Det var på et møte i Regionrådet for trondheimsregionen på Orkanger fredag at prosjektleder i Bane NOR (Jernbaneverket), Torun Hellen, slapp nyheten.

Meldingen mottas med tilfredshet blant malvikordfører Ingrid Aune (Ap) og kommunalråd Jon Gunnes (V) i Trondheim. Begge sier de nå vil jobbe for å få planene vedtatt og tatt med i Nasjonal Transportplan, som Stortinget skal behandle før sommeren.

Hele strekningen mellom Trondheim og Stjørdal skal ha dobbeltspor og elektrifiseres.

Etter en grundig vurdering, er tidligere forslag om å følge dagens trase i store trekk, forkastet. Primært foreslår Bane NOR å bygge tunnelløsningen D2, som er én milliard kroner billigere enn D1.

Tenker på miljøet

Mens D1-alternativet går inn i tunnel ved papirfabrikken på Ranheim og ender ut i Hommelvik, starter tunnelen for D2 ved Være og kommer ut i Hommelvik.

- Vi har valgt å gå videre med begge tunnelløsningene. De øvrige traseene er lagt bort, først og fremst av miljøhensyn, sier Torun Hellen.

D1 har mer uforutsigbare grunnforhold. Bane NOR vil likevel foreta flere grunnundersøkelser for å se om prisen på prosjektet reduseres.

Velges D2 kan gamle Ranheim stasjon benyttes som holdeplass. D2 krever bygging av en helt ny stasjon ved papirfabrikken, der grunnforholdene er mye vanskeligere.

Fire traséforslag

I november la Jernbaneverket frem forslag til fire traseer for dobbeltspor fra Ranheim til Hommelvik, som Jernbaneverket hadde fått kostnadsberegnet. To av alternativene vil koste om lag ti milliarder kroner, mens de to øvrige blir vesentlig dyrere.

Det forkastede alternativ A er billigst, 9,4 milliarder kroner. Traseen går langs sjøen som i dag, men nye tunneler gir rettere sportrasé. Tunnelalternativet D2 er mindre enn 200 millioner kroner dyrere enn A. Alternativet har en langtunnel som gir mulighet for god hastighet, men har en sving innom Værestranda som på deler av strekningen gir bare 70 km/t. Det har tidligere vært konkludert med at laveste hastighet bør være 100 km/t.

- Bane NOR mener D2 er det tryggeste alternativet, fremfor D1. Vi vil jobbe videre med reguleringsplanfasen, før vi i månedsskiftet mars/april sender saken over til behandling i de berørte kommunene Trondheim og Malvik.

- Hvem tar den endelige avgjørelsen med hensyn til trase?

- Det gjør kommunene, de må bli enige seg imellom. Også Stjørdal må uttale seg der de er berørt. Vi har nå fremskyndet arbeidet ettersom det har vært et ønske om å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan (NTP), som nærmer seg behandling, sier Hellen.

Dyreste traséalternativ, kalt B og som også er forkastet, er kostnadsberegnet til 12,6 milliarder kroner. B fulgte deler av traseen til alternativ A langs kysten.

Hellen sier oppgaven har gått ut på å finne det alternativet som gir best jernbane, og samtidig best nytte for samfunnet. Grunnforholdene er en viktig premiss for valg av trase. Det har vært foretatt omfattende grunnundersøkelser, og disse vil fortsette.

Korter reisetiden

Ordfører Ingrid Aune (Ap) i Malvik vil ikke i dag si hvilket av tunnelforslagene hun foretrekker, men er fornøyd med at D1 er med videre, selv om det blir én milliard dyrere. Hun må først se grunnlagsmaterialet før hun konkluderer endelig.

- Elektrifisering i seg selv korter ikke ned reisetiden. Det gjør derimot dobbeltsporet. Mellom Stjørdal og Trondheim vil toget bruke nesten et kvarter kortere tid. Godstrafikken kan øke med 40 – 50 prosent, ettersom man kan kjøre både persontog og godstog samtidig.

Ifølge Aune gagner dobbeltsporet og elektrifiseringen av banestrekningen hele regionen. Men det kommer til å bli en kamp med Bergen og Østlandet når samferdselsmidlene skal fordeles. Derfor må prosjektet snarest mulig inn i NTP.

Kommunestyret i Malvik vil behandle trasévalget så snart det er praktisk mulig, muligens før påske. Aune synes det er flott at beboere i så vel Malvik som på Ranheim har engasjert seg i trasévalget. For Malvik er det også viktig hvor i Hommelvik tunnelen kommer ut.

Gladdag for Venstre

- En gladdag for Venstre, sier kommunalråd og gruppeleder for Venstre i Trondheim, Jon Gunnes, om tunnelforslaget fra Bane NOR.

I juni skal Stortinget vedta ny NTP for de neste tolv årene. I den forbindelse har Gunnes allerede vært i kontakt med partiets representanter på Stortinget.–Målet må være at dobbeltsporet skal stå ferdig innen 2025. Personlig synes jeg alternativ D2 fremstår som det beste, sier Gunnes og legger til at bygging av dobbeltspor med elektrifisering er en av de viktigste transportvedtakene i Trøndelag. Jernbanen kan avlaste mye av trafikken nye E6 er tenkt å ta.

Oddvar Norvald Longva i facebookgruppen «Tog eller trivsel på Ranheim?» er glad for at Bane NOR vil legge dobbeltsporet i tunnel, men underskriftsaksjonen vil fortsette. Primært ønsker de alternativ D1.

foto
Alternativ D2: Traseen går inn i tunnel ved Være. Her sett fra nordvest. Den koster mindre enn 200 millioner kroner mer enn om dobbeltsporet skulle følge dagens trase langs sjøen. Foto: Bane NOR/Norconsult
foto
Gledens dag: Kommunalråd Jon Gunnes (V) er strålende fornøyd med at dobbeltsporet skal legges i tunnel. Selv går han for D2. Foto: Espen Bakken
foto
Tog eller trivsel: Oddvar Norvald Longva (t.v.) og Jan Boris Stene i facebookgruppa «Tog eller trivsel på Ranheim?» vil fortsette å kjempe for valg av tunnelalternativet D1, selv om det er mye dyrere enn D2. Foto: jens petter søraa
foto
Fornøyd: Ordfører i Malvik, Ingrid Aune (Ap), støtter forslaget om tunnelløsning for dobbeltsporet jernbane. Kommunestyret vil i løpet av våren ta stilling til hvilket av de to alternativene man skal velge. Foto: jens petter søraa