Adresseavisen har tidligere omtalt Olsøs skjulte tomteavtale om framtidig boligbygging på Være. Brøske sier han etter flere oppfordringer, blant annet fra Sp-topp Marit Arnstad, vil be kontrollkomiteen vurdere om den skal gå inn i spørsmålene knyttet til saksgangen rundt grønn strek for å finne ut om alle regler er fulgt. Rune Olsø, som er leder i Sør-Trøndelag Ap og partner i Staur, har selv understreket at han har meldt seg inhabil når grønn strek har blitt behandlet, både i bystyret og internt i Ap.

Olsø meldte forfall

Men da den grønne streken ble behandlet i bystyret 31. mars i år hadde Rune Olsø meldt forfall. Dermed trengte han ikke å melde seg inhabil i saken, og heller ikke legge frem hvilke områder som gjorde at han anså seg inhabil. To bystyrerepresentanter fra Høyre, Terje Roll Danielsen og Niklaus Haugrønning, meldte seg inhabile og la derfor fram sine egne interesser: Roll Danielsen er styremedlem i Rotvoll Eiendom og Haugrønning er deleier i et selskap som har behov for tilleggsareal.

-Alle parter er tjent med at offentligheten er kjent med hvilke avtaler Olsø og selskapet Staur, hvor Olsø er partner, har som kan knyttes opp mot Trondheim kommunes forvaltning. Før Adresseavisen rullet opp saken, ser det ut til at det er kun den innerste krets i Ap som har fått disse opplysningene. Fakta må på bordet, sier Brøske.

Staur-eier Bernt Østhus har tidligere uttalt til Adresseavisen at han ikke ønsker å kommentere hvilke øvrige (foruten Være, red.anm.) opsjoner selskapet har, men at deres interesser vil bli flagget høyt og tydelig i eventuelle prosesser knyttet til de aktuelle eiendommene.

- Hvorfor er dette viktig?

- Rune Olsø er en mektig politiker i bystyret, og Ap er partiet som sitter med makta i byen. Og for å unngå spekulasjoner om at ting ikke går riktig for seg, bør det alltid være åpenhet rundt slike forhold. Det mente jeg i saken som omhandlet Olsøs kjøp av Candy People Norway, og det mener jeg i denne saken.

- Olsø viser til at de kommersielle vilkårene er konfidensielle?

- Åpenhet er det beste utgangspunktet når du er folkevalgt og en så sentral politiker som Olsø er. Nå har det kommet opp påstander og spekulasjoner fra Aps nære samarbeidspartier, opposisjonen og andre aktører, og da må det beste være å legge fram all informasjon som kan bidra til å avkrefte disse. Det må være mye bedre å legge fram alle fakta selv framfor at media, kontrollkomiteen eller kommunerevisjonen skal komme opp med det. Det tjener alle parter på.

LES OGSÅ: -Politikerne har latt seg bruke

Spørsmål om habilitet

Brøske mener også det er underlig at Waage på grunn av sitt nære vennskap til Olsø var inhabil i saken om omregulering av Kastbrekka, men ikke i behandlingen av grønn strek. Han understreker at dette er hans egen refleksjon, før han utdyper:

- Det fremstår underlig at Waage erklærer seg inhabil når hans nære venn Olsø har et vanlig betalt oppdrag for å få omregulert Kastbrekka, men når Olsø har en økonomisk interesse på Være, som sannsynligvis er betydelig større enn hans lønn i Kastbrekka-saken, da er ikke Waage inhabil.

- Også to av Høyres bystyrerepresentanter var inhabile på grønn strek, og Waage og Olsø sier Ap heller ikke ble informert om dette før forhandlingene?

- Det er en sammenligning som må stå for deres regning. Men koblingen mellom politisk makt og forretningsmessige egeninteresser reiser spørsmål som har rekkevidde langt utover tradisjonelle habilitetssaker.

- Olsø viser til at det ikke kan være yrkesforbud for politikere, og han peker blant annet på at også du har møtt formannskapets medlemmer i forbindelse med din jobb i Det norske?

- Denne saken har ikke noe med yrkesforbud å gjøre, men habilitetsmessige problemstillinger i kjølvannet av at en ledende kommunepolitiker har valgt å satse på forretning som direkte berører kommunens sentrale myndighetsområder. Jeg er for øvrig helt enig med Olsø i at det ikke kan være yrkesforbud for politikere, men det stiller da svært store krav til at man opptrer ryddig og korrekt. Hans sammenligning med meg blir søkt fordi selskapet jeg representerte ikke har noen interesser som er underlagt Trondheim kommune. Ledelsen i Det norske møtte i formannskapet i forbindelse med plassering av driftsorganisasjonen for Ivar Aasen.

LES OGSÅ: - Alle fakta må på bordet

- Jobbreise i utlandet

Ap-leder Rune Olsø sier han meldte om sin inhabilitet til Ap høsten 2015.

- Jeg deltok derfor ikke i behandlingen av saken i partiet, og forlot alltid rommet når saken ble diskutert. Da saken ble behandlet i bystyret var jeg på jobbreise i utlandet og meldte forfall til møtet. Jeg deltok altså ikke i behandlingen av saken verken i partiet eller i bystyret, skriver Olsø i en epost.

Olsø har følgende kommentar til at Brøske ber ham legge fram avtalene han og Staur har, som kan knyttes opp mot forvaltningen av Trondheim kommune:

- Jeg og Brøske er helt enige om at vi og våre arbeidsgivere skal være åpne om alle interesser hvor vi er inhabile som følge av våre arbeidsgiveres eller egne interesser. Det er nettopp dette jeg har praktisert gjennom at jeg har meldt meg inhabil og ikke deltatt i behandlingen av disse sakene. Dersom Brøske ønsker å gå lengre, og forandre reglene for offentliggjøring av arbeidsgivers interesser, er det opp til bystyret. Dersom reglene endres slik at for eksempel Brøske som direktør i Sparebank 1 Midt-Norge må offentliggjøre innholdet i alle bankens avtaler, kundeforhold og prosjekter som på en eller annen måte kan knyttes opp mot forvaltningen av Trondheim kommune, må selvsagt alle andre bystyremedlemmer gjøre det samme.

LES OGSÅ: - Gjør det som er best for samfunnet

- To ulike planer

Aps gruppeleder Geir Waage skriver i en epost at han vurderte rulleringen av kommuneplanens arealdel (som omhandlet Kastbrekka, red.anm.) og grønn strek som to vidt forskjellige planer.

- Vedtak i kommuneplanens arealdel er juridisk bindende, grønn strek er ikke det. I rulleringen av kommuneplanens arealdel vurderer bystyret hva hver enkelt eiendom kan benyttes til. Enkelteiendommer ble ikke vurdert eller diskutert i saken om grønn strek. I rulleringen av kommuneplanens arealdel kan vi ta stilling til om landbrukseiendommer skal kunne benyttes til eksempelvis bolig eller næring, noe som dramatisk vil kunne øke verdien på en eiendom. Det gjør vi ikke i saken om grønn strek. Skulle kontrollkomiteen ønske å gjøre en vurdering av bystyremedlemmenes habilitet knyttet til grønn strek må de selvsagt gjøre det. Da vil imidlertid Arbeiderpartiet be om at det også skal gjøres for forrige behandling av kommuneplanens arealdel.

- Men to bystyrerepresentanter fra Høyre ble vurdert som inhabile på bakgrunn av sine interesser, selv om grønn strek ikke er juridisk bindende. Og enkeltområder var jo også en del av diskusjonen rundt grønn strek?

- Grønn strek er ikke en juridisk bindende, og Olsøs og Staurs område på Være fikk ikke endret sin reguleringsstatus som en følge av behandlingen. Det er fremdeles regulert til landbruk, ikke til bolig. Enkelteiendommer ble heller ikke diskutert i saken. Dette var bakgrunnen for at jeg vurderte det slik at jeg var habil. Ingen av de andre bystyremedlemmene som kjente til Olsøs og Staurs avtale på Være har noen gang tatt opp spørsmålet rundt min habilitet, men jeg respekterer selvsagt de vurderinger bystyret til enhver tid gjør når det gjelder habilitet. For øvrig mener jeg det er en klar forskjell på meg og de to representantene fra Høyre som ble erklært inhabil. De har selv økonomiske interesser som ligger innenfor områder som kunne bli berørt av grønn strek. Det har ikke jeg, skriver Waage.

LES OGSÅ: - Utbyggingen kan bety slutten på jordbruket

Aps Rune Olsø understreker at han ikke har deltatt i behandlingen av grønn strek, verken i bystyret eller internt i partiet. Foto: Mari Vold
Aps Geir Waage sier han var habil da han deltok i behandlingen av grønn strek. Foto: Terje Svaan