Legg sporet i tunnel så tidlig som mulig, og i alle fall fra papirfabrikken og frem til Hommelvik, krever Facebook-gruppen «Tog eller trivsel på Ranheim?».

Initiativtakere er Jan Boris Stene og Oddvar Longva, som begge bor på Være. I skrivende stund har de samlet 520 underskrifter. Ved å følge dagens trasé vil en rekke hus måtte rives og det vil bli vesentlig vanskeligere å komme til langs sjøen for å bruke de flotte friluftsområdene.

Dette vil ha betydning for hele byens befolkning og gruppen oppfordrer alle til å sette seg inn i saken og skrive under. Underskrifstkampanjen har som mål å vise folkemeningen før politikerne skal behandle trasevalget.

27. februar inviterer interesseorganisasjonen «Ranheim inn i fremtiden» til et nytt folkemøte på Folkets Hus på Ranheim. Denne gangen står blant annet dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal på dagsorden.

Fire alternativer

Bane NOR (Jernbaneverket) la i november frem fire alternative traseer for en dobbeltsporet jernbane fra Trondheim til Stjørdal. To av alternativene er beregnet å koste om lag ti milliarder kroner, de to øvrige alternativene blir vesentlig dyrere. Den samfunnsøkonomiske analysen vil avgjøre hva Bane NOR til slutt anbefaler.

Svaret kan foreligge allerede fredag. Da skal Bane NOR på et møte i Regionrådet for Trondheimsregionen redegjøre for planene. Men prosjektleder Torun Hellen vil ikke si om det nå er bestemt hvilken av de fire traseene Bane Nor vil foreslå å bygge.

- Det er flott at jernbanen rustes opp med dobbeltspor og elektrifiseres. Men det må tas hensyn til at man bygger for de neste hundre årene, sier Oddvar Longva.

Båndlegger 30 meter

Når det bygges dobbeltspor, vil et område på mellom 25 og 30 meters bredde måtte båndlegges på grunn av sikkerhetskrav. Flere steder på Ranheim ligger bolighusene kloss inntil skinnegangen. Disse må i så fall rives.

Jan Boris Stene sier alternativ DI, som går ut på å legge dobbeltsporet i tunnel mellom papirfabrikken og Hommelvik, er den desidert mest skånsomme løsningen med tanke på miljøet. Men det gjør også at togene kan holde høyere hastighet ved at de ikke må ta hensyn til svinger.

- På Ranheim bygges det nå enormt masse boliger. Behovet for lett tilgang til strandsonen og friluftsområder vil bare øke. Da vil det være svært korttenkt å legge en dobbeltsporet jernbane tvers gjennom tett befolkede boligområder, sier Longva.

Ved å legge sporet i langtunnel fra papirfabriken, vil det gamle jernbanesporet kunne brukes som tur- og sykkelsti helt frem til Stjørdal.

Han legger til at, uansett hva Bane NOR måtte foreslå, er det politikerne som til slutt bestemmer hvor traseen skal gå. Den politiske behandlingen starter allerede i mars.

Aksjonerer i Malvik

I Malvik har interessegruppen «Malvikstranda – tog og/eller trivsel» siden 2013 kjempet for å få lagt dobbeltsporet i langtunnel slik D1 viser. Leder for interessegruppen, Wenche Eek, har tidligere uttalt til Adresseavisen at dagens spor, alternativ A, vil hindre adgangen til strandsonen og ødelegge for bomiljøet på Vikhammer og Malvik. Traseen vil også lamme all sentrumsutvikling på Vikhammer/Malvikbukta.

Da Jernbaneverket la frem kostnadsberegningene for de fire traseene, ville billigste alternativ koste 9,4 milliarder kroner, mens dyreste ville komme på 12,3 milliarder kroner. Dobbeltsporet dimensjoneres for at togene kan holde en hastighet på 160–200 km/t.

Det er for lengst vedtatt at strekningen Trondheim–Steinkjer skal elektrifiseres. Gjennom Forbordsfjellet skal det bygges tunnel og krysningsspor. Videre er det bestemt at mellom Trondheim sentralstasjon og Leangen, og fra Hommelvik til Stjørdal, skal dobbeltsporet følge dagens trasé.

Går langs kysten

Alternativ A til 9,4 milliarder kroner er billigst. Traseen går langs kysten som i dag, men flere nye tunneler gir en rettere sportrasé. Et alternativ kalt D2 er rundt et par hundre millioner kroner dyrere. D2 har en langtunnel som gir mulighet for god hastighet, men tar en sving innom Værestranda, som på deler av strekningen ikke tillater en hastighet på mer enn 70 km/t.

Et alternativ kalt B vil frigi Værestranda til friluftsliv. Alternativ C vil for det meste gå i tunnel. Bane NOR har lovet at i den samfunnsøkonomiske analysen vil man se på ting som ikke kan prissettes, som friluftsliv. B og C er kostnadsberegnet til henholdsvis 12,6 og 10,6 milliarder kroner. C byr på store utfordringer med kvikkleire og løsmasser, men Vikhammer stasjon kan beholdes.

Med dobbeltspor vil reisetiden mellom Trondheim og Værnes bli kortet ned med et kvarter. Dobbeltspor gjør også at tallet på togpassasjerer kan økes fra én til to millioner i året.

For å få bygget dobbeltspor fra Trondheim sentralstasjon til Ranheim, må muligens to–tre bygninger på Lademoen rives. Det kan bli en etappevis utbygging frem til Stjørdal, gjennom fire–fem år.

foto
Må rive: Legges det nye dobbeltsporet langs dagens trasé, må flere hus rives. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Stenges ute: Oddvar Norvald Longva (t.v.) og Jan Boris Stene frykter at miljøet blir den store taperen hvis ikke Bane NOR legger dobbeltsporet i tunnel mellom papirfabrikken og Hommelvik. Det blir vanskeligere å komme seg ned til sjøen og friluftsområdene. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Utfordrende: Tunnelinnslag ved Ranheim fabrikker, rett frem til Hommelvik. Grunnforholdene beskrives som vanskelige Foto: Bane NOR/Norconsult
foto
Protester: En facebookgruppe motsetter seg at dobbeltsporet føkger dagens trase. Gamle Ranheim skole til høyre og Ranheim kirke til venstre. Foto: Bane NOR/Norconsult