- Det er mange fortvilte familier og det vil ta tid å gjenopprette tilliten mellom innbyggerne og Forsvarsbygg. Men møtene i går og i dag gir grunn til optimisme og tro på at vi er på rett spor, sier Hans Kristian Norset. Han er leder for Støygruppa, interessegruppa for alle i støysonen på Ørland.

Det har lenge vært særlig misnøye rundt arbeidet med støyisolering av boliger. Mange av de rammede har fortalt både om forsinkelser og slett utført arbeid, fyldig omtalt i Adresseavisen mandag.

Tirsdag kveld var det folkemøte med vel 200 frammøtte i regi av Støygruppa, Forsvarsbygg og Ørland kommune. Partene har også hatt til sammen tre møter i løpet av mandag og tirsdag for å komme problemene til livs.

- Etter medieoppslagene har det eskalert, og det har ført til at Forsvarsbygg endelig tar oss på alvor og inviterer til møter, sier Norset. Han forteller at hovedtema i møtene har vært kvalitetssikring og forutsigbarhet.

- Vi er lovt at kvalitetssikringen på arbeidet skal bli bedre. Det viktigste for oss er at beboerne skal få utført kvalitativt godt arbeid første gang, ikke etter fire til seks måneder og tre-fire forsøk. Arbeidet skal utføres godt, innenfor en gitt tidsramme. Folk må kunne planlegge livene sine, derfor er det viktig at frister blir overholdt.

- Får dårlige nerver

Martin Venn har tidligere uttalt til Adresseavisen at han er svært kritisk til støyisoleringsarbeidet som er gjort med huset hans. Han var en av de direkte berørte som tok ordet på møtet.

- Jeg har aldri hatt dårlige nerver før, men det får jeg av dette arbeidet, uttrykte han.

Norset beskriver likevel konfliktnivået på møtet som lavt sammenlignet med tidligere møter, noen han forklarer med at beboerne nå føler seg hørt i større grad.

- Det er et mål for alle parter at arbeidet skal ha forutsigbarhet og gjøres riktig. Men om den positive stemningen skal holde seg, avhenger av at Forsvarsbygg nå klarer å levere som lovet.

Uenige om fritidsboliger

De støyberørte boligene deles inn i rød (innløsning av hus) og gul (støyisolering) sone. På møtet uttrykte Støygruppa fortvilelse over at 26 av totalt 176 hus ennå ikke har fått avklart om hvilken sone de befinner seg i. Noen har fått beskjed om at de har hus i rød sone, for så å få kontrabeskjed om at de er i gul sone.

Partene er fortsatt ikke enige om tolkningen av hva som regnes som fritidsbolig. Slike boliger får ikke tilbud om støyisolering, kun innløsning.

- Der har vi en helt annet fortolkning enn Forsvarsbygg, og dette blir noe begge partenes advokater må jobbe videre med, forteller Norset.

Ønsker bytte av entreprenør

I et leserinnlegg i Adresseavisen mandag, mener Støygruppa at entreprenøren Byggmester Strand AS har utført et såpass slett arbeid at Forsvarsbygg bør terminere kontrakten med firmaet.

- Vi har diskutert entreprenør i møtene, men det vil neppe skje et bytte. Forsvarsbygg lover at det heretter skal gjøres tilfredsstillende arbeid fra entreprenøren, noe vi selvsagt også håper på – selv om lite av det vi har sett til nå tyder på at det skal skje.

- I rute

Stasjonssjef Aage Longva holdt på møtet sin siste offentlige tale før han slutter i stillingen om et par dager. I første rekke orienterte han om forsvarets langtidsplan og den nye basestrukturen. I løpet av høsten ferdigstilles en rekke nye bygg, som skvadronbygg, vedlikeholdsbygg, forlengelse av rullebanen og en rekke andre større og mindre bygg. Den viktigste infrastrukturen for de nye kampflyene vil være ferdig i løpet av høsten. De tre første flyene kommer til Ørland flystasjon 10. november. Han slo også fast at overgangen fra F16 til F35 vil fullføres i 2021/22.

Grep for å begrense støy

Marianne Mjelde Knutsen, oberstløytnant og pilot, orienterte om det nye flymønsteret som er i ferd med å innføres for å begrense flystøyen. I første rekke handler det om på nordgående avgang skal legge seg mot nordvest mot Hoøya for å begrense støyen på tettstedet Uthaug. Det samme grepet skal tas med tanke på sentrum på Brekstad, gjennom at flyene skal «brekke av» mot sørvest over Beian.

foto
Jagerflypilot og oberstløytnant Marianne Mjelde Knutsen informerte om det nye flymønsteret som er tatt i bruk for å begrense flystøyen når de tre første F35-flyene kommer til Ørland flystasjon 10.november i år.