En beregning som Superbussprosjektet har gjennomført, viser at i gjennomsnitt får 27 prosent av beboerne langs de tre superbusslinjene økte gangavstander.

24 prosent av beboerne i retning mot Midtbyen må gå lenger for å komme til holdeplassen, mens i retning fra Midtbyen er tilsvarende tall 30 prosent.

Hovedårsaken er avstanden mellom stasjonene på superbusslinjene. Lengre avstand mellom holdeplassene er en av grunntankene med superbuss, og blir gjort for å øke gjennomsnittshastigheten.

Superbuss: 675 meter mellom hvert stoppested

Gjennomsnittlig holdeplassavstand for de tre superbusslinjene er 675 meter, fordelt slik:

Superbusslinje 1 Kattem/Heimdal-Ranheim: 710 meter

Superbusslinje 2 Kattem/Saupstad-Lade/Strindheim/Skovgård: 710 meter

Superbusslinje 3 Hallset-Lohove: 580 meter

Noen steder er det spesielt langt mellom stasjonene. Det gjelder Grilstadvegen, Dybdahls veg, Bratsbergvegen, Kongens gate og Okstadbakken hvor avstandene er mer enn 800 meter.

Mens rundt en fjerdedel får lenger avstand til stoppestedet, vil «henholdsvis 6 prosent og 7 prosent av de bosatte få reduserte gangavstander i begge retninger som følge av at man har opprettet nye holdeplasser eller flyttet eksisterende holdeplasser», skriver rådmannen i et notat til byutviklingskomiteen og bystyret.

Gjennomsnittlig økning i gangavstand: 29 meter

Selv om flere får lenger avstand til stoppestedet, har endringen i stasjonsstrukturen med nye holdeplasser og flytting av holdeplasser, totalt sett liten innvirkning på gangavstanden. «Gjennomsnittlig gangavstand til de bosatte i analyseområdet øker med 29 meter, fra 474 meter til 503 meter», skriver rådmannen.

Både i dagens situasjon og med ny stasjonsstruktur vil åtte av ti beboere ha inntil 400 meters gangavstand til holdeplassen, mens to av ti har mellom 400 og 800 meters gåavstand.

«Mange av dem som bor over 400 meter fra en superbusstasjon vil imidlertid ha et nærmere tilbud med andre busslinjer», heter det i notatet.

Det antas at det tar cirka fire minutter å gå 300 meter i normal, rolig gange og at det tar cirka sju minutter å gå 500 meter. Forskning viser at reisende vil være mer tilbøyelige til å akseptere noe lengre gangavstand ved høy frekvens.

Det kan bli behov for noen mindre justeringer av plasseringene når detaljplanleggingen kommer i gang.

Beregningen i 2016 er utført med analyseverktøyet «ATP-modellen» (Areal og Transport Modellen) som viser antall bosatte, studenter, arbeidsplasser og studieplasser innenfor 400 meter og 600 meter gangavstand til den enkelte stasjon. Grunnlaget for disse ATP-beregningene er bosted- og arbeidsdata fra 2016.

28 holdeplasser foreslås lagt ned

Enkelte stasjoner foreslås lagt ned. Noen fordi lokale forhold ikke muliggjør superbussholdeplass, andre fordi avstanden mellom dagens holdeplasser er for korte. Der stasjoner legges ned eller flyttes, vil noen områder få noe lengre gangavstander til nærmeste holdeplass. «Men det er vurdert at gangavstandene fortsatt blir akseptable», heter det i notatet.

Det er politikerne som tar endelig stilling til listen over forslag til stasjoner som er foreslått lagt ned når saken skal behandles i bystyret i april. Det er særlig holdeplassene i Kongens gate og i Suapstadringen det har vært uenighet om.

Disse stasjonene foreslått lagt ned:

Gildheim (til sentrum)

Stiklestadveien

Saxenborg alle

Rosendal

Strandveien (fra sentrum)

Nova

Søndre gate

Kalvskinnet

Hospitalskirka

Skansen (til sentrum)

Byåsen skole

Einar Tambarskjelves gate

Bratsbergveien (fra sentrum)

Kroppan bru

Ranheimsfjæra

Hitravegen

Johannes Minsaas veg

Biskop Sigurds gate (til sentrum)

Søndre Hallset

Moholt

Gløshaugen N

Brøsetvegen (til sentrum)

Estenstadvegen

Casper Lundes veg

Midteggen

Ditlev Bloms veg

Kattemskogen (til sentrum)

Kattem

Holdeplasser som blir flyttet

Skovgård (flyttes ca. 120 meter)

Kilde: Superbussprosjektet