Det innebærer at alle barn i helseregionen som blir født før uke 26, kan bli behandlet ved St. Olav.

- Arbeidsgruppen finner det ikke nødvendig å legge vesentlig vekt på reiseavstand mellom Ålesund og Trondheim, skriver ekspertgruppen.

Oppfyller kravene

I et nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge går det frem at ekspertgruppen mener nyfødtavdelingen ved St. Olav i dag oppfyller i alt vesentlig kravene til å behandle de aller minste barna, født etter 23 uker. Dette innebærer at det alltid er en nyfødtlege på vakt, og et komplett tilbud av spesialiteter og utstyr.

Nyfødtavdelingen i Ålesund oppfyller ikke disse kravene, men oppfyller ifølge ekspertgruppen til en viss grad kravene for å behandle premature fra uke 26. For å tilfredsstille alle kravene til denne pasientgruppen, må nyfødtlegene opparbeide seg kompetanse i tråd med dette, påpeker ekspertgruppen.

Uenige

Fagmiljøene i Helse Midt-Norge har helt siden juni i fjor jobbet med å få på plass et standardisert pasientforløp for premature barn, men har ikke klart å bli enige om hvor de minste skal behandles.

Derfor ble en ekstern ekspertgruppe satt ned for å vurdere tilbudet og komme med en uavhengig faglig vurdering. Nå skal styret i Helse Midt-Norge ta den endelige beslutningen.

- Vi kommer til å legge fram vår anbefaling i denne saken for styret for Helse Midt-Norge RHF. Arbeidet som er iverksatt, er viktig for å skape trygghet, sikre god kvalitet og likeverdig tilbud i regionen for de aller minste og deres pårørende. Den faglige vurderingen som er gjort, må veie tungt, men vi kommer ikke til å trekke en endelig konklusjon før vi har involvert fagmiljøene og sett organiseringen i en større sammenheng der også kompetanse, samarbeid og økonomiske forhold er tatt i betraktning, sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge RHF.

Mener det er faktafeil

Ekspertgruppen har bestått av Baldvin Jonsson, professor ved Karolinska Institutet i Sverige, Gorm Greissen, professor ved København universitet, Kåre Danielsen, overlege ved Sørlandet sykehus og Bjørn Øglænd, overlege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

De har både besøkt fødeavdelingen ved St. Olav og i Ålesund, og har i tillegg gått gjennom et omfattende materiale bestående av beskrivelser av avdelingene, data fra Nyfødtregisteret for de siste fire årene og fødselstall.

Klinikksjef for barn og unge i Helse Møre og Romsdal, Ove Økland, er ifølge Sunnmørsposten ikke overrasket over konklusjonen i rapporten, men mener det er faktafeil i rapporten. Han mener det blir en utfordring for gravide i Møre og Romsdal som står i fare for å føde for tidlig, hvis de må flyttes til St. Olav. Dette gjelder mellom 30 og 50 gravide.

- Disse må flyttes til St. Olav, og for mange kan det bli lange opphold der, påpeker Økland til Sunnmørsposten.