- Konsekvensen av dette er at kvinner vil få et dårligere helsetilbud, mener Aage Bjertnæs, fastlege ved Risvollan legesenter.

- Det er jeg helt uenig i. Jordmødre er spesialister på kvinnehelse. Jeg er helt sikker på at dette blir en god løsning, sier Ingvill Dalseg, jordmor og Høyrepolitiker.

Det var under Høyres landsmøte i mars partiet gikk inn for at jordmortjenesten skal styrkes. I partiprogrammet for neste fireårsperiode vil regjeringspartiet at jordmødre skal få et større ansvar for å sikre kvinner en god helse. Det vil innebære at jordmødre ikke bare skal gjennomføre svangerskapskontroll av gravide som i dag.

- Jordmødre kan gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking bidra til dette. Det bør også vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis, heter det i programmet.

Svekke kvaliteten

Vedtaket har ført til massive protester fra fastleger over hele landet, også i Trondheim. Nylig var rundt 50 av Trondheims 165 fastleger samlet i et møte med kommunen. I etterkant av dette gikk samtlige leger inn for å varsle sin misnøye i form av en resolusjon.

- Vi fastleger i Trondheim vil på det sterkeste ta avstand fra at dette gjennomføres av våre politikere, uansett ståsted. Opprettelse av en slik særomsorg kalt kvinnehelse vil føre til fragmentering av faget vårt, svekke den faglige kvalitet på tjenestene og på sikt føre til svekkelse av fastlegeordningen, heter det i resolusjonen.

Der skriver de også at det kan virke som politikere i sentrale posisjoner ikke helt forstår konsekvensene av det de gjør.

Hele pasienten

foto
Protesterer: Fastleger i Trondheim har nå underskrevet en resolusjon mot at jordmødre skal få større ansvar for kvinnehelse. Fastlege Aage Bjertnæs frykter at dette er første skritt til å skrote fastlegeordningen.

Bjertnæs, som har vært lege ved Risvollan legesenter i 42 år, var en av initiativtakerne til protestskrivet. Han er en varm forsvarer av fastlegeordningen som ble innført i 2001, og frykter at en slik endring kan føre til at hele fastlegeordningen skrotes.

- Dette er å åpne for at fastlegeordningen blir mer fragmentert. Det neste kan bli at diabetessykepleiere skal overta diabetespasienter, og til slutt sitter vi igjen med allmennleger som bare skal ta seg av tette neser og kronikere. Vi trenger allmennleger som ser hele mennesket, påpeker Bjertnæs.

Hvis jordmødre skal få utvidet ansvar slik som Høyre vil, innebærer det at de skal håndtere både svangerskap, prevensjon og prøvetaking av kvinner.

- Det vil bety at vi allmennleger vil miste yngre og middelaldrende kvinner. Men veldig mange av de kvinnene som kommer hit for å få gjennomført en underlivsundersøkelse, har andre ting i bagasjen. Da er det vi allmennleger som er best til å ta ansvar for kvinners helse, mener Bjertnæs.

Kvinnelig lege

- Men mange kvinner foretrekker kvinnelige leger. Tror du ikke at mange vil foretrekke å gå til jordmor, som gjerne er en kvinne?

- I Trondheim er vi i ferd med å få stadig flere kvinnelige fastleger, og på medisinstudiet er det nå 70 prosent kvinner. Så i dag kan kvinner i stor grad få en kvinnelig lege. Dette er ikke et problem. Hvis vi ser på omdømmestudier, så skårer vi svært høyt, vi er rett under Vinmonopolet og biblioteket, påpeker Bjertnæs.

Han avviser at det i dag er noen profesjonskamp mellom leger og jordmødre.

- Vi har i dag et godt samarbeid med jordmødre når det gjelder svangerskapskontrollen, og vi leger ser at jordmødre på mange måter kan gi et bedre tilbud til gravide i svangerskapet. Men også gravide har behov for legetime. Mange har behov for en sykemelding, og da må de til lege, sier Bjertnæs som mener at istedenfor å frata fastleger oppgaver, bør politikerne styrke fastlegeordningen.

- Det som er gull i fastlegeordningen, er kontinuiteten i forholdet mellom lege og pasient. Det gjør både fastlege og pasient trygge, sier Bjertnæs.

- Foretrekker jordmor

foto
Ønsket: Jordmor og høyrepolitiker i Oppdal, Ingvill Dalseg, mener mange kvinner gjerne ser at jordmor får flere oppgaver enn bare å gjennomføre svangerskapskontroller.

Ingvill Dalseg er selv jordmor, hun er varaordfører i Oppdal og fylkestingspolitiker for Høyre. Hun er svært glad for landsmøtets vedtak, men synes det er trist at det har skapt slike reaksjoner blant leger.

- Jeg er lei meg for at fastlegene legger opp til en så hard front, istedenfor å gå i dialog. Jeg er sikker på at leger og jordmødre i samarbeid kan få til et veldig godt tilbud for kvinner, sier Dalseg.

Hun sier at jordmor er en god og ønsket aktør blant kvinner, og tror at mange derfor vil foretrekke å gå til jordmor fremfor fastlege. Samtidig påpeker hun at jordmødre er en uutnyttet ressurs i mange kommuner.

- Det er mange små jordmorstillinger i distriktet. Hvis jordmødre får flere oppgaver, kunne det gitt større stillinger. Samtidig kan det avlaste en presset legetjeneste, sier Dalseg.

Hun mener det ikke er noen grunn til å frykte at jordmødre vil gi et dårligere helsetilbud enn fastlegene.

- Det kan høres ut som jordmødre hentes inn fra gata, men vi har en utdanning på masternivå. Vi er spesialister på kvinnehelse, og vi er vant til å tenke helhetlig. Jeg er sikker på at jordmødre vil gi et godt tilbud, sier Dalseg.