Nylig presenterte Nye Veier AS sine planer for ny E6 på strekningen mellom Melhus sentrum og Kvål for lokalpolitikerne i Melhus.

Adresseavisen kan i dag vise illustrasjoner av hvordan veiselskapet ønsker å bygge motorveien.

Merk at illustrasjonene er hentet fra en foreløpig modell, og de kan derfor fravike noe fra det som ligger inne i de foreslåtte planene.

Starter ved Melhus sentrum

Planområdet starter rett nord for E6-krysset ved Melhus sentrum. Per i dag snevres E6 inn til to kjørefelt i dette krysset.

- Vi bygger veien slik at det blir fire gjennomgående kjørefelt i krysset. Vi utvider med ekstra kjørefelt på østsiden, altså mot Melhus, sier Lars Bjørgård som er utbyggingssjef for Ulsberg - Melhus-prosjektet i Nye Veier AS.

foto
Melhuskrysset: Øverst i bildet ser du E6-krysset med av- og påkjøring ved Melhus sentrum. Melhus sentrum ser du øverst til høyre. Sør for krysset er bru over Loddebekken ikke tegnet inn i illustrasjonen. Foto: NYE VEIER/RAMBØLL

Rett sør for krysset er bru over Loddebekken ikke tegnet inn i illustrasjonen. Veiselskapet har ikke avklart om de ønsker å bygge en helt ny bru, eller om dagens bru skal utvides.

Bygger "avglemt" veistubb

Fra Melhuskrysset fortsetter E6 som firefelts motorvei igjennom hele planområdet. Dermed får også den "avglemte" veistubben rett sør for Melhus sentrum, som Adresseavisen har skrevet flere artikler om, også fire felt.

foto
Sør for Melhus sentrum: Slik kan ny E6 forbi et boligområde i Prestmovegen bli seende ut. Foto: NYE VEIER/RAMBØLL
foto
SØR FOR MELHUS SENTRUM: E6 ved Søberg Foto: NYE VEIER/RAMBØLL

- Mellom Melhus sentrum og Skjerdingstad følger nyveien traseen til dagens E6. Vi utvider til fire felt der veien i dag kun har to, sier Bjørgård.

Nytt kryss og nytt tunnelløp

Hofstadtunnelen, som per i dag kun har ett enkelt tunnelløp for trafikk i begge retninger, blir utvidet med et ekstra løp.

Det nye tunnelløpet kommer på vestsiden, altså mot elva, og skal brukes av sørgående trafikk.

foto
Fullverdig kryss: Ved Hofstad næringspark planlegger Nye Veier AS et fullverdig toplanskryss. Hofstadtunnelen, litt lenger nord, blir utvidet med ett nytt tunnelløp. Foto: NYE VEIER/RAMBØLL

Rett sør for Hofstadtunnelen kommer det et helt nytt av- og påkjøringskryss, et toplanskryss, ved Hoftstad næringspark. Krysset blir bygget på strekningen der E6 allerede i dag har fire kjørefelt. I opprinnelige planer var krysset lagt inn litt lenger sør, ved Skjerdingstad.

- Krysset er flyttet fra Skjerdingstad til Hofstad etter ønske fra kommune og næringsliv. Hofstad er en mer logisk plassering med hensyn til næringsparken, og dessuten reduserer vi beslaget av dyrkamark med 90 dekar ved å flytte krysset, sier Bjørgård.

foto
SKJERDINGSTAD: Slik vil E6 bli seende ut ved Skjerdingstad der dagens kryss er plassert. Foto: NYE VEIER/RAMBØLL

Ny trasé forbi Kvål

Nye E6 får helt ny trasé forbi tettstedet Kvål. Kjører man sørover svinger den nye motorveien mot høyre rett før Øya Videregående skole, og fortsetter på vestsiden av tettstedet.

foto
NY TRASEE: Fra Øya videregående skole og sørover forbi Kvål sentrum får E6 helt ny trasee. Dagens E6, til høyre i bildet, blir lokalvei. Foto: NYE VEIER/RAMBØLL
foto
KVÅL: Ny E6 blir lagt vest for tettstedet Kvål. Kvål sentrum ser du til høyre i illustrasjonen. Foto: NYE VEIER/RAMBØLL

Sammenkobling til dagens E6

Prosjektet avsluttes i denne omgang rett sør for Kvål sentrum. Her skal det bygges en ny rundkjøring hvor den nye motorveien kobles sammen med eksisterende E6.

På illustrasjonen under er E6 også videre tegnet inn i form av en ny bru over Gaula. Brua skal imidlertid ikke bygges som del av dette prosjektet, men kommer i neste del av E6-utbyggingen mellom Melhus og Ulsberg.

foto
PÅKOBLING: Rett sør for Kvål sentrum skal ny og gammel E6 kobles sammen i en ny rundkjøring. Illustrasjonen viser også en ny bru over Gaula som ikke skal bygges nå. Foto: NYE VEIER/RAMBØLL

Planlegger for 110 km/t

Den nye motorveien i Melhus planlegges for fartsgrense 110 km/t fra sørsiden av krysset ved Melhus sentrum.

- Det er viktig å få til fartsgrense 110 km/t for prosjektet. Med høyere fart får vi redusert reisetid, og dermed økt samfunnsnytte, sier Bjørgård.

Kan stå klar i 2020

Nye Veier planlegger for byggestart for ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål høsten 2019. Da kan veien stå klar innen utgangen av 2020, ifølge Bjørsgård.

Denne fremdriften forutsetter imidlertid at strekningen Kvål - Melhus sentrum blir prioritert for utbygging av Nye Veier sentralt. Ved forrige såkalte porteføljeprioritering, før jul i 2017, ble ikke prosjektet prioritert for utbygging. Til våren er det imidlertid ny porteføljeprioritering.

- For å komme i gang med utbygginga i 2019 er vi avhengig av å få klarsignal før sommerferien i 2018. Vi håper og tror prosjektet blir prioritert for utbygging i den neste porteføljeprioriteringa, sier Bjørgård.

Ønsket fremdrift forutsetter også at reguleringsplanen, som bildene i denne artikkelen er basert på, blir vedtatt av lokalpolitikerne i Melhus. Nye Veier håper dette skjer i juni 2018.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.