Det er divisjonssjef for psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital, Liv Sjøvold, som nå foreslår å legge ned spesialpost 3 på Østmarka, og flytte halvparten av de 16 sengene ved den lukkede avdelingen over til Nidaros distriktspsykiatriske senter.

Nedleggingsforslaget har skapt svært sterke reaksjoner i fagmiljøet.

- Dette er et eksperiment som jeg mener vil være risikofylt. Konsekvensene av dette vil vi først se om noen år, sier Sandvik.

- Dette er en drastisk reduksjon av kapasiteten. Vi frykter at dette vil medføre ekstra lidelse for pasientene, og synes det er forferdelig, sier overlege Bjørn Seljeflot.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Unge med alvorlige psykoselidelser rammes

Isolert seg

Spesialposten har eksistert i mer enn 20 år, og det er personer i alderen 18 -25 år som først og fremst behandles her. Behandlingstilbudet er rettet mot såkalte nysyke, unge personer som en mistenker har en psykoselidelse. Hvert år får mellom 45 og 55 pasienter fra hele Sør-Trøndelag behandling ved posten.

- Dette er unge voksne som kan ha en alvorlig lidelse. For noen kan det dreie seg om en episode, noen lever med dette i korte perioder av livet, mens andre vil ha kroniske plager hele livet, sier overlege Morten Schou.

Han påpeker at det er avgjørende at denne gruppen får så god hjelp som mulig i en tidlig fase av sykdommen, fordi det har betydning for deres prognose.

- Mange av disse har utviklet angst og depresjon over tid, og mange har isolert seg før de kommer hit. De opplever et funksjonsfall som innebærer at de ikke klarer det de tidligere klarte. Det kan dreie seg om å være sosial, omgå venner, gå på skole og være i jobb, sier psykologspesialist Anne-Marit Stokke.

- Dette handler om pasienter med komplekse utfordringer, som ofte har prøvd utredning og behandling i poliklinikk før de henvises til innleggelse, sier Schou.

God plass

På spesialposten har pasientene fått tid og rom til å komme seg tilbake til et bedre liv. I det romslige toetasjes bygget er det god plass til å skjerme seg på eget rom eller på en av de mange stuene, samtidig som de har gode muligheter til å omgås andre pasienter. I tillegg er det store og velutstyrte aktivitetsrom i kjelleren hvor pasientene kan male, drive med musikk eller spille bordtennis.

- Dette bygget gir oss veldig gode fysiske rammer, og gir oss en mulighet til å variere tilbudet, sier Seljeflot.

I løpet av oppholdet som vanligvis varer mellom 80–120 dager, er målet å utrede, medisinere og behandle pasientene slik at de kan tilbake til et mest mulig normalt og velfungerende liv.

- Det tar tid å bli kjent med pasientene, og vi trenger tid for å kunne gi god behandling, sier Stokke.

Flytter penger

Divisjonssjef for psykisk helsevern i St. Olavs Hospital, Liv Sjøvold, bekrefter at hun nå jobber med en mulighetsstudie som innebærer å stenge spesialpost 3 med 16 sengeposter, og flytte åtte av disse sengene over til Nidaros distriktspsykiatriske senter. Der vil det bli opprettet en lukket avdeling. En arbeidsgruppe skal nå vurdere forsvarligheten av dette, men Sjøvold mener forslaget ikke vil forringe kvaliteten på tilbudet.

- Vi ønsker å styrke og forsterke tidlig oppdagelse av denne gruppen nysyke ved å utvide tilbudet med ambulante tjenester, og ved å tilby et poliklinisk dagtilbud til de som ikke trenger et døgntilbud. Bare de som trenger å være i behandling innenfor en låst dør, skal være det, sier Sjøvold.

Sjøvold bekrefter at det også er økonomiske årsaker til forslaget.

- Hensikten er å gi tjenesten på et kvalitetsnivå som er tilstrekkelig, og spare penger som kan flyttes til andre områder som er underdekket. Jeg ønsker å bruke pengene annerledes, sier Sjøvold som peker på at hun ønsker å bruke mer midler til en avdeling for spiseforstyrrelser og til ambulante akutteam på kveldstid.

- Jeg kan skjønne at fagmiljøet er bekymret, dette er en pasientgruppe som skal ha et godt tilbud. Nå gjenstår det å se om dette vil gi et tilstrekkelig tjenestetilbud, sier Sjøvold.

Færre ansatte

Avdelingsleder Pål Sandvik reagerer på at tilbudet til de svakeste blir lagt ned for å styrke et annet tilbud til en annen pasientgruppe.

- Det er to ting jeg er spesielt bekymret for, det ene er at et tilbud til en pasientgruppe som er sårbar, blir kraftig redusert. Det andre er hva slags tilbud som nå blir opprettet når så mange sengeplasser blir lagt ned. Det er ingen ting i dette forslaget som bedrer behandlingstilbudet til de mest syke, sier Sandvik.

Forslaget innebærer også kutt i stillinger. Tanken er at noen av de ansatte ved spesialpost 3 skal bli med over til Nidaros. For de ansatte skaper det bekymring at et godt fagmiljø blir splittet opp.

- Totalt sett vil dette bety færre ansatte, men det er for tidlig å tallfeste det. Jeg skjønner at de ansatte er redd for sine arbeidsplasser, sier Sjøvold.

Hun avventer nå arbeidsgruppas konklusjon, før hun konkluderer. Deretter kan dette bli en sak for styret ved St. Olav.

foto
Sårbare: Hvert år behandles mellom 45 og 55 unge pasienter ved spesialpost 3. Nå er fagmiljøet bekymret for tilbudet til de mest syke. De mener ledelsens forslag innebærer at 16 sengeplasser forsvinner. Fra venstre Bjørn Seljeflot, overlege, Anne-Marit Stokke, psykologspesialist og Morten Schou, overlege. Foto: Kim Nygård
foto
Romslig: I dag holder spesialpost 3 til i et romslig bygg på Østmarka. Posten har 16 sengeplasser, og står nå i fare for å bli stengt. Det har skapt stor uro og bekymring i fagmiljøet. Fra venstre Morten Schou, overlege, Anne-Marit Stokke, psykologspesialist og Bjørn Seljeflot, overlege. Foto: Kim Nygård