Styret ved NTNU har bestemt at campus skal utvikles på Gløshaugen og vestover mot Elgeseter og Øya. Konkurransen som nå utlyses handler om å få frem ideer til gode modeller for lokalisering og størrelser på bygg innenfor dette området.

Utfordringen er å plassere fagmiljøene gunstigst mulig når universitetssenteret på Dragvoll legges ned.

Åpen konkurranse

– Vi ønsker en åpen konkurranse der vi får inn flest mulig ideer om hvordan campus kan utvikles, sier Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutvikling.

Vil ikke ha NTNU-bygg i hagen

- Konseptet for campus skal støtte opp under prinsippene NTNU har vedtatt for hvilke kvaliteter vi skal ha i campus. Dette skal være innenfor den vedtatte lokaliseringen og i samspill med den eksisterende bystrukturen. For første trinn ber vi om fire plansjer som beskriver konseptet.

Campus skal ha disse kvalitetene:

  • Urban

  • Samlende

  • Nettverk av knutepunkt

  • Levende laboratorium

  • Bærekraftig

  • Effektiv

En jury kårer tre til seks vinnere fra modellkonkurransen som går videre til trinn to. Dette trinnet handler om å lage en plan for tomtevalg, byggstørrelser, løsninger for grøntområder, transportløsninger, mobilitet med «gåbare» avstander og forbindelser mellom bygg. Mens den åpne konkurransen ikke stiller krav til deltakerne, må de som velges ut til trinn to ha kvalifikasjonene som trengs.

Masterplan

Vinneren av konkurransen i trinn to får i oppdrag å lage en videreutvikling, en fysisk plan, for et samlet campus. Dette skjer på oppdrag fra NTNU, i nært samarbeid med Trondheim kommune, Kunnskapsdepartementet og andre offentlige myndigheter.

NTNU har selv ansvaret for å utvikle en plan for hvor fagene skal lokaliseres, og hvordan byggene skal fungere innvendig med studiemiljø, arbeidsmiljø, servicefunksjoner og lignende.

Sammen med den fysiske planen utgjør dette masterplanen for campusutviklingen. Arbeidet med masterplanen skal være sluttført i løpet av 2017. I neste omgang kommer prosesser med reguleringer, tomteervervelser og tilrettelegging av infrastruktur. NTNUs ambisjon er å få et byggevedtak gjennom i Stortinget i løpet av 2019, slik at byggingen kan starte i 2020.

Viktig med samlet prosjekt

Utgangspunktet for hele campusprosjektet er behovet for arealer når Dragvoll skal fraflyttes. Å finne plass til en universitetssamling i Gløshaugen-området, er ingen enkel oppgave. I tillegg kom fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag både fort og overraskende. Nå skal også de gamle høyskolemiljøene geografisk smeltes sammen med de gamle NTNU-miljøene.

En viktig prinsipp for NTNU er at campusutbyggingen skal foregå som et samlet prosjekt. Universitetet ønsker å unngå å havne i en endeløs byggekø for hvert bygg. Til sammen skal det bygges 136 000 kvadratmeter, over dobbelt så mye areal som i Realfagbygget, universitetets største enkeltbygning.

Campussjef Merete Kvidal