Se lista over tiltak lenger ned i saken!

Oversikten viser planlagte sykkeltiltak i Trondheim de kommende årene. Trondheim kommune og Statens vegvesen har hver sine prosjekter, men samarbeider i Miljøpakken.

I tillegg til disse prosjektene gjøres det fortløpende mindre tiltak i Midtbyen og på sykkelveinettet i byen.

foto
Arne Ivar Devik fra Miljøpakken. Foto: Richard Sagen

Ivar Arne Devik som representerer Trondheim kommune i Miljøpakken forteller at de konsentrerer seg om utbedringer på det som er definert som hovedfartsårene for sykkel i byen.

– Det handler om å gjøre større og mindre tiltak for å gjøre veiene mest mulig sammenhengende og brukbare å sykle på. Vi må fange opp de største strømmene, men ser også at vi nå kan se på noen nye traseer, også utenom hovednettet.

LES OG BIDRA MED DITT TIPS PÅ KARTET: Her er stedene folk mener det er farligst å sykle i Trondheim

Fra 2010 til 2014 ble det 11 prosent færre bilturer og 27 prosent flere sykkelturer i Trondheim. Miljøpakkens ambisjon er at 100 000 daglige reiser skal gjennomføres på sykkel i 2025. Det er i alt satt av 1,5 milliarder kroner til sykkeltiltak. I tillegg til å doble sykkelandelen, er målet å ha «et godt sykkelvegnett på 180 kilometer innen 2025».

- Kan være utfordrende

– Byen er bygd for biler, og det er ikke alltid enkelt å få til gode løsninger. Er det frustrerende å jobbe med dette?

– Nei, jeg synes heller det er artig å være med å jobbe med planlegging for å få flere til å sykle. Men det er ikke bestandig så lett å få til gode løsninger. Det er en komplisert by. Jeg skal forfekte interessen til syklister, men vi må hele tiden veie andre interesser opp mot det. Det kan være utfordrende, men vi må se på helheten. Vi kan ikke bare drive sektorplanlegging.

Han sykler selv flere ganger i uka fra Heimdal til kontoret i Trondheim sentrum.

– Krysset ved Sluppen bru er en flaskehals for både syklister og biler. Ny bru er utsatt og det er fortsatt uklart når den kommer på plass. Blir du selv irritert når du står der om morgenen og venter på grønt lys?

– Jo, at jeg står over en fase på Sluppen kan være irriterende, men slik av er det av og til. Det kan være prioriteringer jeg selv ikke er helt enig i. Men jeg er ikke en type som blir så fort irritert. Jeg prøver heller å påvirke så godt jeg kan. Mitt inntrykk er at omgivelsene har forandret seg ganske mye på ti år, både den fysiske tilretteleggingen og i holdningene til den enkelte. Jeg opplever at bilister tar mer hensyn også, det var mer pekefinger før i tida. Flere ser viktigheten av at ikke alle kjører bil, sier Devik.

foto
På tur: Antallet syklister i Trondheim øker stadig. Det krever også gode veiløsninger. Her fra Innherredsveien, hvor det er etablert miljøgate med egen sykkelvei.

Sykkelbokser

I Midtbyen skal det gjøres en del «enkle strakstiltak for sykkel». Blant annet med sykkelbokser i enkelte lyskryss. Her lages et areal i veibanen foran lyskryss, som farges rødt, hvor syklister kan stå foran bilene, for å synliggjøre dem i trafikkbildet.

- Dette er noe de har gjort blant annet i Oslo, og vi har allerede noen slike bokser i Kjøpmannsgata. Men det har vist seg å ha god effekt på veier hvor det ikke er eget sykkelfelt ved siden av bilveien, sier Devik.

- Vi vil også tillate sykling i gater med enveisregulering og planlegger en omfordeling av sykkelareal på Bybrua. Hensikten er å redusere fortausykling i sentrum, sier Devik.

Han forteller at de også vurderer utskifting av skiferheller i Kongsgårdsgata, i samarbeid med Trondheim bydrift.

Det skal også gjøres mindre tiltak på det eksisterende hovednettet etter inspeksjoner fra Miljøpakken.

- Det handler blant annet om oppmerking i gata, sykkelprioriteringer i kryss og lignende. Dette er tiltak som gjøres i 2018 og 2019. Samtidig jobbes det med planlegging av større sykkeltiltak langs kommunale veier, der det er behov for regulering, sier Devik.

HER ER DE PLANLAGTE TILTAKENE:

Midtbyen:

foto
TMV-odden: Skisser for sykkeltilrettelegging på TMV-odden i Trondheim sentrum. Dnb-bygget ligger bak, til høyre er restauranten Una.

*Ny sykkelløsning over TMV-odden. Den åpne plassen foran DNBs bygg på TMV-odden ved Solsiden skal bygges om. I dag går sykkelruta i en omvei rundt plassen. Traseen vil gå mer rett frem, nærmere fasaden på bygget. Det kan bli aktuelt med fartsdempende tiltak. Anleggsstart høsten 2018. Samarbeid mellom private utbyggere og Trondheim kommune.

foto
TMV-odden: Lengst til venstre kommer Verftsbrua over til Solsiden. Skissen viser den planlagte sykkeltraseen.

*Få på plass sykkelparkering i tråd med vedtatt tiltaksplan for sykkel. Ble bystyrebehandlet høsten 2017. Trondheim kommune.

*Planlegging av sykkelhotell 2018. Kommunen ser på muligheter for å utnytte ledig areal i for eksempel P-hus. Kanskje bygging i 2019/20. Trondheim kommune.

*Oppgradert bru over Nidelva – planlegging av gang- og sykkelbru ved Spektrum tilpasset universell utforming). Trondheim kommune.

*Lage sykkelparkering ved Metrobuss-stasjoner. Sykkelhotell ved Heimdal stasjon og Tonstad knutepunkt. Ferdigstilles 2019. Trondheim kommune.

Strekningstiltak:

*Ferdigstillelse av sykkelgate Kirkegata, Gamle Kongeveg: Ferdig sommeren 2018. Trondheim kommune.

*Strandveien: Sykkelgate og sykkelveg med fortau. Planlegging 2018 – bygging 2019/20. Det pågår koordinering med pågående reguleringsplaner for området. Trondheim kommune.

foto
MOHOLT: Her i Jonsvannsveien bygges ny sykkelvei med fortau og trase og metrobussholdeplass for metrobusslinje 3. Alt skal være ferdig til sommeren 2019.

*Sykkeltilrettelegging i Lillegårdsbakken og delstrekninger av Jonsvannsveien: Planlegging 2018 – trolig bygging i 2019 eller 2020. Trondheim kommune.

*Ombygging av gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau i nærheten av skoler. For eksempel ved Sigurd Jorsalsfars veg ved Eberg skole. Byggestart trolig 2019/2020. Trondheim kommune.

*Planlegging, regulering og bygging av sykkelekspressvei på strekningen Mellomveien – Bromstadvegen. Det er behov for en ny delstrekning, blant annet med ny Leangen stasjon. Skal også koordineres med Statens vegvesens arbeid med sykkelveg langs Rv 706. Trolig regulering i 2018/2019. Usikkert tidspunkt for byggestart. Trondheim kommune.

*Flere mindre tiltak på eksisterende veier langs Rotvollruta fra Arkitekt Ebbells veg til Ranheim, i tillegg til bygging/regulering av delparseller. Planlegging i 2018. Bygging i 2019/20. Trondheim kommune.

foto
Bru: Fotomontasje over sykkelbru som planlegges over Bjørndalen.

*Ny bru over Bjørndalen: Reguleringsplanbehandling pågår og kan gi en vedtatt plan høsten 2018. Detaljprosjektering i 2019. Tidligst byggestart i 2020, avhengig av finansiering. Trondheim kommune.

foto
Kart: Sykkelbru over Bjørndalen planlegges av Miljøpakken i Trondheim.

*Byåsveien og Bjørndalen: Mindre tiltak, stort sett kryssutbedringer langs fylkesveg 812 , og fylkesveg 900/903. Tiltakene gjennomføres sommeren og høsten 2018. I tillegg blir det muligens igangsatt arbeid på fylkesvei 812 Stabells veg/Byåsveien. Det er i alt seks punktutbedringer med en anslått prosjektkostnad på 8 millioner kroner. Statens vegvesen.

*Forlengelse av gang- og sykkelveg på Byneset: Gang- og sykkelveien på fylkesvei 707 på Byneset forlenges, fra Stormyra idrettsplass til Mortenstu. Strekning på cirka 2 km. Oppstart i juni i år. Prosjektkostnad cirka 62 millioner kroner. Statens vegvesen.

*Singsakerringen (Christian Frederiks gate): Forbedret løsning for syklister og fotgjengere i Christian Frederiks gate mellom Høgskoleringen og Vollabakken. Dagens kombinerte gang- og sykkelveg skal bygges om til sykkelveg med parallelt fortau, som vil henge sammen med metrobuss- og sykkelprosjektet i Høgskoleringen. I tillegg skal bussholdeplassene på strekningen oppgraderes til metrobusstandard. Oppstart juni i år. Prosjektkostnad: 6,7 millioner kroner. Statens vegvesen.

*Gang- og sykkelvei, Utleirvegen: Standarden på eksisterende gang- og sykkelveg fra Utleir og ned til Nardo skal bedres. Prosjektet er på vestsiden av fv. 860. Strekningen er cirka to km. Arbeidet starter etter planen høsten 2018, og skal være ferdig sommeren 2019. Prosjektkostnad cirka 24 millioner kroner. Statens vegvesen.

*Sykkelpakke Lade: Flere mindre prosjekter er planlagt i Lade-området. Først ute er en «missing link» i Falkenborgveien, hvor dagens sykkelfelt skal erstattes med sykkelvei med fortau. I Jarleveien planlegges sykkelvei med fortau på strekningen Stiklestadveien fram til krysset med Håkon Magnussons gate, totalt cirka 500 meter. Det blir trolig byggestart i sommer på disse.

*Rundkjøringen Haakon VIIs gate/Lade Allé: Rundkjøringen er et ulykkespunkt for myke trafikanter. Miljøpakken skal redusere farten for biler og få på plass bedre belysning.

*Stiklestadveien: Miljøpakken skal bygge sykkelfelt langs Stiklestadveien fra Jarlevegen til Strandveien.

Prosjektkostnad på alle prosjektene i sykkelpakke Lade er på cirka 58 millioner kroner. Alle disse prosjektene skal være ferdige innen sommeren 2019. Statens vegvesen.

Kilder: Miljøpakken, Trondheim kommune og Statens vegvesen

Les alle sakene i serien Sykkelbyen Trondheim her