Området ligger i indre sone og er definert som sentrumsformål i kommuneplanen.

- Med utbyggingen som kommer på Nyhavna, vil området bli en sammenhengende del av Trondheim sentrum, sier Kjell Ivar Kjølhamar, prosjektsjef i Heimdal Eiendom AS.

Saken skal behandles i bygningsrådet 6. mars. Per Knudsen Arkitektkontor AS som plankonsulent har på vegne av forslagsstiller Heimdal Eiendom AS sendt inn et reguleringsforslag til Trondheim kommune.

Naboer i området har protestert mot planene og har organisert seg i en nabogruppe. De mener planen bør avvises på grunn av for høy utnyttelse og at det er forbundet med stor risiko å grave i grunnen.

Planforslaget legger opp til at området skal benyttes hovedsakelig til boligformål, og det planlegges for en utbygging av rundt 520 boliger. Det tilrettelegges også for minimum 1500 m² næringsvirksomhet på gateplan mot Ladebekken.

Antikvarisk verdi

I dag ligger det verksteder, industri og kontorbygninger i to–fire etasjer på eiendommene. To av bygningene har antikvarisk verdi. I den sørvendte skråningen nord og øst for området ligger småhus og rekkehus (Sigmunds vei). All eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er planlagt revet.

- Utbyggingsplanene vil gi fem urbane bykvartal. Kvartalene foreslås i fire til åtte etasjer, noe som vil gi den nye bebyggelsen et variert uttrykk. Bebyggelsen vil underordne seg landskapet og den relativt bratte og karakteristiske Ladehammeren i nord. Kvartalene vil forholde seg til Lade allé og Ladebekken, og vil på den måten tilpasses tilgrensende terreng på en god måte, sier Kjølhamar.

Ras tok fire liv

I vestre del av planområdet er det påvist kvikkleire. I april 1944 fant det sted et leirras nær Ladehammeren og deler av Lade allé. Fire tyskere mistet livet, og omkring 20 mål jord raste ut. Rasene tok en rekke firemannsboliger og gjorde dem til pinneved. De tyske militære hevdet at de alliertes bombing av Nyhavna hadde forårsaket leirraset. Men NGU er senere kommet til at raset ble utløst fordi tyskerne hadde fylt masse på toppen av skråningen.

Kjølhamar viser til at planområdet grenser opp mot planlagt holdeplass for metrobuss i Jarleveien. Sammen med nærheten til Trondheim sentralstasjon, vil dette gi en god kollektivdekning, og mulighet til å leve i sentrum av byen uten å bruke bil i hverdagen. Planforslaget har lavere parkeringsdekning enn kravet i kommuneplanens arealdel.

- Dette mener vi er med på å tilrettelegge for at fremtidig trafikkvekst kan skje med sykkel, gange og kollektivtransport, påpeker prosjektsjefen.

Park på 2200 m²

Prosjektsjef Børge Grønli Heimdal Eiendom forteller at det planlegges en sammenhengende forbindelse for allmenn ferdsel fra sjøen, gjennom de fem bykvartalene, og til Lilleby. Prosjektet vil legge til rette for hagerom for ulike aktiviteter. Alle hagerommene vil være universelt tilgjengelige fra Lade Allé, og det er sikret tverrforbindelser gjennom hagerommene via trapper fra Ladebekken til gårdsrommene.

Sentralt i planområdet planlegges et større parkområde på om lag 2200 m². Arealet sikrer større åpenhet mellom kvartalene, en universelt utformet gangforbindelse mellom Jarlheimsbakken og Fridheimsveien, og et nytt offentlig byrom.

Den gamle ferdselsåren Lade allé som historisk treallé vil bli ei grønn gate på 18 meters bredde, hvor det settes av plass til en ekstra bred grøntrabatt. Dette sikrer ifølge Kjølhamar at gata reguleres i tråd med overordnede formål som grøntstruktur og hovedsykkeltrasé, samtidig som det gis en god avstand til naboene i Lade allé.

Gata Ladebekken foreslås som en urban bygate. Gatas bredde gir mulighet for langsgående parkering i forbindelse med de foreslåtte næringsarealene. All biltrafikk til det nye boligprosjektet er planlagt fra Ladebekken, med adkomst direkte inn i parkeringsanlegg.

Folk i ulik livssituasjon

- Nyhavna øvre vil tilby leiligheter i alle størrelser, til folk i alle aldersgrupper og livssituasjoner. Det planlegges for lett tilgjengelighet til uterommene med god sammenheng mellom ute og inne. Bokvaliteter som sol, uteplasser i gårdsrom og på takterrasser, og uformelle møteplasser, vil sammen med tomtas sentrums- og sjønære beliggenhet, danne grunnlaget for det gode liv på Nyhavna, fremholder Grønli.

Han legger til at prosjektet er et svar på en ønsket utvikling av byen, med boliger, muligheter for etablering av butikker, kafé og andre fellesfunksjoner langs Ladebekken.

Det er sannsynlig at området bygges ut fra vest mot øst, og det planlegges å igangsette detaljprosjektering av det første byggetrinnet så snart reguleringsplanen er vedtatt. Byggestart planlegges tidlig i 2019. Pris på boligene er ennå ikke fastlagt.

Noen mister utsikten

Rådmannen viser til at noen eksisterende boliger vil miste utsikt, men det er ønskelig med høy tetthet sentralt i Trondheim. Da er det ifølge rådmannen vanskelig å opprettholde optimale utsiktsforhold for alle naboer. Noen av eiendomsgrensene i Lade allé må endres, særlig nord for krysset ved Sigmunds vei, på grunn av utvidelse av veibredden.

Like sør for det aktuelle området er det startet to større planarbeider. Det ene er detaljregulering av Reina (E.C. Dahls bryggeri og verkstedbedriften Langland og Schei), det andre er detaljregulering av Jarlheimsletta (området Ladebekken, Stjørdalsveien, Fridheimsveien og Strandveien).

Rådmannen mener det er vanskelig å ta vare på de to verneverdige bygningene Strandveien 75 og Ladebekken 15, som begge er karakteristiske eksempler på etterkrigstidens industri- og næringsbebyggelse. Det lar seg ikke gjøre som man skal oppnå høy utnyttelse av tomta og stabilisere grunnen.

foto
Ny bydel: Utbyggingsplanene for Nyhavna øvre vil gi fem urbane bykvartal. Kvartalene foreslås i fire til åtte etasjer med 520 boliger og 1500 kvm næring. Foto: Per Knudsen arkitektkontor / RS Designstudio
foto
Spennende: Prosjektsjefene Børge Grønli (t.v) og Kjell Ivar Kjølhamar i Heimdal Eiendom har store forventninger til Nyhavna Øvre. De håper på byggestart i 2019 med trinnvis utbygging. Foto: Sebastian S. Bjerkvik