Kirkemøtet i Trondheim ønsker i vedtaket «likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke». I vedtaket uttrykker flertallet «glede over at ekteskapet endelig blir tilgjengelig for alle par som ønsker å gifte seg i Den norske kirke.»

Vedtaket om ny vigselsliturgi ble vedtatt med tre fjerdedels flertall, 83 mot 29 stemmer.

Mindretallets forslag om at det ikke skulle innføres en ny vigselsliturgi fikk 34 stemmer for og 78 imot i en første avstemning.

Flertallsvedtaket inneholder også en utdyping av mindretallets syn. Dette ble gjort for å sikre at flest mulig, også delegater som er uenig i å innføre ny liturgi, også kunne stemme for vedtaket.

I punkt 2 i vedtaket heter det blant annet at «et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet ... Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.»

Meldte seg ut og dro fra Kirkemøtet

Mens delegater fra Åpen Folkekirke klemte hverandre og feiret seieren i homofilisaken med spesiallaget kake, satte avstemningsresultatet et endelig punktum for kirkemedlemsskapet til delegaten Øivind Benestad fra Agder.

Han meldte seg ut av Den norske kirke umiddelbart etter at avstemningsresultatet forelå og forlot Kirkemøtet etter en kort redegjørelse fra talerstolen.

- Min tid i Den norske kirke er over. Jeg meldte meg ut for 20 minutter siden, opplyste Benestad, som fratrådte som delegat fra Agder på Kirkemøtet med øyeblikkelig virkning.

Utmeldingen kom ikke overraskende. Benestad varslet allerede for to år siden at han kom til å melde seg ut dersom det ble åpnet for at likekjønnede kunne gifte seg i kirken.

- Mindretallet skal møtes med respekt

Både i flertallets komitémerknader og under debatten ble det pekt på viktigheten av at de som har avvikende syn på liturgivedtaket skal møtes med respekt.

Flertallet presiserer i sin merknad at det «er vesentlig å bevare kirkens enhet og samhold og å skape rom for standpunkt som er annerledes enn sitt eget.»

- Biskopene og den øvrige kirkelige ledelse må se alle prester, kirkelige medarbeidere og frivillige som står for mindretallets syn. Det er avgjørende at denne delen av Kirken blir gitt det rom, den respekt og den tillit den fortjener. Dette vil være det kirkelige lederskapets avgjørende test de neste årene, sa biskop Per Arne Dahl, Tunsberg i debatten før avstemningen.

Biskop Tor Singsaas sa i sitt innlegg at «med vedtaket forplikter jeg meg som biskop til å forsvare og gi rom til de som står for et syn på ekteskapet som er ulikt mitt eget. » - Det er en «uoppsigelig» forpliktelse for meg. Det er en forpliktelse til enhet innenfor uenigheten i et forsonet mangfold. – Det vil jeg aldri gå ifra sa Singsaas.

- Ikke ferdig med saken

I debatten ble det pekt på at selv om det blir vedtatt en ny vigselsliturgi, vil ikke saken være avsluttet.

- Vi har et arbeid å gjøre, vi har en vei å gå sammen, på tross av ulike syn, på tross av at dette berører oss på forskjellig måte. Jeg er glad for at vi kan gå videre i Kirken med nåden som plattform, sa preses Helga Haugland Byfuglien.

Måten flertallet og mindretallet i homofilisaken i Kirken skal forholde seg til hverandre i framtiden ble også tema på pressekonferansen etter vedtaket.

- Vi er ikke ferdig med saken, med spørsmålene, med smerten. Debatten vil fortsette. Det er uenighet og det vil det fortsette å være, men Kirkemøtet har slått fast er at denne uenigheten ikke truer fellesskapet i Kirken. Vi kan fortsatt gå sammen til nattverdsbordet, sa leder Kristin Gunleiksrud Raaum i Kirkerådet.

- Vi må regne med etterdønninger også i denne saken, akkurat slik det var tilfelle med uenigheten om kvinnelige prester og vielse av fraskilte. Den uenigheten har pågått helt fram til nå. Vi kan ikke vite hvor lenge Kirken må leve med uenigheten om likekjønnet ekteskap, framholdt Byfuglien.

Byfuglien opplyste på pressekonferansen at Bispemøtet i løpet av kort tid vil sende ut en «variant av kjøreregler» med en veiledning som forteller hvordan det praktisk skal legges til rette for likekjønnet vigsel i hver enkelt menighet.

foto
Historisk vedtak. Kai Steffen Østensen (t.v.) og Lill Tone Grahl-Jacobsen på dirigentbenken på Kirkemøtet utveksler et seiershåndtrykk bak ryggen til dirigent Erling Birkedal, når de ser avstemningsresultatet i liturgisaken. Foto: Håvard Haugseth Jensen
foto
Seierskake. Åpen Folkekirken spanderte seierskake på delegatene da vedtaket om likekjønnet vigsel var et faktum. Foto: Håvard Haugseth Jensen
foto
Utmelding. Øivind Benestad fra Agder meldte seg ut av Den norske kirke umiddelbart etter at Kirkemøtet hadde åpnet for likekjønnet vigsel. Foto: Håvard Haugseth Jensen