Friskolene i Trondheim og resten av landet går en usikker framtid i møte.

I forslaget til statsbudsjett planlegger regjeringen et omfattende kutt i statsstøtten til friskolene som er kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Innleggsforfatterne er tillitsvalgte ved Steinerskolen i Trondheim, Trondheim International School, Birralee International School, Heimdal friskole, Tomasskolen, Nidelven skole, Steinerskolen på Rotvoll, Trondheim Montessori-skole og Trondheim idrettsungdomsskole. Foto: Kollasj

Den nye modellen skal innføres gradvis over fem år, allerede fra neste budsjettår. I skoleåret 28–29 vil disse skolene ha mistet inntil 30 prosent av inntektsgrunnlaget sitt.

Som tillitsvalgte for Utdanningsforbundet på friskolene er vi svært urolige for framtida til elevene og kollegene våre.

Kuttforslaget kommer til å ha store konsekvenser for den enkelte skole. I beste fall snakker vi nedbemanning og et markant dårligere opplæringstilbud for elevene.

I verste fall vil inntektstapet bety at skolene må stenge.

I motsetning til hva enkelte tror, er det ikke lukrativt å drive friskole. Friskolene godkjennes og drives på et ideelt grunnlag. De kan bare ta et begrenset beløp i skolepenger og kan ikke ta ut økonomisk utbytte.

Tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna hevder at friskolene med barne- og ungdomstrinn har fått for mye i statsstøtte. At friskolene lenge har pekt på flere svakheter ved finansieringsordningen, ser ut til å ha gått henne hus forbi.

Statsstøtten til friskolene beregnes ut fra kommunenes skolekostnader – men det er flere utgifter i kommuneregnskapet som utelates fra regnestykket.

Utgifter til avdrag og lån blir bare i liten grad dekket. Indirekte administrative kostnader til regnskap, lønn, datadrift og eiendomsforvaltning er helt utelatt fra beregningen.

Friskolene må dessuten gjennomføre spesialundervisning med lavere satser per elev enn i det offentlige. Regjeringens kuttforslag er derfor ikke «rettferdig», slik Brenna hevder – tvert imot vitner det om manglende kjennskap til friskolenes rammevilkår.

De fleste elever finner seg godt til rette på nærskolen sin. Samtidig vil det alltid finnes elever og familier som har behov for et annet tilbud enn det som tilbys i den offentlige skolen.

Retten deres til å velge alternative skoler til den offentlige er definert i FNs menneskerettighetskonvensjon.

Her må regjeringen prøve å ha to tanker i hodet samtidig: det går an å ønske seg en sterk fellesskole og samtidig anerkjenne at friskolene har livets rett. Elever og ansatte i friskoler skal ikke rammes av dårligere økonomi enn offentlige skoler.

Vi oppfordrer politikerne i Trondheim til å legge press på regjeringen og Stortinget slik at kuttforslaget stoppes.

Som teknologihovedstad skal vi tiltrekke oss arbeidskraft fra innland og utland – det forutsetter at vi har et variert og attraktivt skoletilbud!

Kristine Evjen, organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trondheim og tillitsvalgt ved Steinerskolen i Trondheim

Jorn de Vlieger, tillitsvalgt ved Trondheim International School

Lia Voges, tillitsvalgt ved Birralee International School

Harald Strand, tillitsvalgt ved Heimdal friskole

Sylvia Dahl, tillitsvalgt ved Tomasskolen

Eirin Strypet, tillitsvalgt ved Nidelven skole

Julia Kulseth, tillitsvalgt ved Steinerskolen på Rotvoll

Viktoria Holmberg, tillitsvalgt ved Trondheim Montessori-skole

Ida Gabrielsen, tillitsvalgt ved Trondheim idrettsungdomsskole