Signert:

Tid for raskt tog i Trøndelag

Vi står foran et linjeskift for jernbanen i Trøndelag. Når har Bane Nor slått fast at et nytt dobbeltspor skal gå i lang tunnel mellom Ranheim og Hommelvik. Dette kan gi oss den jernbanen som effektivt binder Trøndelag sammen.

Raskere tog: For hele regionen har dobbeltspor, lang tunnel og elektrifisering stor betydning. Vi får et tog som går mye fortere enn i dag, rundt 15 minutter raskere fra Trondheim til Værnes, skriver Anda. 

Saken oppdateres.

Det så helt annerledes ut for ett år siden. Da skrev jeg i denne spalten at vei gruset jernbanen med 26-0. 26 milliarder til videre utbygging av E6, og ingenting til satsing på jernbanen. Det var innholdet «Grunnlagsdokument for nasjonal transportplan 2018-2019». Nå er det realistisk at vi får en utbygging mellom Trondheim og Værnes til 10 milliarder kroner. Det siste året har Jernbaneverket skiftet navn til Bane Nor. Det som så ut til å gå nor og ned for jernbanen, er snudd til et skikkelig løft. Det er i tråd med alle politiske mål, lokalt og sentralt, om at mer skal over fra vei til bane – og at kollektive tilbud skal styrkes. Det er god miljøpolitikk – kall det gjerne en del av det grønne skiftet.

LES OGSÅ: Å reise med tog er ren luksus

LES OGSÅ: Nå må vi ikke rote til elektrifisering av jernbanen

For hele regionen har dobbeltspor, lang tunnel og elektrifisering stor betydning. Vi får et tog som går mye fortere enn i dag, rundt femten minutter raskere fra Trondheim til Værnes. Vi kan få langt flere avganger og bedre kapasitet. Vi får et konkurransedyktig flytog på den strekningen som har størst trafikk. Det er et flytog som kan øke passasjerantallet med millioner.

Det er svært viktig for at Trondheim skal nå målene i Bymiljøavtalen. Staten krever at det ikke skal være økt biltrafikk inn til byen. En ny avtale vil trolig skjerpe kravene for å få statlige milliarder. Biltrafikken i byområdene skal reduseres, utslippene skal ned, mer skal fra vei til bane. Det er vanskelig å se at det kan løses uten en effektiv jernbane, spesielt når det er planlagt å gi motorveien større kapasitet.

LES OGSÅ: - Høyre må snakke med sine egne om jernbanesatsning

Bane Nor kan ikke svare mer presist på hvor mye tid som spares bare med elektrifisering langs dagens trase. I fjor var svaret: «Rutemodellen innebærer noe redusert reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer, og at det kjøres tog hvert 40. minutt på strekningen Steinkjer-Melhus. I rushtiden legges det opp til totalt tre tog i timen Steinkjer-Trondheim i rushretning.» Det betyr at elektrifiseringen langs eksisterende ikke fører deg mye raskere fram. Det er først når du får et elektrifisert dobbeltspor i langtunnel mellom Trondheim og Værnes at toget blir et virkelig alternativ til bilen. Utbyggingen av jernbanen i Trøndelag er trolig den største beslutningen innen infrastruktur i Trøndelag i vår generasjon. Det betyr svært mye for hele regionen; for persontrafikk, godstrafikk og til slutt for miljøet.

For Malvik er det en lettelse at Bane Nor går for lang tunnel. Det betyr at vi kan planlegge sentrumsutvikling på Vikhammer, uten å ha trussel om en trase som kunne dele det framtidige sentrumsområdet i to. Nå kan Vikhammer bli et sentrum med langt flere boliger og flere tilbud. Slik fortettet sentrumsutvikling er i tråd med alle nasjonale og lokale mål.

LES OGSÅ: Slik kan toget blir byens nye bybane

Når den gamle jernbanelinja legges ned kan arealene vi får en sammenhengende gang- og sykkelsti langs fjorden mellom Trondheim og Stjørdal. Langs sjøen kan arealene brukes til jordbruk og friluftsliv. Dette er ikke bare en gevinst for Malvik, det er også en gevinst for hele regionen.

Jeg håper det finnes en løsning slik at lange tunnelen starter på Ranheim. Da kan toget gå enda raskere. Vi kan få et kollektivt knutepunkt ved motorveien, og frigjøre områdene langs sjøen på Være og Ranheim.

Det er grunn til å juble over det vedtaket som er gjort av Bane Nor. Nå går det fra jubel til jobb. Jobb for å få et vedtak i Stortinget før sommeren. Da trenger vi en samlet region som går like entusiastisk inn for en framtidsrettet jernbanepolitikk som for nye veier. Det er tid for å tenke stort og langsiktig om regionens kanskje viktigste sak akkurat nå.

På forsiden nå