Øverst i denne artikkelen kan du se en videoanimasjon av hvordan den nye brua på Sluppen, og områdene rundt, kan bli seende ut i fremtiden.

Animasjonen viser et forslag til såkalt detaljregulering av området, som er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Frem til 10. juli kan folk sende inn sine merknader til forslaget på denne nettsiden.

- Hele prosjektet er kostnadsberegnet til rundt én milliard kroner, sier Terje Simonsen i Statens vegvesen. Han er Miljøpakkens planprosjektleder.

ADRESSEAVISEN MENER: Start med ny bru på Sluppen nå

Slik planlegges Nydalsbrua

Den nye brua på Sluppen skal ha navnet Nydalsbrua, og planlegges med fire kjørefelt.

- Brua vil gå fra en ny rundkjøring som skal bygges utenfor brannstasjonen, over elva og til en ny rundkjøring utenfor det som blir tunnelåpning for den fremtidige Byåstunnelen, sier Simonsen.

foto
Nydalsbrua: Slik er den nye brua på Sluppen tenkt. Brua skal hete Nydalsbrua. Foto: Statens vegvesen / Miljøpakken (fra animasjon

Rundkjøringa på Byåsensida av Nydalsbrua planlegges som et lokk over Osloveien. Fra rundkjøringa planlegges det ramper for trafikken opp fra og ned til Osloveien.

foto
Ramper: Rundkjøringa på Byåsensida av den nye brua skal ligge over Osloveien, og det planlegges ramper for trafikk til og fra Osloveien. Foto: STATENS VEGVESEN / MILJØPAKKEN (SKJERMDUMP FRA VIDEOANIMASJON

Gang- og sykkelvei til 100 millioner

En ny gang- og sykkelvei med høy standard er en helt sentral del av prosjektet.

Ifølge Simonsen er det vanskelig å tallfeste hva denne delen av prosjektet vil koste, men han oppgir at det er snakk om rundt 10 prosent av totalkostnaden. Med en totalkostnad på én milliard kroner tilsvarer dette 100 millioner kroner.

- Vi bygger med god standard, det vil si sykkelvei med fortau. Deler av strekningen planlegges som sykkelekspressvei med svært god fremkommelighet for syklister. Dette blir en svært fremtidsrettet løsning, sier Simonsen.

Gang- og sykkelveien blir på tilsammen 1,6 kilometer. Halvparten av veien blir 6,5 meter bred og halvparten får bredde på 5,5 meter.

foto
Gang- og sykkelvei: Slik kan den nye gang- og sykkelstien bli seende ut Foto: Statens vegvesen / Miljøpakken (Skjermdump fra videoanimasjon

Egentlig var det planlagt at det bygges bru for gående og syklende over fundamentene til dagens Sluppen bru. Nå har man imidlertid funnet ut at dagens bru i så dårlig forfatning at den må rives i sin helhet, før det bygges ny bru.

Dropper fire felt i Osloveien

Med i planene er også 1,4 kilometer med ny strekning for Osloveien. Her planlegges det imidlertid med en lavere standard enn det som er anbefalt.

- Anbefalt standard tilsier at denne veien skal bygges med fire kjørefelt. Vi har imidlertid søkt om få slippe å følge dette kravet, slik at vi kan bygge veien med bare to kjørefelt. Denne søknaden har vi fått innvilget, sier Simonsen.

Ifølge standarden skal hovedveier som trafikkeres av mer enn 12 000 biler i døgnet ha fire felt. Beregninger viser at den nye Osloveien vil trafikkeres av 15 900 biler i døgnet når den åpner.

- Hvorfor planlegges ikke veien med fire felt?

- For det første handler dette om nullvekstmålet, altså at politikerne ikke vil ha vekst i biltrafikken. For det andre mener vi at det ikke trengs fire felt, siden vi bygger gode kryssløsninger. For det tredje blir det mye dyrere å bygge med fire felt enn med to mellom Nidelva og den bratte skråningen. Dessuten regner vi med at trafikkmengdene på Osloveien vil gå ned når Byåstunnelen blir bygget en gang i fremtiden, sier Simonsen.

- Når kommer Byåstunnelen da?

- Den ligger inne i i Miljøpakkens handlingsprogram, men når den kommer er ikke avklart. Det blir ikke samtidig med den nye brua, i hvertfall, sier Simonsen.

foto
Dropper fire felt: Det planlegges bygging av 1,4 kilometer med ny vei i Osloveien. Veien planlegges med kun to kjørefelt, slik den har i dag. Foto: STATENS VEGVESEN / MILJØPAKKEN (FRA ANIMASJON

Ny påkjøring til Okstadbakken

Det planlegges også en ny påkjøringsrampe til Okstadbakkens sørgående løp fra Osloveien, samt en ny rundkjøring i forbindelse med påkjøringsrampa. Men:

- Det er ikke sikkert at påkjøringsrampa blir en del av prosjektet i denne fasen. Politikerne har nemlig bedt om at det legges frem to forslag, et med og et uten påkjøringsrampe. Så vil de ta stilling til hvilken løsning de ønsker å regulere til høsten, sier Simonsen.

foto
Ny påkjøring: Det planlegges ny påkjøringsrampe til Okstadbakken, med ny rundkjøring i bunnen. Foto: STATENS VEGVESEN / MILJØPAKKEN (SKJERMDUMP FRA VIDEOANIMASJON

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter