En sak som har satt sinnene i kok blant mange på Tiller er kommunens forslag til Kommunedelsplan arealdel 2022–2034 som også omhandler Tillermarka. Hvis dette forslaget går gjennom vil det innebære en massiv nedbygging av Tillermarka. Det betyr at 2000 mål eller sagt på en annen måte City Syd med parkeringsplasser x 32 vil bli omdisponert til næringsareal for bedrifter. Dette vil i realiteten bety en rasering av marka. Jeg vil minne om at bare på Tiller bor det 13 000 mennesker som har Tillermarka som nærmeste turområde. I tillegg bruker både skoler og barnehager marka aktivt i sin hverdag.

Kjell Helland, Tillerbeboer. Foto: Privat

For ikke å glemme orienteringsklubber som bruker marka til nybegynnerkurs. Marka er også spesielt godt egnet til friluftsliv der naturen er opplevelsen. Her finner du det spesielle ravinelandskapet, og her ligger også Bjørnmyra naturreservat. Ønsker kommunen virkelig å rasere dette området? Hva med den helseeffekten marka gir for de mange som benytter den. Tenk for en opplevelse barn og ungdom får når de rusler på tur i marka og kanskje får se rådyr, elg, hare, et rikt fugleliv og ikke for å glemme en salamander som dukker opp i en dam.

Vi har nå i mange år hatt en kraftig nedbygging av grøntareal. Vi er alle i ferd med å bli fattige på denne typen opplevelser. Våre politikere har derfor et spesielt ansvar og en plikt til å sikre det vi har igjen av natur. I den sammenheng vil jeg også minne om at Trondheim kommune i 2019 erklærte natur–og klimakrise. Da virker det helt meningsløst at kommunen nå har planer om å iverksette en nedbygging av det lille vi nå sitter igjen med. Hvis våre politikere mot formodning går inn for en slik nedbygging er det også et signal om at våre politikere i bystyret ikke er til å stole på i natur og klimaspørsmål.

Jeg vil også minne om Naturmøtet i Canada 2022 (7.–19. desember). Her ble et rammeverk for globalt biologisk mangfold nedfelt. Det ble også slått fast at nå er det naturens tur. Kjernen i avtalen er at vi skal slutte å ødelegge natur og begynne å bygge opp igjen økosystemene og dyrelivet. Men skal dette fungere er vi alle avhengig av politisk handling. Bystyret har derfor en unik mulighet til å bevise å omgjøre det som sies skriftlig til handling.

Begrunnelsen for en slik rasering av Tillermarka er at Trondheim nå har så lite næringsareal at de derfor nå er nødt til å gå til et slikt skritt. Hvis det er riktig så har kommunen sovet i timen. Hva da når det gjelder fremtidig behov for næringsareal. Her bør kommunen heller intensivere arbeidet med å finne aktuelle områder istedenfor å ta i bruk det lille vi sitter igjen med av natur. Dette er et langsiktig arbeid.

Vi som bor på Tiller er med rette bekymret. Det er allerede igangsatt en underskriftskampanje som allerede har gitt 1600 underskrifter. Vi vet at det har kommet inn 200 innspill til saken. Nå i begynnelsen av mai har kommunen kalt inn til høringsrunde. Bygningsråd i juni og bystyrebehandling i august. Hva kan vi forvente av våre politikere?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe