksne kan være involvert?

- Vi har ingen indikasjoner på det. Det må politiet svare på.

Ifølge Wolden har den problematiske adferden involvert flest jenter, men også noen gutter.

- Flere barn har opplevd krenkelser, men det kan tyde på at noen har vært mer utsatt enn andre, sier rådmannen. Mens den seksualiserte adferden skal være knyttet mest til en gruppe, kan vold og mobbing involvere enda flere på trinnet.

Ifølge kommunen har en elev vært inne til helseundersøkelser ved St. Olavs Hospital.

Politiet etterforsker

Rådmannen omtaler det som angivelig har skjedd for krenkelser, og vil ikke bruke begreper som voldtekt eller overgrep.

- Kan det tenkes at kommunen overreagerer på noe som er normal seksuell uttrykksform for barn?

- Dette har et omfang og en art som gjør at vi ikke vurderer det slik, med det vi vet i dag. Der støtter vi oss på fagfolk som har lang erfaring fra arbeid med slike saker. Vi ser også de seksuelle krenkelsene i sammenheng med annen uønsket adferd. Men vi kan heller ikke utelukke at saken har et mindre omfang enn vi tar utgangspunkt i. For oss er barnas beste det viktigste nå.

- Hvordan har volden artet seg?

- Foreløpig er det vanskelig å være konkret. Elever skal ha vært både utøvere og offer. Vi vet ikke hvor mange som er utsatt for de alvorligste krenkelsene, sier Wolden.

«Urolig trinn»

Helt siden første klasse skal det aktuelle skoletrinnet ha strevd med et problematisk læringsmiljø.

- Dette er et trinn der flere elever har opplevd utrygghet i perioder. Helsesøster på skolen har fått meldinger fra barn som har grudd seg til å gå på skolen, og som hadde ulike «vondter». Barnevernet har også vært koblet inn. Tiltak ble satt inn, og så ut til å virke.

- Hvis dette involverte mange, foregikk over lang tid og helsesøster og barnevern var engasjert – hvorfor oppdaget man ikke de seksuelle krenkelsene?

- Kunnskapen som vi har hatt om læringsmiljøet er ikke blitt satt i sammenheng med at det skal ha foregått seksuelle krenkelser. Frem til før påske så ingen grunn til å ringe i den store alarmklokka, sier Wolden.

Setter inn tiltak

Rådmannen opplyser det er satt inn bistandsressurser overfor barna, foreldrene og skolen. Arbeidet ledes av en krisestab på syv, med oppvekstdirektøren i spissen. I alt er 14 personer ved barne- og familieenheten i kommunen engasjert, i tillegg til to ekstra personer ved skolen.

Et av de konkrete tiltakene i skolehverdagen er forsterket tilstedeværelse på skoleveien og i skolegården, og det er innført en regel om å gå på do alene.

Ansatte ved skolen er informert om saken, og flere er preget av situasjonen. Torsdag kveld ble det holdt foreldremøter for å informere både det aktuelle trinnet, og deretter hele skolen. Et lukket formannskap og politikerne i oppvekstkomiteen er også informert.

- Er det aktuelt å flytte barn?

- Vi har ikke tatt stilling til det. Det naturlige er at vi får en dialog med foreldrene og blir enig om hva som er best for den enkelte. Aller best ville det vært om vi fikk trinnet til å fungere godt. Oppgaven vår nå er å yte bistand. Samtidig som vi forsøker å hjelpe, må vi passe oss for ikke å forstyrre politietterforskningen, sier Morten Wolden.

Rådmannen har koblet inn Fylkesmannen for å ettergå om kommunen har håndtert saken godt nok.

Prioriteres av politiet

- Saker der barn er involvert skal prioriteres. Det forholder vi oss til, sier politiadvokat Kjersti Hegerberg ved Trøndelag politidistrikt.

Saken er anmeldt som «seksualisert adferd og vold mellom jevnaldrende barn i barneskolealder». Hegerberg vil ikke gå inn på hvordan politiet etterforsker saken.

- Hva gjør politiet hvis det dreier seg om lovbrudd begått av barn under kriminell lavalder?

- Vi skal finne ut hva som er skjedd, om det er noe straffbart, hva som ligger til grunn, og kartlegge om det er noen som er offer og eventuelt om noen er gjerningsperson. Politiet jobber også forebyggende.

- Er det mistanke om at eldre barn eller voksne kan være involvert?

- Det er for tidlig å si noe om. Ingen voksne er anmeldt, sier Kjersti Hegerberg.

foto
- Vi skal finne ut hva som er skjedd, om det er noe straffbart, hva som ligger til grunn, og kartlegge om det er noen som er offer og eventuelt om noen er gjerningsperson, sier politiadvokat Kjersti Hegerberg ved Trøndelag politidistrikt. Foto: Glen Musk
foto
Kommunen etablerer et eget prosjekt for å bistå barna, skolen og foreldrene på den aktuelle skoletrinnet, fra venstre kommunaldirektør Gunn Røstad, seniorrådgiver Erlend Moen og seniorrådgiver Mette Berntsen. Foto: jens petter søraa