- Det er regional politisk enighet om å få fortgang på planene for trinn en. Den muligheten må vi utnytte. Godsterminalen må flyttes opp på prioriteringslistene i Nasjonal transportplan, og spadene må i jorda. Skjer ikke dette nå må vi planlegge fremtidens næringstransport på bil. Da mislykkes vi med å flytte godset over på jernbane, er beskjeden fra bransjen selv.

Politisk enighet

15. juni i år vedtok Fylkestinget i Sør-Trøndelag sin uttalelse til høringen rundt Nasjonal transportplan (NTP). Posisjonen og opposisjonen i fylket er enige om at godsterminalen må løftes opp i den nasjonale planene. I vedtaket heter det at fylkestinget primært vil ha en helhetlig fullføring av en slik terminal, men at de også vil akseptere en totrinns utbygging hvor fase en gjennomføres i perioden 2018-2029.

- Vi er meget tilfreds med den brede politiske enigheten, og tror det gir oss en mulighet til å få fortgang i planene. Nå har vi snakket om godsterminal i Trondheim i en mannsalder, nå er muligheten der til sammen å påvirke nasjonale myndigheter til å få igangsatt arbeidet. Kommer vi i gang raskt kan den nye terminalens byggetrinn en stå ferdig i 2023-2024, sier Joakim Strand i NHO logistikk og transport.

LES OGSÅ (LEDER): Skuffet over at godsterminalen er satt på vent

Bransjen er klar

Transportbransjen i Trondheim har nå gått sammen om et opprop til politiske myndigheter hvor de ber dem sørge for fremdrift i prosjektet. Logistikkforeningen og NHO logistikk og transport har gjennomført en kartlegging blant sentrale vareeiere og transportører, og alle forventer nå et samlet politisk trykk for å få trinn en av godsterminalen gjennomført så fort som mulig.

- Transportbransjen hilser dette prosjektet velkommen til Torgård. Mange av oss har allerede flyttet inn i området, og står klare til å flytte mye av vårt gods fra veiene og over på jernbanen. Men skal vi klare å gjennomføre dette må politikerne følge opp. For å få til effektive transportløsninger på jernbane for fremtiden er det nå vi må få på plass penger og vedtak om terminalen på Torgård. Uten en slik klargjøring vil alle store transportører heller bygge opp løsninger med bil for de kommende årene. For oss i Rema distribusjon kommer 80 prosent av alt gods fra østlandet, og vi har et ønske om å flytte mye av dette over på jernbane. I dag kommer om lag 18 prosent med toget, men vi har ambisjoner om 45–55 prosent – det forutsetter en god løsning for godsterminalen på Torgård, sier Gunnar P. Lian i Rema distribusjon.

Vil endre strømmen

Mens deler av transportbransjen tidligere har vært nokså skeptiske til å flytte godsstrømmer fra veiene til jernbanen har det nå vokst frem en ambisjon om nettopp det. Men det forutsetter gode og effektive løsninger på en godsterminal. Bransjen er tilfreds med planene om å etablere terminalen på Torgård.

- Mange av de store aktørene har allerede flyttet til Torgård. Vi har forventninger om at når vi tar på oss disse investeringene med å flytte, så må politikerne følge opp med å flytte godsterminalen etter. Det vil gi mulighet til å redusere varetransport på veiene, minke utslipp av klimagasser og redusere godstrafikken gjennom Midtbyen til og fra dagens godsterminal på Brattøra. Bransjen er klare til denne endringen, vi venter egentlig bare på politisk avklaring, sier Bjarne Wist i NHO logistikk og transport.

Håper på at noe skjer

Rolf Aarland i Logistica understreker viktigheten av å få prioritert byggetrinn en av godterminalen nå. Aarland er redd for at dersom transportørene fortsatt må planlegge og investere for fortsatt mange år med transport på trailer, så vil et slikt mønster feste seg for mange år fremover.

- De aktørene bak dette oppropet frakter årlig 1,6 millioner tonn gods inn og ut av Trondheim. Det er en godsmengde som tilsvarer ca 300 semitrailere om dagen. Bransjen hilser velkommen mer gods på jernbane, men for å få dette til trenger vi politiske avklaringer. Nå er bransjen og de regionale politikerne i fylkestinget enige om målet. Det gir oss håp om at noe snart skal skje, sier Aarland.