Rita Ottervik svarer nå på spørsmålene om den nye informasjonen som er kommet fram i Økokrims etterforskning av Kystadsaken.

Mandag reagerte en rekke av byens politikere sterkt. Rune Olsøs reaksjon på Otterviks svar står nederst i saken.

- Økokrim har kommet med nye opplysninger der det framgår at det var partner i Staur, Rune Olsø, som formulerte forslaget til merknad som utløste én million kroner i Kystadavtalen, og at Geir Waage sendte det videre som sine egne. Hva mener du om det, Rita Ottervik?

- Jeg synes det er uheldig. Rune Olsø visste selv at han var inhabil her, og skulle sagt fra at han ikke kunne bidra. Nå ser jeg at det forklares med at han er part i saken, men likevel burde han ha vært mer forsiktig. Jeg oppfatter at han er enig i det, i og med at han sier i avisa i dag at han burde gjort det annerledes.

- Nå har han selv i nesten ett år sagt at han var inhabil og ikke var part i saken?

- Det er riktig og det er uheldig at han har skrevet merknaden, og uheldig at han ikke har varslet fra. Jeg legger til grunn at det bare var Olsø som visste om millionavtalen på Kystad av alle involverte her. Så det er klart det er uheldig. Men så har jeg lyst å understreke at det forandret ikke Aps politikk. Om småområdene var oppgitt med navns nevnelse eller generelt, slik fungerende gruppeleder Sissel Trønsdal gjorde, så er realiteten den samme.

- Bare med den forskjellen at Sissel Trønsdals formulering ikke ville utløst en million?

- Det er nok riktig. Jeg har uttalt tidligere at jeg setter svært lite pris på slike avtaler, og fastholder at det ikke er bra. Men igjen: Dette forandret ikke Aps politikk. Og et enstemmig bygningsråd avviste reguleringsforespørsel til Kystad. Det har ikke kommet godt nok fram.

- Olsø informerte aldri om at han jobbet for Kystad, han fikk formulere en merknad som ga han selv økonomisk gevinst. Hva synes du om det?

- Jeg liker slike avtaler svært dårlig. Men som en konkret oppfølging av Kystadsaken, har vi skjerpet inn det etiske reglementet. Det er ikke lov å lobbyere mot andre bystyrerepresentanter, om du selv har økonomisk interesse i en sak. Vi har løftet flagget veldig tydelig: Har du personlig økonomisk vinning, skal du ikke påvirke andre bystyrerepresentanter. Det er en viktig bestemmelse som er kommet inn der, som en konkret følge av Kystadsaken.

- Hva synes du om at Geir Waage videresendte til deg og de andre i gruppa det Rune Olsø hadde formulert, uten å si at han hadde det fra Rune Olsø?

- Jeg tenker at det er uheldig.

- Det er uheldig at Geir ikke informerte deg om det?

- Ja, det å involvere en som er inhabil, er uheldig. Han burde selvfølgelig informert oss om at det kom fra Rune Olsø, men det har ikke påvirket utfallet i saken, fordi Aps politikk sto fast.

- Hvorfor tror du han ikke informerte dere?

- Nei, det må du spørre han om.

- Hva gjør det med tilliten til Geir Waage?

- Jeg legger til grunn at Rune Olsø ikke hadde informert Geir Waage om millionavtalen på Kystad. For da er jeg helt sikker på at Geir ville håndtert dette på en helt annen måte, da ville han være mer årvåken og påpasselig.

KOMMENTAR: Tillitskrise i Arbeiderpartiet

- Hva tenker du om at to av Aps fremste tillitsvalgte, ut fra Økokrims nye opplysninger, i nesten ett år har snakket usant om det som skjedde forut for vedtaket i bygningsrådet?

- Hva de husker og ikke husker, og hva Geir gjorde, vil jeg gjerne snakke med de øvrige i koalisjonen om. Ikke minst har jeg lyst å se revisjonsrapporten som kommer.

- Hvorfor tror du det var viktig å få nevnt Kystad med navn akkurat der og da?

- For Aps del betydde det å nevne navnet eller ikke, akkurat det samme. De småområdene skulle uansett ikke bak grønn strek. Grønn strek skal ivareta de reelle langsiktige landbruksformål, det skulle ikke være en grønn strek som involverte elgtrekk, kulturinteresser og friluftsliv.

- Men for en av Aps tillitsvalgte betydde det stor forskjell?

- Det vet vi nå.

- Hvordan kan byens befolkning være trygg på at det er Ap som formulerer viktige politiske vedtak, og ikke representanter for utbyggere med sterke økonomiske interesser?

- Blant annet fordi vi har vedtatt endringer i det etiske reglementet, vi har vedtatt lobbyregister, og etter at kontrollkomiteen er ferdig med sin jobb, skal vi ha en bred diskusjon hvordan vi best mulig kan formulere retningslinjer og systemer som gjør at dette kan forebygges. Internt i Ap har vi også en diskusjon om dette.

- Kontakten mellom Waage og Olsø som Økokrim har avdekket viser at Geir Waage ikke har snakket sant om dette i ett år. Kan byens befolkning stole på Aps gruppeleder i dette spørsmålet?

- Du bruker begrepet «ikke snakket sant». Jeg oppfatter at han sier at han ikke husker.

- Han sa at han var så sikker som han kunne få blitt om at han ikke hadde hatt kontakt med Rune Olsø om dette?

- Jeg har lest det. Jeg tror Geir Waage på at han ikke visste om Kystadavtalen – og dermed ikke var årvåken nok. Hvis saker ikke er spesielt kontroversielle eller oppsiktsvekkende, er det ikke bestandig man husker det.

- Men det var kanskje litt oppsiktsvekkende at han henvendte seg til sin inhabile venn for å få innspill?

- Han visste ikke at han hadde økonomiske interesser.

- Olsø hadde jo da sagt seg inhabil på grønn strek, så da kunne han jo potensielt ha interesser her?

- Ja, potensielt kunne han det. Interne Ap-regler sier at man ikke skulle ha gjort det slik, så det er uheldig. Først og fremst burde Rune Olsø husket på dette. Det er han som har en avtale som utløser så store penger. For en som nettopp har blitt far og som er i permisjon, og som opplever at det ikke er kontroversiell sak, kan det være forståelig at man ikke husker.

- Dine samarbeidspartnere, krever at du tar grep, hvilke grep vil du ta?

- Jeg vil avvente hva kommunerevisjonen legger frem, før vi bestemmer oss for om vi trenger ytterligere tiltak – utover vedtakene fra september i fjor.

- Grunnleggende sett handler dette om hvilket mannskap man bruker, sier Geirmund Lykke i dag. Kan dette får konsekvenser for Aps mannskap?

- Vi er jo alle på valg og nominasjonsprosessen går i dette året, og det må vi finne oss i.

- Geirmund Lykke sier at det er veldig skuffende at Geir Waage og Rune Olsø har løyet om dette. Rune Olsø har sagt at han ikke var i kontakt med noen av dere. Har han løyet?

- Han har i hvert fall ikke fortalt den hele og fulle sannhet.

- Er det et ekstra problem at Rune Olsø og Geir Waage er så nære venner som de er?

- Det er klart at det er en ekstra utfordring, for at det utløser jo inhabilitet for Geir Waage også.

- Det går fram av sms-ene at det er viktig for Olsø at dette blir vedtatt dagen etterpå. Hvorfor hadde han sånn hastverk?

- Det ser man jo av avtalen, som ikke da var kjent. Det er klart det lå et motiv for han der om en milepælsutbetaling. Men vedtaket hadde kommet senere likevel.

Ottervik sier at en slik sak ikke er bra for tilliten til det politiske systemet.

- Men dette handler jo først og fremst om Aps egne politikere. Hvor uheldig har dette vært for Ap?

- Det er klart at det ikke er heldig for Ap. Men det går ut over troverdigheten til hele det politiske systemet. Derfor er det viktig at vi har gjort de grepene vi har gjort.

- Hva synes du om at Adresseavisen fortalte om Kystadavtalen?

- Det er jeg veldig glad for. Jeg liker ikke den type avtaler, uansett hvem som inngår dem. Jeg vet at det ikke er forbud i loven mot det, men det burde det kanskje vært. Saken har bidratt til en sterk bevisstgjøring på etiske spørsmål og hvordan vi skal håndtere slike saker som har interessenter med store økonomiske interesser.

- Frykter du at noe lignende har skjedd i Ap før?

- Jeg gjør vel egentlig ikke det. Dette tilhører vel de mer sjeldne eksemplene.

Olsøs svar

Rune Olsø kommer med følgende kommentar på e-post til Otterviks svar:

«Jeg var helt åpen om at jeg og min arbeidsgiver hadde interesser i grønn strek-saken. Det var jobben min å fremme disse interessene, og jeg erklærte meg derfor inhabil fra å delta i behandlingen i bystyret. Dette skjedde før jeg sendte innspill, i tråd med reglene. Innspillet var i samsvar med Aps allerede vedtatte politikk, og det endret ikke på Aps standpunkt i saken.

De grundige undersøkelsene av opplysningene avisen i dag omtaler, viser at dette skjedde i tråd med lover og regler. I henleggelsen av saken står det at «…det forhold at Olsø ikke gav nærmere opplysninger om sine interesser spesifikt knyttet til Kystad-området, [kan] ikke isolert sett sies å være klart klanderverdig.»

Det kan være krevende å være folkevalgt og samtidig ha en jobb som innebærer slik kontakt med kommunen. Dette er en problemstilling flere kommer opp i, som krever at man må følge habilitetsreglementet. Jeg er derfor glad for at undersøkelsen har konkludert med at jeg har fulgt loven og at habilitetsreglene ikke er brutt.»

Geir Waage kommenterte søndag kritikken som kom fra flere av byens politikere.

- For øvrig viser Økokrims grundige gjennomgang at jeg ikke var kjent med Kystad-avtalen, men at jeg var kjent med at Olsø var inhabil i hele grønn strek-saken. I etterpåklokskapens lys ser jeg imidlertid at jeg nok bare skulle ha videresendt innspillet fra Olsø direkte til Sissel Trønsdal, sa Waage.