– Søndag kveld var det veldig ubehagelig, også innendørs. Det var så ille at jeg tok med barnet mitt og dro opp til noen venner på Byåsen og var der i hele går kveld, sier Dag Alan Henriksen.

Han bor i Tormods gate, tett på Elgeseter gate, og sier han ofte opplever dårlig luftkvalitet i vinterhalvåret.

foto
Dag Alan Henriksen.

– Det svir i øynene og i halsen, og det gjør meg spesielt bekymret for barna som bor oppi dette, sier Henriksen.

Kald og stille luft

– Luftkvaliteten i Trondheim er generelt god, og har blitt mye bedre enn for fem år siden. Men på enkelte ekstremdager, når det er stille og kaldt vært kan det bli høye verdier, særlig i rushtrafikken og på kveldene når folk fyrer. Svevestøvet skyldes normalt mest støv og eksos fra trafikk. På kalde og vindstille dager, som de siste dagene, kommer fyring som en tilleggskomponent. Det er naturlig at luftkvaliteten er dårligere i slike perioder, sier Tore Berg i Miljøenheten i Trondheim.

Det er fire målestasjoner i Trondheim: i Elgeseter gate, ved E6 på Tiller, ved Bakke kirke og på Torget. Måleren på Torget i Trondheim varslet rødt for høye verdier på svevestøv i én time søndag. Samme dag viste måleren på Tiller moderate verdier for nitrogendioksid (NO2).

– På Tiller var det søndag moderate mengder nitrogendioksid og svevestøv på ettermiddagen og kvelden. Hovedårsaken var trolig eksosutslipp fra veitrafikk, kombinert med fyring og noe vegslitasje. Nivåene som ble målt deler av søndag kan irritere øyne og luftveier og gi moderate helseeffekter hos utsatte grupper som astmatikere, hjerte- og lungesyke, sier Berg.

Følg med på målinger og informasjon om luftkvaliteten i Trondheim på luftkvalitet.info

Foreslår begrensninger i biltrafikken

Dag Alan Henriksen er frisk og rask og har ingen luftveisplager. Han er glad for at luftkvaliteten har bedret seg, men mener det må gjøres mer drastiske tiltak på «ekstremdager».

– Kanskje må vi finne oss i at biltrafikken begrenses for å få mindre utslipp. Det er viktigere å ivareta folks helse enn komfort på slike dager. Og hvis det er snakk om få dager i løpet av et år, bør kanskje kollektivtrafikken gjøres gratis på disse dagene. Da blir det mye lettere for folk å velge bussen fremfor bilen, sier Henriksen.

Astma- og allergiforbundet fornøyd

De siste årene har både verdiene på svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) i snitt ligget godt under grenseverdiene, ifølge Tore Berg.

– Generelt har lufta i Trondheim blitt svært mye bedre de siste årene. Vi har tidligere hatt problemer med å overholde forskriftskravene, men nå har vi mye å gå på. Likevel må vi påregne enkelte dager med høye verdier på kalde, klare dager i vintersesongen, sier Berg.

foto
Tore Berg i Miljøenheten i Trondheim.

Han viser til luftkvalitetskravene som angir hvilke verdier som er akseptable, og i hvor store konsentrasjoner over tid. For svevestøv kan forurensningsforskriften brytes maksimalt 30 døgn per år. Det var ikke en overskridelse av denne grenseverdien. søndag, opplyser Miljøenheten.

– De siste årene har Trondheim hatt rundt ti døgn med overskridelse av grenseverdien langs E6, og færre ellers i byen. E6-utbyggingen på Heimdalsmyra har bidratt til økte konsentrasjoner av svevestøv i perioder i 2017, og det ble 11 døgn med brudd på grenseverdien, sier Berg.

Regionsekretær Gina Evelyn Strøm i Astma- og allergiforbundet, region midt, sier det er lenge siden de har fått henvendelser om luftkvaliteten i Trondheim.

– Kommunen har vært flinke til å vaske gater og gjøre tiltak for å få det bedre. Men sånn som det er nå med kald og stillestående luft er det klart at det blir konsentrasjoner av svevestøv og eksos. Det vil nok oppleves ubehagelig, spesielt for folk med astma, kols eller hjerteproblemer. Kulden er i seg selv en utfordring for dem som har luftveisproblematikk. Når lufta er forurenset er det klart det blir enda verre, sier Gina Strøm.

foto
Kaldt og tørt: – All honnør til Trondheim kommune for de tiltakene de har iverksatt for å bedre lufta. Men i kuldeperioder er det uansett vanskelig, sier regionssekretær Gina Evelyn Strøm i Astma- og allergiforbundet, region midt.

Nye veier

Når det gjelder eksos, eller nitrogendioksid, mener Berg flere tiltak har bedret situasjonen i Trondheim etter 2012:

  • Det ble en kraftig forbedring i Elgeseter gate da bussene gikk over fra diesel til gassdrift

  • Det ble mindre trafikk gjennom sentrum med Nordre avlastningsveg og Strindheimtunnelen, sammen med restriksjoner for trafikken i Innherredsveien og parkeringsregulering.

  • Bomstasjonen på Sluppen gjør at mye av tungtrafikken og en del gjennomgangstrafikk går utenom sentrum

  • Økningen i antall elbiler, kollektivreisende, syklende og gående reduserer også utslippene fra trafikk

Piggdekk

Svevestøvkonsentrasjonene er også kraftig redusert de siste årene. Det handler mye om renhold og støvdemping, ifølge Berg:

  • Piggdekkbruken er hovedproblemet. Piggdekkandelen er på rundt 30 prosent, og produserer fortsatt en del støv. Men Trondheim bydrift og Statens vegvesen har gode renholdsrutiner og tiltak for støvdemping som holder verdiene nede. Berg oppfordrer også folk til å fyre riktig – med tørr ved og god trekk.

– Og husk å fjerne aske og sot i ovnen regelmessig!

– Hva bør publikum gjøre når verdiene er høyere?

– Sårbare grupper som barn, eldre og folk med hjerte- og luftveislidelser bør holde seg unna de forurensede områdene, sier Berg.

Mandag kunne han fastslå at luftforurensingen var moderat i Trondheim. Dersom værmeldingen stemmer, vil luftkvaliteten bli bedre i løpet av tirsdag, når det blir mildere og noe nedbør.