Den nye pasientjournalen er anslått å koste mellom 1,4 og 2,7 milliarder kroner, og Helse Midt-Norge lyser nå ut anbudet.

- Målet er at det vi lager her i Midt-Norge skal være et mulig startpunkt for en felles nasjonal kommunal løsning, sier Torbjørg Vanvik, programdirektør i Helse Midt-Norge.

Ifølge regjeringen er fremtiden «én innbygger – én journal», og Midt-Norge er av regjeringen utpekt som et utprøvingsområde for dette.

- Første skritt på veien blir en utprøving i området som dekker Helse Midt-Norge. Der samarbeider allerede sykehus og kommuner om anskaffelser av en helhetlig løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon. Her får vi en god anledning til å tidlig å teste ut samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da dette ble kjent i juni.

Dele informasjon

I dag eksisterer det en rekke ulike journalsystemer i helsevesenet, og én pasient vil ha ulike journaler hos fastlegen og etter behandling ved sykehuset. Fastlegen har ikke mulighet til å sjekke pasientens journal fra sykehuset, men er avhengig av å få tilbakemelding på annen måte.

- Når en eldre dame blir skrevet ut fra sykehuset og overført til et sykehjem, kan hun ha med seg et batteri av medisiner. Da er det særdeles viktig at det blir gitt presis og riktig informasjon til rett tid. I dag sendes det elektroniske meldinger, men det kan være behov for mer informasjon. Derfor er det viktig at en ved såkalt tjenestlig behov kan dele informasjonen som helsetjenesten har om en pasient, sier Vanvik.

Hun sier at journalsystemet som benyttes i dag, ble innført tidlig på 1990-tallet, og nå er utdatert.

Sensitive opplysninger

- Da vi så at vi måtte skifte ut dette systemet, ga det oss en mulighet til å løfte blikket og anskaffe et system som vil bli en mye bedre løsning for både innbyggere og de som jobber i helsetjenesten, sier Vanvik.

Helse Midt-Norge skal nå etablere en felles journalløsning for fastleger, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Faggrupper innen helse og omsorg, medarbeidere fra sykehusene, fastleger, spesialister og i alt 85 kommuner i Midt-Norge skal delta i prosjektet. Målet er at den elektroniske pasientjournalen skal gi de ansatte i helsevesenet et langt bedre arbeidsredskap og en lettere arbeidshverdag. Samtidig skal innbyggerne få en enklere tilgang til sin egen pasientjournal.

- Personvernproblematikken står veldig sentralt i dette arbeidet, og det er noe vi setter veldig høyt. Her må det være gode sikkerhetsbarrierer, og den løsningen vi til slutt velger, skal selvsagt være innenfor lovverket, påpeker Vanvik.

Det er en såkalt prekvalifisering som det nå åpnes for, noe som innebærer at leverandører kan søke om å bli med på den videre konkurransen. Først i 2019 vil en leverandør bli valgt ut til prosjektet, og 1,5 år senere vil trolig en ny journalløsning være klar til bruk. Verdien på kontrakten som også innebærer ti års vedlikehold, er anslått til mellom 1,4 og 2,7 milliarder kroner.