Derfor reagerer opposisjonsleder Henrik G. Kierulf på at Sp-leder Tomas Iver Hallem nå vil at Sparebank1 SMN skal opprette et samferdselsfond på to milliarder kroner, betalt gjennom fire år.

Banken kan bruke deler av overskuddet på samferdsel og ikke bare på kulturformål, mener Hallem. Nye Trøndelag fylkeskommune kan bevilge et tilsvarende beløp, slik at fire milliarder kroner kan brukes til å vedlikeholde de sterkt nedslitte fylkesveiene i Trøndelag. Det var i Adresseavisen lørdag at Hallem, leder av interimsstyret i Senterpartiet i Trøndelag, foreslo dette.

- Jeg reagerer på at Senterpartiet forsøker å velte ansvaret for vedlikehold av fylkesveier over på bankene, i dette tilfellet Sparebank1 SMN. Dette er en fylkeskommunal oppgave. Forslaget føyer seg inn i rekken av eksempler på at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke ønsker å ta ansvar selv – ved å prioritere vei – og utnytte det handlingsrommet dagens to fylkeskommuner og nye Trøndelag har, sier Kierulf.

Beskyldt for populisme

I begge trøndelagsfylkene ønsket Høyre, Frp og Venstre, ifølge Kierulf, å bruke mer penger på vei i forbindelse med budsjettbehandlingen før jul. – I siste møte i fellesnemnda 15. desember ble vi av Hallem og de styrende partier beskyldt for å være populistiske og uansvarlige. Hallem var bekymret fordi vi sa at Trøndelag fylkeskommune nå må satse mer på vei.

Kierulf fremholder at de tre partiene i fellesnemnda gikk inn for at begge fylkeskommunene i 2017 må vise større evne og vilje til å stanse forfallet og bedre standarden på fylkesveiene.

- Vi foreslo også at det må fremmes mer offensive planer for utvikling og etablering av gang- og sykkelveier. Trygge og gode veier er helt nødvendig for bostedsutvikling og næringsutvikling i Trøndelag. Før vi ber andre bli med på spleiselaget, må vi selv sørge for ressurser til vedlikehold. To måneder senere skal Hallem ha med seg banken. Det er useriøst.

Bruk av rentefondet

- Hvor vil dere hente pengene til å bedre veivedlikeholdet?

- Vi foreslo å flytte hundre millioner kroner fra ulike fond, bl.a. rentefondet. I dag er rentefondet i Sør-Trøndelag fylkeskommune overoppfylt og lyder på 180 millioner kroner. En reduksjon av rentefondet vil gi fylkeskommunen et rentefond på 150 millioner, som er forsvarlig ut fra prognosene i rentemarkedet.

- Hvor mye bør brukes på vedlikehold av fylkesveier?

- For å stanse forfallet har Statens vegvesen anbefalt at drift og vedlikehold økes til 558 millioner kroner. Mindre enn 558 millioner for 2017 vil føre til akselererende forfall og fare for flere uforutsette hendelser og høyere kostnader i fremtiden. I nye Trøndelag vil samferdsel være en av de viktigste oppgavene.

Prioriterte veistrekninger

Når det gjelder Sør-Trøndelag, minner Kierulf om at fylkeskommunen i 2015 vedtok en veistrategi som legger grunnlaget for prioriteringen av pengebruken på fylkesveiene. Årsdøgnstrafikken og en ønsket nærings- og samfunnsutvikling ligger til grunn når de viktigste veiene pekes ut. Det er lagt spesiell vekt på utbedring av flaskehalser, som er til hinder for næringslivet. Fosenveiene og lakseveien er blitt prioritert. Men Kierulf mener de ikke-prioriterte veiene også bør få en pott, slik at de ikke forfaller helt.

Tomas Iver Hallem påpeker at Sparebank1 SMN gir penger til mange gode prosjekter. Men kan banken støtte andre formål enn bare kulturlivet? Dersom bankenes overskudd fortsetter i årene fremover, må man kunne forvente et større samfunnsbidrag fra finansnæringen.

Utfordringen blir avvist av konserndirektør i Sparebank1 SMN, Rolf Jarle Brøske, som viser til at i år sponser banken ulike formål med 60 millioner kroner, 20 millioner mer enn i fjor.

foto
Veikrangel: Opposisjonsleder i Trøndelag, Høyres Henrik G. Kierulf, reagerer på at Sp forsøker å velte ansvaret for vedlikeholdet av fylkesveiene som fylkeskommunen har, over på banker. Foto: Morten Antonsen