Mikael Fjereide Sivertsvik Foto: Privat

Det er én ting som går igjen hos mange som mottar offentlige stønader: en svært uforutsigbar inntekt. Nav har et mylder av ytelser. Noen er (mer eller mindre) faste på summer og datoer, men mange er uforutsigbare når det gjelder dato, sum eller begge deler. Noen har vilkår for ytelsene med betingelser som må oppfylles, og disse kan igjen variere fra gang til gang.

Man kan ha krav på mange offentlige ytelser samtidig ut fra hvilken fase i livet man er i. På samme tidspunkt kan man motta barnetrygd, barnebidrag, bidragsforskudd, arbeidsavklaringspenger, grunnstønad, bostøtte fra Husbanken, økonomisk sosialhjelp, stønad til barnetilsyn og arbeidsinntekt. Kanskje har man en liten uføretrygd i tillegg. Enkelte av ytelsene har faste betalingsdatoer, mens andre avhenger av regelmessige meldekort. Meldekortbaserte ytelser kommer hver 14. dag, noe som gjør at man noen måneder får tre utbetalinger istedenfor to. Har man da lite penger og fyller vilkår for å få bostøtte, vil bostøtten måneden etterpå kunne bli redusert, da denne baseres på bruttoinntekten forrige måned.

Kristin Nygård Foto: Privat

Dersom man har søkt om økonomisk sosialhjelp kan man aldri være helt sikker på når pengene utbetales. Hvor mye man får vil også kunne variere veldig. De med lavest inntekt må forholde seg til dette virvaret av ytelser med svært forskjellige regler, vilkår, beregningsmåter og utbetalingsdatoer.

Å ha lite penger er vanskelig i seg selv. Å ikke vite når man får penger på kontoen, hvor mye man får og om det kommer nok til å betale de løpende utgiftene, hjelper ikke. Mangel på økonomisk kontroll kan påvirke enkeltpersoner og familier både psykisk og fysisk. Dette kan tvinge dem til å ty til dyrere løsninger på grunn av manglende evne til å dra nytte av tilbud eller planlegge langsiktig for større innkjøp

Økonomiske veiledere bruker ofte budsjett som et verktøy for å hjelpe folk med å få kontroll over økonomien. For å lage et realistisk budsjett er imidlertid forutsigbarhet rundt inntektene avgjørende.

Den personlige økonomien må bli mer forutsigbar for å kunne skape trygghet for dem som trenger støtte. Da vil andre aspekter kunne få mer fokus. Økonomiske utfordringer stjeler oppmerksomhet fra det man virkelig trenger å jobbe med, som for eksempel arbeidsrettet aktivitet eller behandling.

Politikere har ansvaret for å adressere disse utfordringene. I Trondheim jobbes det med å innføre ungdomslønn, som skal sørge for en mer forutsigbar inntekt for dem under 30. Det viser vei. En slik «grunnlønn», med mulighet for skjønnsbaserte tillegg, kan være en vei å gå. En annen er en form for borgerlønn som det er mulig å leve av, for eksempel i tråd med SIFO-satsene (Statens institutt for forbruksforsknings referansebudsjett for alminnelige forbruksutgifter).

Det avgjørende er å sikre at de med knappe ressurser ikke også må håndtere den mest uforutsigbare økonomiske situasjonen. Dette krever en grundig gjennomgang av eksisterende stønadsordninger og implementering av tiltak for å øke forutsigbarheten for de som er mest sårbare økonomisk.

Barn og mobil: Hvorfor er det så vanskelig? Adresseavisen og Litteraturhuset arrangerer samtale om temaet mandag 22. januar kl. 19.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!