I sitt siste styremøte som administrerende direktør fikk Nils Kvernmo styrets velsignelse for å investere 53 millioner kroner ved sykehuset i hjemkommunen Orkdal i 2018.

Investeringene som ble vedtatt i desember omfatter ombygging og oppgradering av både første og andre etasje, og vil bety et nytt publikumsareale, ny mottaksenhet, nye sengeområder og en ny CT.

- Arbeidet med dette starter nå i vår, og planen er at dette skal være ferdig ved utgangen av 2018, sier Tor Åm, samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital.

Les avskjedsintervju med Nils Kvernmo: Min kone er veldig glad for beslutningen

Planlagte operasjoner

Orkdal sjukehus er en del av St. Olavs hospital, og bakgrunnen for investeringene er at styret over lenger tid har vurdert hvilke oppgaver som skal utføres i Orkdal. For ett år siden varslet styret at de ønsket mer planlagt kirurgi og mindre akutthjelp i Orkdal.

- Det kan bety at flere pasienter fra Orkdal blir behandlet i Trondheim, og at flere trondhjemmere blir sendt til Orkdal for en planlagt operasjon, uttalte Kvernmo.

En konsekvens av dette var at St. Olav i sommer flyttet behandlingen av slagrammede fra Orkdal til Trondheim. Rundt 300 pasienter i året er tidligere blitt fraktet til Orkdal sjukehus med symptomer på hjerneslag.

Samtidig er det et klart behov for å oppgradere sykehuset. Skal Orkdal sjukehus utvikles som et moderne sykehus med tilsvarende fasiliteter som på Øya, krever det en ombygging.

Årets investeringer på 53 millioner kroner skal følges opp med byggetrinn to i 2019 og 2020. Dette innebærer at sengeområdene i sør- og østfløyen skal oppgraderes til dagens standard. Kostnadene til dette er beregnet til 73 millioner kroner.

Vil overta legevakta

Ombyggingene som nå er vedtatt har også en sammenheng med planene for et nytt legevaktsamarbeid i Orkdalsregionen. For lokalbefolkningen har det vært viktig å beholde et akuttilbud lokalt i Orkdal. Nå er St. Olav i ferd med å utarbeide en samarbeidsavtale med de 11 kommunene i Orkdalsregionen, som innebærer at St. Olav skal overta det kommunale legevakttilbudet. Modellen som beskrives som både ambisiøs og krevende innebærer en felles drift av kommunal legevakt og akuttmottak, med akutt døgntilbud og observasjonssenger.

Avtalen som nå er i ferd med å bli ferdigforhandlet, skal behandles både i styret ved St. Olav og politisk i de 11 kommunene.

- I hovedsak er partene enige om utkast til en avtale, men det gjenstår en avklaring av prinsipper for fordeling av innsparinger ved felles drift, heter det i saksfremlegget som ble lagt frem for styret i desember.

foto
Bedre tilbud: Samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital, Tor Åm, er en av dem som jobber med å få på plass en avtale om drift av legevakttilbudet til innbyggerne i Orkdalsregionen.

- For befolkningen både lokalt og i de samarbeidende kommunene så vil dette bety at vi får en bedre tjeneste for mindre penger. I forslag til avtale som det jobbes med, skal St. Olav drifte legevakttjenesten for kommunene sammen med vårt akuttmottak. En slik samdrift vil effektiviesere tjenesten, noe som kan bety en 20 prosents innsparing for begge parter sammenlignet med dagens drift, sier Tor Åm, samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital.

Dette betyr at St. Olav kan spare rundt 6 millioner kroner på en slik avtale, og kommunene en tilsvarende sum. Men Åm avviser at effektiviseringen vil gå utover tilbudet til innbyggerne som trenger legevakt:

- Når vi eventuelt påtar oss dette, så innebærer det at vår virksomhet på Orkanger vil være åpent hele døgnet, sju dager i uka. Vår ambisjon med en slik avtale er å bedre kvaliteten på det samlede øyeblikkelig hjelp-tilbudet til befolkningen i nedslagsområdet, sier Åm.

foto
Ombygging: Det blir byggevirksomhet ved Orkdal sjukehus i vår. I første omgang er det inngangspartiet som bygges om slik at det blir etablert en ny mottaksenhet og et nytt publikumsareal. Foto: jens petter søraa