Økende fastlegemangel over hele Norge

Kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger. Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere, viser en kartlegging VG har gjort.

Kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger. 

Saken oppdateres.

Helseledere i en rekke kommuner beskriver en hard kamp om både leger og vikarer. 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring, skriver avisen, som har gjort en omfattende kartlegging av fastlegesituasjonen over hele landet.

Noen av kommunene sier at de rekrutterer greit akkurat nå, men at de venter at det blir vanskeligere i årene framover. Til sammen bor det litt over 1,9 millioner mennesker i kommunene som sier at de har utfordringer med å skaffe fastleger. Kommuner som melder at de er bekymret finnes i alle landsdeler – også sentralt på Østlandet, som tradisjonelt har hatt god legedekning.

LES OGSÅ: Du kan miste fastlegen din

LES OGSÅ: Fastlegeordningen må gjennomgås

– Kan rakne

– Nå er grensen nådd. Hvis ikke noe skjer, rakner fastlegeordningen i løpet av fem år, sier kommuneoverlege Tom Willy Christiansen i Ørskog på Sunnmøre til avisen.

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001. Hensikten var å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det, én fast lege å forholde seg til.

Legene VG har snakket med, sier at den store endringen kom med samhandlingsreformen i 2012. Da tok kommunene og fastlegene over mye av ansvaret for pasienter som blir skrevet ut fra sykehusene, før de er ferdig behandlet. Eldrebølgen og nye medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder som gjør at pasienter kan behandles hos fastlegen istedenfor på sykehusene, er også med på å sprenge kapasiteten hos fastlegekontorene.

– Om ordningen faller sammen, vil det fortsatt være leger i kommunene. Men de vil være tilfeldige vikarer og man vil miste forholdet mellom pasient og fastlege, som er selve gullet i denne ordningen, sier Christiansen.

LES OGSÅ: Fikk for få og for uerfarne søkere - må lyse ut fastlegestillinger på nytt

– Varsku til kommunene

Helseminister Bent Høie (H) sier flere tiltak er gjort nasjonalt for å bedre situasjonen.

– Vi har løftet statusen til fastlegeordningen ved innføre krav om spesialisering i allmennmedisin, og vi har satt i gang et stort pilotprosjekt med primærhelseteam der fastlegene skal jobbe i fellesskap og kan ansette sykepleiere til å følge opp pasientene og dele på arbeidsoppgavene. Vi er også i gang med et pilotprosjekt der kommunen tilbyr utdanningsstillinger med fast ansettelse til leger under spesialisering, sier Høie til NTB.

Han kaller samtidig VGs kartlegging et varsku til kommunene.

– Fastlegeordningen er en kommunal tjeneste, og KS har selv vist i en rapport at mange kommuner ikke har tatt lederansvaret for tjenesten. Kartleggingen viser tydelig at kommunene ikke lenger bare kan ta fastlegeordningen for gitt og lyse ut nye hjemler. De må også legge til rette for nye måter å jobbe på så det blir attraktivt for yngre leger å bli fastleger, sier han.

Høie mener det trengs flere fastleger, men at svaret ikke er å bare lyse ut stadig nye hjemler.

– Dagens situasjon er at man mangler søkere til hjemlene. Det handler om å gjøre ordningen mer attraktiv, sier han.

LES OGSÅ: Flere oppgaver og lang pasientliste bekymrer fastlegene

Kritisk opposisjon

Arbeiderpartiet mener VGs gjennomgang viser at helseministeren ikke gjør jobben sin.

– Når unge fastleger sier opp jobben sin fordi arbeidspresset er så stort at de knapt får sett barna sine, må noe skje, sier helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen.

Han foreslår flere fastleger med kortere pasientlister, digital modernisering og en full gjennomgang av hvilke arbeidsoppgaver som kan fjernes fra fastlegene.

Kjersti Toppe (Sp), som tidligere har jobbet som kommunelege og nå er førstenestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener imidlertid dette er langt fra de første steinene som må snus for å løse rekrutteringsproblemet.

– Vi trenger en helt ny nasjonal modell for rekruttering inn til fastlegeordningen. Vi vil foreslå en nasjonal ordning med rett til fast lønn under opplæring, sier hun, og viser til at et prøveprosjekt i Bergen med denne ordningen har vist gode resultater.

– I tillegg vil vi åpne for 100 nye utdanningsstillinger hvert år de neste fire årene, sier hun.

På forsiden nå