Som Adresseavisen tidligere har fortalt, var det Waage som lot Olsø formulere forslaget til den avgjørende merknaden der bygningsrådet i Trondheim foreslo å unnta grøntområdet Kystad på Byåsen fra grønn strek, som betød at området ikke ble vernet for utbygging.

Adresseavisen har tidligere omtalt Økokrims vedtak om henleggelse i Kystad-saken, som avdekket hittil ukjente opplysninger i saken: Det var Rune Olsø selv som foreslo merknaden som utløste én million kroner til Olsøs arbeidsgiver Staur da Kystad ble tatt ut av grønn strek. Ap's gruppeleder Geir Waage videreformidlet deretter dette forslaget som sitt eget til partikollegene. Med andre ord: Styreleder Rune Olsø fortalte sitt varamedlem i Rokap, Geir Waage, hva han skulle gjøre for å få flertall for merknaden – som ifølge Økokrim ville utløse 400 000 kroner til Rokap.

- Ifølge foretaksregisteret var du vara for Rokap-styreleder Olsø da du og Olsø hadde tett dialog om hva som skulle stå i merknaden, som ville utløse 400 000 kroner til nettopp Rokap. Gjør ikke dette deg inhabil, Geir Waage?

- Da har jeg stått registrert som vara til styret i Rokap lenge etter at jeg ba om å få fratre vervet. Jeg ba ved årsskiftet 2014/15 om å bli byttet ut som vara til styret, etter å ha vært det i et halvt år uten å delta på noen møter eller motta noen sakspapirer. Da jeg fikk innspillet fra Rune Olsø visste jeg at han og Staur hadde interesser i grønn strek-saken. Som Økokrim også påpeker, hadde jeg ikke kjennskap til Kystad-avtalen. Jeg hadde derfor ingen forutsetninger for å vurdere det, sier Geir Waage.

Han svarer på flere spørsmål lenger ned i saken.

400 000 til Rokap

Rokap ble etablert i juni 2014, og Waage var styrevara for styreleder Olsø frem til mai 2015, ifølge foretaksregisteret. Det er bare ett fast styremedlem i Rokap, og det er styreleder Rune Olsø. Waage var valgt inn i styret som representant for eneeier Rune Olsø.

Rokaps regnskaper viser at de har 400 000 kroner i driftsinntekter i 2015 – året Kystad ble tatt ut av grønn strek. Etter det Adresseavisen erfarer er disse driftsinntektene en overføring fra Staur til Rokap, som ble utløst av avtalen mellom Prora og Olsø/Staur (Kystad-avtalen, red.anm.). Punkt to i avtalen var knyttet til å få tatt ut Kystad ut av grønn strek ved merknad. Ifølge Økokrim forelå det en avtale mellom arbeidsgiver Staur og Olsø om at 400 000 kroner skulle tilfalle Olsøs eget selskap.

Rita Ottervik: - Waage og Olsø opptrådte uheldig

Rune Olsø tilbakeviser at Rokap mottok pengene som en følge av at Kystad ble tatt ut av grønn strek.

- Disse pengene var en del av Staurs ordinære kompensasjonsordning, og tilfalt selskapet under forutsetning av at hele Kystad-avtalen ble gjennomført. Da Staur valgte å heve avtalen falt derfor denne kompensasjonen bort, selv om milepælen knyttet til grønn strek var betalt, skriver Olsø i en e-post.

Ytterligere kommentarer fra Olsø står nederst i saken.

- Inhabil

Hilde Fjellvær, førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, er ekspert på styrearbeid. Hun sier at vedtaket i bygningsrådet neppe i første omgang er et problem for styrevaramedlem Waage, men for politikeren Waage.

foto
Hilde Fjellvær, førsteamanuensis ved NTNU Foto: NTNU

- Det som skjedde var jo til gunst for selskapet han var varastyremedlem i, så styremedlem Waage er neppe å kritisere. På sikt kan man imidlertid tenke seg at det ville være til ugunst for selskapet av omdømmehensyn.

Hilde Fjellvær understreker at hun ikke er jurist.

- Men det synes åpenbart at politikeren Waage er inhabil når vedtaket han legger fram er til gunst for hans selskap. Dette skulle han opplyst om.

- Men han sier jo at han ikke visste om Kystad-avtalen?

- Han visste jo at Rune Olsø hadde meldt seg inhabil i saken, og han visste at Rokap var et eiendomsselskap. Stemmer det at han ikke visste om avtalen som kom direkte til gunst for selskapet han satt som styrevara til, var han etter alt å dømme inhabil uten å vite det. Uansett måtte Rune Olsø nesten vite at Waage var inhabil her, påpeker hun.

KOMMENTAR: Det er vanskelig å forstå at Ap kan ha tillit til gruppeleder Geir Waage etter Økokrims avsløringer. Enten vil ikke Waage innrømme feil, eller så forstår han ikke alvoret.

Eiendomsselskap

Geir Waage mener det er feil å omtale Rokap som et eiendomsselskap.

- Jeg sjekket i Brønnøysundsregisteret, og der står det registrert med følgende formål: «Være et investeringsselskap gjennom å investere i aksjer og andre selskaper», skriver Waage i en epost til Adresseavisen. I tillegg til dette formålet er selskapet oppført i registeret med næringskode «Utvikling og salg av egen fast eiendom».

Petter Gottschalk, professor på Handelshøyskolen BI og ekspert på økonomisk kriminalitet, støtter Fjellværs vurdering om Waages habilitet.

- Habilitet handler om hvordan andre folk oppfatter ting. Dersom det er mistanke om at du er påvirket, så er du inhabil. Det trenger ikke å være at du faktisk har handlet på en annen måte enn du ellers ville gjort. Det er tilstrekkelig at det er mistanke om det. Waage burde erklært seg inhabil i behandlingen av denne saken, mener Gottschalk.

- Klarer ikke å erindre

Adresseavisen har på e-post stilt Geir Waage spørsmål om styrevervet i Rokap.

- Visste ordfører og dine partikolleger at du på dette tidspunktet var varamedlem i Olsøs selskap Rokap?

- Jeg hadde selv bedt om å bli byttet ut som vara til styret lenge før dette, og jeg hadde heller ikke kjennskap til Kystad-avtalen. Jeg undersøkte imidlertid at vervet som vara til styret var registrert i KS sitt styrevervregister for folkevalgte, som ligger åpent ute på nett.

- Når du sitter i styret i et eiendomsselskap som topp-politiker, må du ikke sørge for å vite hva selskapet er involvert i – slik at du kan melde deg inhabil der dette er nødvendig?

- Etter et halvt år som ikke-møtende varamedlem, ba jeg ved årsskiftet 2014/15 om å bli skiftet ut, blant annet fordi vervet for min del kun innebar å stå oppført som vara i offentlige register. Jeg hadde ingen innsikt i selskapet, og mente derfor det var riktig å bli skiftet ut.

- Ba Olsø deg om at han måtte involveres i grønn strek-saken kvelden før den skulle opp i bygningsrådet?

- Om han kom med innspill eller om jeg ba om råd klarer jeg ikke å erindre. Det er i hvert fall ikke tvil om at jeg var opptatt av at vi måtte få fram Arbeiderpartiets vedtatte politikk da saken skulle behandles i bygningsrådet, og den politikken handlet om at Kystad og andre urbane områder ikke skulle være en del av grønn strek. Sett i ettertid ser jeg imidlertid at jeg kunne håndtert dette bedre, og bare skulle ha videresendt innspillet fra Rune Olsø direkte til de som skulle møte i bygningsrådet for Ap.

- Ifølge Hilde Fjellvær, førsteamanuensis ved NTNU, er dette et problem for politikeren Waage – om ikke styremedlem Waage. Hun mener det er åpenbart at du var inhabil når vedtaket du legger frem er til gunst for selskapet du sitter i styret til – og at du skulle ha opplyst om dette. Kommentar?

- Det er vanskelig å opplyse om noe man ikke kjenner til. Jeg hadde på det tidspunktet jeg sendte merknaden til Sissel Trønsdal ingen kjennskap til avtalen mellom Staur og Prora. Jeg hadde derfor heller ikke noe grunnlag til å vite noe om hvilke avtaler som fantes mellom Staur og Rokap.

- Det holder ikke

BI-professor Gottschalk stiller seg undrende til Waages forklaring om at han ikke har deltatt på styremøter eller mottatt sakspapirer fra Rokap.

- Da har han forsømt det ansvaret som styrevervet innebærer. Det holder ikke å si at man ikke mottok papirer eller ikke deltok på møter. Du er pliktig til å følge med når du har et styreverv, og kravet er like strengt for varamedlemmer som for de andre styremedlemmene, sier han.

I en e-post til Adresseavisen skriver Rune Olsø dette:

«Da Rokap ble stiftet som et investeringsselskap sommeren 2014 med meg som eneste eier, var det av formelle årsaker behov for et varamedlem og jeg spurte min venn Geir Waage. Det har hele tiden vært tilgjengelig offentlig informasjon at Waage var varamedlem i selskapet i en periode. Som varamedlem i et styre som består av bare én person har Waage naturlig nok aldri møtt på et eneste møte eller vært involvert i selskapet på annen måte. Derfor mottok han aldri heller noen sakspapirer eller informasjon før han ba om å få tre ut av varavervet. Waage har aldri eid aksjer i selskapet, og han har aldri mottatt noen betaling eller annen kompensasjon for varavervet, som ikke hadde noen realitet ut over å være oppført Brønnøysundregistrene. Waage ga januar i 2015 beskjed om at han ønsket å bli skiftet ut som varamedlem. Nytt varamedlem ble derfor valgt på generalforsamling i mai 2015.

Jeg var åpen til Ap om at både jeg og min arbeidsgiver hadde interesser i grønn strek-saken, i en rekke områder i saken. Det var jobben min å fremme disse interessene, og jeg erklærte derfor at jeg var inhabil fra å delta i behandlingen av saken i bystyret. Dette skjedde før jeg sendte Ap mitt innspill, i tråd med reglene. Innspillet var i samsvar med Ap's allerede vedtatte politikk, i samsvar med det gruppeleder allerede hadde gitt uttrykk for, og det endret verken på Aps standpunkt i saken eller realiteten i det merknadsutkastet som allerede forelå.

Som jeg allerede har gitt uttrykk for kunne flere forhold vært håndtert klokere for å unngå misforståelser. I etterpåklokskapens lys kunne mange spørsmål vært unngått dersom innspillet mitt ikke bare ble sendt til gruppelederen, men til hele gruppestyret. Det har jeg lært av. Jeg minner samtidig om at en grundig undersøkelse av saken har konkludert med at jeg ikke har brutt loven, at jeg har fulgt habilitetsreglene og at saken er henlagt.»